Laatste controle: 09/03/2020

Uw ziektekostendekking

Getroffen door de brexit?

De regels en voorwaarden op deze pagina gelden nog steeds in het VK en voor onderdanen van het VK in de EU.

Heeft u vóór 31 december 2020 bepaalde sociale rechten verworven (zoals uw zorgverzekering, werkloosheidsuitkering of pensioen) dan geldt daarvoor wat in het Terugtrekkingsakkoord met het VK is vastgelegd. Lees meer over uw rechten.

Problemen in verband met uw rechten? Wij geven u hulp en advies.

In de EU hangt het niet van uw nationaliteit, maar van uw economische situatie en uw woonplaats af welk land verantwoordelijk is voor uw sociale zekerheid en uw ziektekostenverzekering. Zorg dat u weet in welk land u verzekerd bent. Meer over sociale zekerheid in het buitenland.

Als u niet weet waar u recht op heeft, kunt u voorafgaand aan een medische behandeling contact opnemen met een nationaal contactpunt voor gezondheidszorg. Er is er ten minste één in elk EU-land. Het contactpunt kan u vertellen of u recht heeft op terugbetaling en of er terugbetalingsplafonds zijn.

Er gelden speciale voorwaarden in bepaalde gevallen:

Grenswerkers

Als u werk heeft in een EU-land en in een ander EU-land woont, heeft u recht op medische behandeling in beide landen.

U moet zich eerst inschrijven bij een zorgverzekeraar in het land waar u werkt en dan bij die zorgverzekeraar een S1-formulier (het vroegere E106-formulier) aanvragen . Met dit formulier heeft u ook recht op zorg in het land waar u woont.

Op basis van uw ziektekostenverzekering hebben uw gezinsleden ook recht op medische behandeling, als zij ook in een EU-land wonen. Bent u echter een grenswerker, woont u in een EU-land en werkt u in Denemarken, Ierland, Kroatië, Finland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, IJsland of Noorwegen, dan hebben uw gezinsleden alleen in bepaalde situaties recht op medische behandeling, bijvoorbeeld bij noodgevallen tijdens hun verblijf.

Verzorging van zieke kinderen

Bent u grenswerker en wilt u verlof nemen om voor een ziek kind te zorgen, ga dan bij uw ziekteverzekering na wat uw rechten zijn. U heeft niet in alle gevallen recht op een uitkering.

Naar het buitenland gedetacheerd voor een korte periode (minder dan 2 jaar)

Als u voor minder dan 2 jaar naar een ander land gedetacheerd wordt, kunt u verzekerd blijven in uw eigen land.

U moet een S1-formulier (het vroegere E106-formulier) aanvragen bij de zorgverzekeraar in het land waar u vandaan komt. Daarmee hebben u en uw gezin recht op gezondheidszorg in het gastland.

Bij aankomst in het land waar u gaat werken, geeft u het S1-formulier af aan de zorgverzekeraar in dat land.

Werken in meerdere landen

Werkt u in meerdere EU-landen, maar voor ten minste 25% (qua tijd en/of inkomen) ook in het land waar u woont, dan valt u doorgaans onder het zorgstelsel van het land waar u woont.

Er gelden dan wel enkele bijzondere regels. Meer over sociale zekerheid in het buitenland.

Als ambtenaar gedetacheerd naar het buitenland

Als u als ambtenaar naar het buitenland wordt gedetacheerd, heeft u recht op medische behandeling in het gastland.

U moet dan een S1-formulier (het vroegere E106-formulier) aanvragen bij de zorgverzekeraar in het land waar u gaat werken. Daarmee hebben u en uw gezin recht op gezondheidszorg in het gastland.

Bij aankomst in het land waar u gaat werken, geeft u het S1-formulier af aan de zorgverzekeraar in dat land.

Naar het buitenland voor studie, onderzoek of stage

Als u naar een ander EU-land gaat om er te studeren, aan onderzoek te doen, stage te lopen of beroepsopleiding te volgen, moet u volledig verzekerd zijn in uw gastland.

  • Werkt u niet, dan is de Europese zorgpas (EHIC) misschien een uitkomst, voor zover u er recht op heeft.
  • Als u werk heeft in uw eigen land, moet u daar een zorgverzekering afsluiten.

    Waarschuwing

    Sommige doctoraatsstudenten (promovendi, PhD-studenten) kunnen in het gastland als werknemers worden beschouwd en moeten daar dan een openbare of particuliere ziektekostenverzekering afsluiten.

  • Als uw eigen universiteit of onderzoeksinstelling u tijdelijk detacheert bij een instelling in een ander EU-land, blijft u onder uw eigen zorgverzekering vallen voor de duur van de detachering. U moet dan voor vertrek de Europese zorgpas of een S1-formulier (het vroegere E106-formulier) aanvragen.

Ga bij uw zorgverzekeraar of het nationaal contactpunt in uw land na of uw ziektekosten gedekt zijn voor de volledige duur van uw verblijf. Zo ja, dan zijn de administratieve procedures eenvoudiger als u een Europese zorgpas (EHIC) heeft.

Sommige zorgverzekeraars dekken uw ziektekosten in een ander EU-land echter maar voor een beperkte periode. Dat is vaak zo voor oudere studenten (boven de 28 of 30) en voor werknemers in opleiding. In dat geval moet u zich aanmelden bij de nationale zorgverzekeraar in uw gastland of een particuliere verzekering nemen.

Voorbeeld

Weet hoe de sociale zekerheid werkt in het land waar u verblijft

Wim, een Belg, is in Nederland aan een universiteit gaan studeren. Hij had een geldige Europese zorgpas meegenomen. Wim wilde tijdens zijn studie deeltijds gaan werken. Maar hij ontdekte dat je als werkende in Nederland verplicht bent een basiszorgverzekering af te sluiten. Die kost ongeveer 1 100 euro per jaar. Dat geldt ook voor wie al en geldige Europese zorgpas (EHIC) uit een ander land heeft. De extra kosten maakten werken een stuk minder interessant dan Wim had gedacht.

Gepensioneerden

Gezondheidszorg in het land waar u woont

  • Als u een pensioen ontvangt uit het land waar u woont, dekt de zorgverzekering van dat land de ziektekosten van uzelf en uw gezin, zelfs als u ook nog een pensioen uit een ander land ontvangt.
  • Als u geen pensioen of enig ander inkomen ontvangt van het land waar u woont, hebben u en uw gezinsleden recht op gezondheidszorg in het land waar u woont, als u recht zou hebben op gezondheidszorg in het land dat uw pensioen betaalt.

Voorbeeld

Weet in welk land u gedekt bent

Nicolas heeft bijna zijn hele leven in Frankrijk gewoond en gewerkt, op enkele jaren na, toen hij jong was en als ober in Italië werkte.

Als hij met pensioen gaat, verhuist hij naar Italië. Zijn pensioen bestaat uit twee delen: Frankrijk betaalt het grootste deel van zijn pensioen, Italië betaalt een klein deel.

Omdat Nicolas in Italië woont EN een pensioen ontvangt uit Italië, valt hij onder het Italiaanse zorgstelsel, en niet langer onder het Franse.

U moet een S1-formulier (het vroegere E106-formulier) aanvragen bij de zorgverzekeraar in het land waar u vandaan komt.

Bij aankomst in uw nieuwe land geeft u het S1-formulier af aan de zorgverzekeraar in dat land. Dat document geeft u recht op ziektekostendekking in het land waar u verblijft.

Gezondheidszorg in het land waar u vroeger gewerkt heeft

In principe hebben u en uw gezin alleen recht op volledige toegang tot het zorgstelsel in het land waar u woont. Maar als een van de volgende landen uw pensioen betaalt, hebben u en uw gezinsleden recht op volledige ziektekostendekking, zowel in dat land als in het land waar u woont:

Oostenrijk

Duitsland

Nederland

België

Griekenland

Polen

Bulgarije

Hongarije

Slovenië

Cyprus

IJsland

Spanje

Tsjechië

Liechtenstein

Zweden

Frankrijk

Luxemburg

Zwitserland

Waarschuwing

Als u bijdragen heeft betaald in een land dat niet in deze lijst staat, heeft u alleen volledige ziektekostendekking in het land waar u nu woont.

Gepensioneerde grenswerkers

Als u in uw laatste baan grenswerker was, m.a.w. als u een baan had in een ander land dan waar u woonde, is het volgende van toepassing:

Voortzetting van een behandeling

Een begonnen behandeling in het land waar u werkte, kunt u na uw pensionering voortzetten.

Dat geldt ook voor uw gezinsleden als het gaat om een behandeling in:

Oostenrijk

Griekenland

Nederland

België

Hongarije

Polen

Bulgarije

Italië

Portugal

Cyprus

Letland

Roemenië

Tsjechië

Liechtenstein

Slowakije

Estland

Litouwen

Slovenië

Frankrijk

Luxemburg

Spanje

Duitsland

Malta

Zwitserland

Om een behandeling te kunnen voortzetten in het land waar u gewerkt heeft, moet u een S3-formulier indienen bij de zorgverzekeraar in dat land.

Ziektekostendekking in het land waar u gewerkt heeft en in het land waar u woont

Als u in de laatste vijf jaar voor uw pensionering ten minste twee jaar als grenswerker heeft gewerkt, heeft u zowel in uw woonland als in uw voormalige werkland recht op gezondheidszorg.

Zowel u als uw gezinsleden hebben recht op gezondheidszorg in het land waar u voorheen gewerkt heeft als dat land en het land waar u nu woont beide in deze lijst staan:

Oostenrijk

Duitsland

Spanje

België

Luxemburg

Frankrijk

Portugal

Als u op reis gaat naar het land waar u voorheen gewerkt heeft om daar een medische behandeling te ondergaan, en als de autoriteiten in dat land niet meer verantwoordelijk zijn voor uw ziektekosten, moet u daar een S3-formulier indienen. U kunt dat aanvragen bij uw zorgverzekeraar.

Werkzoekenden

Als u een werkloosheidsuitkering in een EU-land ontvangt en besluit naar een ander EU-land te verhuizen om daar werk te zoeken, moet u voor vertrek een Europese zorgpas (EHIC) aanvragen voor uzelf en uw gezinsleden. Met deze Europese zorgpas heeft u echter alleen recht op noodzakelijke medische behandeling (bijv. spoedeisende hulp) in de periode waarin u een werkloosheidsuitkering ontvangt.

Als u in geen enkel EU-land verzekerd bent en u besluit naar een ander EU-land te verhuizen om daar werk te zoeken, moeten de zorgverzekeraars van beide landen onderling beslissen waar u gedekt bent. Waarschijnlijk moet u een ziektekostenverzekering afsluiten in het land waar u naartoe verhuist.

Meer over sociale zekerheid in het buitenland.

Er zijn grote verschillen tussen de zorgstelsels in Europa

Elk EU-land mag vrij bepalen voor welke uitkeringen en zorgdiensten u in aanmerking komt.

Om onaangename verrassingen te voorkomen, moet u zich goed informeren over de sociale zekerheid in uw gastland of contact opnemen met een nationaal contactpunt.

Voorbeeld

De sociale zekerheid in uw nieuwe land

Susanne heeft altijd in Duitsland gewerkt, maar verhuisde naar Spanje toen ze met pensioen ging. Toen ze ziek werd, kreeg ze thuiszorg van een particulier bedrijf, omdat de overheid in Spanje daar niet voor zorgt.

Ze had een verzekering voor thuiszorg in Duitsland, en die betaalde een deel van de kosten, maar Susannes eigen bijdrage was veel hoger dan wat ze in Duitsland had moeten betalen. Dat kwam door het verschil tussen de Duitse en de Spaanse sociale zekerheid.

Verschillen bij de bepaling van het invaliditeitsniveau

Als u een invaliditeitspensioen of -uitkering aanvraagt, kan ieder land waar u gewerkt heeft, aandringen op een afzonderlijk onderzoek. Het is mogelijk dat het ene land u als zwaar invalide beschouwt, en het andere land als helemaal niet invalide.

Meer over invaliditeitsuitkeringen in Europa.

Zie ook:

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: