Poslední kontrola: 13/05/2020

Prohlášení o vzájemném uznávání

Koronavirus, zdravotnický materiál a ochranné prostředky

Prodáváte zboží v některé ze zemí EU a chtěli byste prodej rozšířit do dalšího členského státu?

V zásadě platí, že pokud je prodej výrobku povolen v jedné zemi EU, je možné ho prodávat ve všech ostatních členských státech Unie. V praxi to funguje tak, že příslušné orgány v členském státě, kam chcete prodej výrobku rozšířit, po vás mohou před vydáním povolení k prodeji požadovat dodatečné informace. Ty můžete snadno poskytnout právě prostřednictvím prohlášení o vzájemném uznávání.

Jedná se o dobrovolné prohlášení, jímž výrobci, dovozci a distributoři příslušnému orgánu dokládají, že jejich zboží je v souladu s pravidly platnými v jiné zemi EU, kde už se dané zboží prodává.

Prohlášení se vztahuje na všechny typy neharmonizovaného zboží, tj. zboží, na které se nevztahují právní předpisy platné v celé EU, které stanoví společné požadavky. Prohlášení lze rovněž použít pro zemědělské produkty.

V čem vám může prohlášení o vzájemném uznávání pomoci?

Pokud se váš výrobek nevztahuje žádný postup předchozího schválení, můžete ho v jiné zemi EU začít prodávat. Orgány dané země mají přesto právo rozhodnout, že provedou posouzení zboží, které jste začali prodávat. V tomto případě vás písemně informují o těchto skutečnostech:

Zda prohlášení předložíte, či nikoli, záleží na vás:

Jakmile úplné prohlášení o vzájemném uznávání spolu s náležitými podklady předložíte, orgán provádějící posouzení od vás již nemůže požadovat další informace nebo dokumentaci.

Pokud se rozhodnete prohlášení o vzájemném uznávání nepředložit, daný orgán od vás může požadovat další dokumentaci, která:

Orgány mají povinnost vám poskytnout lhůtu v trvání alespoň 15 pracovních dní na to, abyste doložili, že vaše zboží může být v dané zemi prodáváno v souladu s platnými právními předpisy.

Během doby, po kterou orgán posouzení provádí, máte právo v prodeji zboží pokračovat. Ten musíte přerušit pouze tehdy, bude-li vám zasláno správní rozhodnutí, jímž se vám pro dané zboží omezuje či odepírá přístup na trh dané země.

Jak napsat prohlášení o vzájemném uznávání

Prohlášení o vzájemném uznávání se skládá ze dvou částí, které jsou podrobně popsány v souvisejícím nařízení EUen . Prohlášení je možné sepsat třemi způsoby:

Část I – informace o zboží

V části I se uvádí popis zboží a veškerá pravidla platná v zemi EU, kde se zboží již prodává. Povinné údaje:

  1. číslo zboží nebo jiná referenční značka, která jednoznačně identifikuje zboží nebo druh zboží.
  2. jméno a adresa výrobce, dovozce nebo distributora, který vyplňuje část I prohlášení.
  3. popis zboží nebo druhu zboží, který postačuje k tomu, aby umožnil identifikaci zboží z důvodů sledovatelnosti. Je možné uvést fotografii.
  4. Prohlášení, že:
    1. zboží se již prodává v souladu s právními předpisy v jiném členském státě X (je třeba uvést název a odkaz na úřední vyhlášení příslušných pravidel použitelných v daném členském státě anebo odkaz na rozhodnutí o schválení), nebo
    2. na dané zboží se v zemi EU X nevztahují žádná příslušná pravidla.
  5. odkaz na postup posuzování shody vztahující se na dané zboží nebo odkaz na protokoly o zkouškách daného zboží (včetně jména a adresy subjektu posuzování shody).
  6. jakákoli další dokumentace prokazující, že se dané zboží již prodává v souladu s právními předpisy v členském státě. 

P​odpis výrobce, dovozce nebo distributora, jež jsou uvedeny v bodě 2 výše:

Podepsáno za a jménem:

(místo a datum)

(jméno, funkce) (podpis)

Část II – informace o uvedení daného zboží na trh

Část II se zaměřuje na prodej zboží. Povinné údaje:

7.1 země EU, kde se zboží již prodává (jak je uvedeno v bodě 4.1)

7.2 datum, kdy bylo zboží v uvedeném členském státě dodáno poprvé na trh. To lze doložit například fakturou.

8. jakékoli další informace, podle nichž může daný orgán posoudit, zda je dané zboží již prodáváno v souladu s právními předpisy v členském státě EU X.

9. podpis výrobce, dovozce nebo distributora, kteří vyplnili část II

Podepsáno za a jménem:

(místo a datum)

(jméno, funkce) (podpis)

Jazykový režim

Prohlášení o vzájemném uznávání musí být vyhotoveno v jednom z úředních jazyků EU. Vnitrostátní orgány po vás mohou vyžadovat překlad prohlášení do jimi zvoleného jazyka.

 

Prohlášení je třeba aktualizovat

Prohlášení musíte pravidelně aktualizovat.

Bylo vám pro daný výrobek povolení k jeho uvedení na trh zamítnuto?

Pokud se domníváte, že vnitrostátní orgány přístup vašeho výrobku na trh dané země odepřely nebo omezily neoprávněně, obraťte se na službu SOLVIT .

Související témata

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: