Poslední kontrola: 12/09/2022

Prohlášení o vzájemném uznávání

Prodáváte zboží v některé ze zemí EU a chtěli byste prodej rozšířit do dalšího členského státu?

V zásadě platí, že pokud je prodej výrobku povolen v jedné zemi EU, je možné ho prodávat ve všech ostatních členských státech Unie. V praxi to funguje tak, že příslušné orgány v členském státě, kam chcete prodej výrobku rozšířit, po vás mohou před vydáním povolení k prodeji požadovat dodatečné informace. Ty můžete snadno poskytnout právě prostřednictvím prohlášení o vzájemném uznávání.

Jedná se o dobrovolné prohlášení, jímž výrobci, dovozci a distributoři příslušnému orgánu dokládají, že jejich zboží je v souladu s pravidly platnými v jiné zemi EU, kde už se dané zboží prodává.

Prohlášení se vztahuje na všechny typy neharmonizovaného zboží, tj. zboží, na které se nevztahují právní předpisy platné v celé EU, které stanoví společné požadavky. Prohlášení lze rovněž použít pro zemědělské produkty.

V čem vám může prohlášení o vzájemném uznávání pomoci?

Pokud se váš výrobek nevztahuje žádný postup předchozího schválení, můžete ho v jiné zemi EU začít prodávat. Orgány dané země mají přesto právo rozhodnout, že provedou posouzení zboží, které jste začali prodávat. V tomto případě vás písemně informují o těchto skutečnostech:

Zda prohlášení předložíte, či nikoli, záleží na vás:

Jakmile úplné prohlášení o vzájemném uznávání spolu s náležitými podklady předložíte, orgán provádějící posouzení od vás již nemůže požadovat další informace nebo dokumentaci.

Pokud se rozhodnete prohlášení o vzájemném uznávání nepředložit, daný orgán od vás může požadovat další dokumentaci, která:

Orgány mají povinnost vám poskytnout lhůtu v trvání alespoň 15 pracovních dní na to, abyste doložili, že vaše zboží může být v dané zemi prodáváno v souladu s platnými právními předpisy.

Během doby, po kterou orgán posouzení provádí, máte právo v prodeji zboží pokračovat. Ten musíte přerušit pouze tehdy, bude-li vám zasláno správní rozhodnutí, jímž se vám pro dané zboží omezuje či odepírá přístup na trh dané země.

Jak napsat prohlášení o vzájemném uznávání

Prohlášení o vzájemném uznávání se skládá ze dvou částí, které jsou podrobně popsány v souvisejícím nařízení EU en Otevřít jako externí odkaz. Prohlášení je možné sepsat třemi způsoby:

Část I – informace o zboží

V části I se uvádí popis zboží a veškerá pravidla platná v zemi EU, kde se zboží již prodává. Povinné údaje:

  1. číslo zboží nebo jiná referenční značka, která jednoznačně identifikuje zboží nebo druh zboží.
  2. jméno a adresa výrobce, dovozce nebo distributora, který vyplňuje část I prohlášení.
  3. popis zboží nebo druhu zboží, který postačuje k tomu, aby umožnil identifikaci zboží z důvodů sledovatelnosti. Je možné uvést fotografii.
  4. Prohlášení, že:
    1. zboží se již prodává v souladu s právními předpisy v jiném členském státě X (je třeba uvést název a odkaz na úřední vyhlášení příslušných pravidel použitelných v daném členském státě anebo odkaz na rozhodnutí o schválení), nebo
    2. na dané zboží se v zemi EU X nevztahují žádná příslušná pravidla.
  5. odkaz na postup posuzování shody vztahující se na dané zboží nebo odkaz na protokoly o zkouškách daného zboží (včetně jména a adresy subjektu posuzování shody).
  6. jakákoli další dokumentace prokazující, že se dané zboží již prodává v souladu s právními předpisy v členském státě. 

P​odpis výrobce, dovozce nebo distributora, jež jsou uvedeny v bodě 2 výše:

Podepsáno za a jménem:

(místo a datum)

(jméno, funkce) (podpis)

Část II – informace o uvedení daného zboží na trh

Část II se zaměřuje na prodej zboží. Povinné údaje:

7.1 země EU, kde se zboží již prodává (jak je uvedeno v bodě 4.1)

7.2 datum, kdy bylo zboží v uvedeném členském státě dodáno poprvé na trh. To lze doložit například fakturou.

8. jakékoli další informace, podle nichž může daný orgán posoudit, zda je dané zboží již prodáváno v souladu s právními předpisy v členském státě EU X.

9. podpis výrobce, dovozce nebo distributora, kteří vyplnili část II

Podepsáno za a jménem:

(místo a datum)

(jméno, funkce) (podpis)

Jazykový režim

Prohlášení o vzájemném uznávání musí být vyhotoveno v jednom z úředních jazyků EU. Vnitrostátní orgány po vás mohou vyžadovat překlad prohlášení do jimi zvoleného jazyka.

 

Pozor!

Prohlášení je třeba aktualizovat

Prohlášení musíte pravidelně aktualizovat.

Bylo vám pro daný výrobek povolení k jeho uvedení na trh zamítnuto?

Pokud se domníváte, že vnitrostátní orgány přístup vašeho výrobku na trh dané země odepřely nebo omezily neoprávněně, obraťte se na službu SOLVIT en hu no sl Otevřít jako externí odkaz .

Viz také

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: