Laatste controle: 12/09/2022

Verklaring van wederzijdse erkenning

µ

Verkoopt u al goederen in één EU-land en wilt u ook in een ander EU-land gaan verkopen?

Als een product in één EU-land mag worden verkocht, mag het in beginsel in alle EU-landen worden verkocht. In de praktijk kunnen de autoriteiten in een ander land om aanvullende informatie vragen alvorens u toestemming te geven uw producten te verkopen. Een verklaring van wederzijdse erkenning kan daarbij helpen.

Met deze vrijwillige eigen verklaring kunt u als producent, importeur of distributeurs aantonen dat uw goederen voldoen aan de regels in een EU-land waar ze al worden verkocht.

De verklaring betreft alle soorten "niet-geharmoniseerde" goederen, dwz goederen die niet onder EU-wetgeving met gemeenschappelijke vereisten vallen. De verklaring kan ook worden gebruikt voor landbouwproducten.

Hoe werkt een verklaring van wederzijdse erkenning?

Als u niet verplicht bent vooraf een vergunning aan te vragen, kunt u uw product beginnen te verkopen in een ander EU-land. De autoriteiten van dat land hebben wel het recht om op enig moment de goederen die u verkoopt aan een beoordeling te onderwerpen. Zij zullen u schriftelijk informeren over:

U kunt zelf kiezen of u de verklaring wel of niet indient:

Als u een volledig ingevulde verklaring van wederzijdse erkenning indient, inclusief ondersteunend bewijsmateriaal, mag de autoriteit die de beoordeling uitvoert, u niet om aanvullende informatie of documentatie verzoeken.

Als u geen verklaring van wederzijdse erkenning indient, kan de autoriteit die de beoordeling uitvoert, u verzoeken om documentatie

De autoriteiten moeten u ten minste 15 werkdagen de tijd geven om aan te tonen dat uw goederen rechtmatig kunnen worden verkocht in hun land.

Gedurende de beoordelingsperiode kunt u uw producten vrijelijk blijven verkopen. U hoeft de verkoop pas te staken op het moment dat uw een administratief besluit ontvangt dat de toegang tot de markt voor de betrokken producten beperkt of verbiedt.

Hoe stel ik een verklaring van wederzijdse erkenning op?

De verklaring bestaat uit twee delen. Details hierover vindt u in de Europese verordening en Deze link brengt u naar een andere website. Er zijn drie mogelijkheden:

Deel I — informatie over de goederen

Deel I beschrijft de goederen en eventuele regels die van toepassing zijn in het EU-land waar ze reeds worden verkocht. Hierin moet worden vermeld:

  1. Nummer of een andere referentie waarmee de goederen of het type goederen op unieke wijze worden aangeduid
  2. Naam en adres van de producent, de importeur of de distributeur die deel I invult
  3. Beschrijving van de (soort) goederen, zodanig dat ze kunnen worden geïdentificeerd (bv. een foto)
  4. Verklaring dat de goederen:
    1. al rechtmatig worden verkocht in EU-land X (vermeld de titel en referentie van de officiële publicatie van de regels en/of de vergunning); of
    2. niet onderworpen zijn aan regels in EU-land X
  5. Referentie van eventuele conformiteitsbeoordelingsprocedures of tests die de goederen hebben ondergaan (met inbegrip van de naam en het adres van de beoordelingsinstantie).
  6. Andere documenten waaruit blijkt dat de goederen al rechtmatig worden verkocht in een EU-land 

Handtekening van de in punt 2 genoemde producent, importeur of distributeur:

Ondertekend voor en namens:

(plaats en datum)

(naam, functie) (handtekening)

Deel II — informatie over de verkoop van de goederen

Deel II gaat over de verkoop van de goederen. Hierin moet worden vermeld:

7.1 EU-land waarin de goederen al worden verkocht (zoals aangegeven in 4.1)

7.2 Datum waarop de goederen voor het eerst werden verkocht in dat land (bv. door een factuur bij te voegen)

8. Aanvullende informatie waaruit blijkt dat de goederen al rechtmatig worden verkocht in EU-land X

9. Handtekening van de producent, importeur of distributeur die deel II heeft ingevuld

Ondertekend voor en namens:

(plaats en datum)

(naam, functie) (handtekening)

Talenregeling

De verklaring van wederzijdse erkenning moet worden opgesteld in een van de officiële EU-talen. De nationale autoriteiten kunnen van u verlangen dat u de verklaring vertaalt in de taal van hun keuze.

 

Waarschuwing

Houd de verklaring up-to-date!

U moet altijd een verklaring van wederzijdse erkenning met actuele gegevens hebben.

Is uw producten toegang geweigerd?

Als u meent dat de nationale autoriteiten de toegang van uw producten tot de markt in hun land ten onrechte hebben geweigerd of beperkt, dan kunt u een beroep doen op SOLVITDeze link brengt u naar een andere website .

Zie ook

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: