Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 12/10/2017

Uw ziektekostendekking

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

 • Vragen en antwoorden op basis van het gezamenlijk verslag van 8 december 2017 van het EU en het VKEnglish
 • EU-publicaties over de BrexitEnglish
 • Informatie en advies van de Britse regering over de BrexitEnglish

In de EU hangt het niet van uw nationaliteit, maar van uw economische situatie en uw woonplaats af welk land verantwoordelijk is voor uw sociale zekerheid (waaronder uw ziekteverzekering). Zorg dat u weet in welk land u gedekt bent. Meer over sociale zekerheid in het buitenland.

Als u niet weet waar u recht op hebt, kunt u voorafgaand aan een medische behandeling contact opnemen met een Nationaal contactpunt voor gezondheidszorg. Er is er ten minste één in elk EU-land. Het contactpunt kan u vertellen of u recht hebt op terugbetaling en of er terugbetalingsplafonds zijn.

Er gelden speciale voorwaarden in bepaalde gevallen:

Grenswerkers

Als u werk hebt in een EU-land en in een ander woont, hebt u recht op medische behandeling in beide landen.

U moet zich in het land waar u werkt inschrijven bij een zorgverzekeraar/mutualiteit en daar dan een S1-formulier (het voormalige E106-formulier) aanvragen. Met dit formulier kunnen u en uw gezinsleden zich inschrijven bij een ziektekostenverzekering in het land waar u woont.

Als u woont en werkt in een EU-land, hebben uw gezinsleden meestal dezelfde rechten als u.

Als u in Denemarken, Finland, Ierland, Kroatië, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, IJsland of Zweden werkt, hebben uw gezinsleden alleen recht op medische zorg in het land waar u werkt op de volgende voorwaarden:

 • de behandeling blijkt medisch noodzakelijk tijdens hun verblijf in dat land, rekening houdend met de aard van de behandeling en de verwachte duur van hun verblijf in het land
 • de betrokken landen hebben een overeenkomst gesloten
 • de ziektekostenverzekering in het land waar u woont heeft van tevoren toestemming gegeven met een S2-formulier (het voormalige E112-formulier).

Verzorging van zieke kinderen

Bent u grenswerker en neemt u verlof om voor een ziek kind te zorgen, vraag dan aan uw zorgverzekeraar of u voor een uitkering in aanmerking komt. Als uw kind verzekerd is bij uw partner in het land waar u woont, hebt u misschien geen recht op een uitkering.

Gedetacheerd naar het buitenland voor een korte periode (minder dan 2 jaar)

Als u voor minder dan 2 jaar naar een ander land gedetacheerd wordt, kunt u verzekerd blijven in uw eigen land (het land vanwaar u gedetacheerd wordt en waar u sociaal verzekerd bent).

Vraag uw zorgverzekeraar in uw thuisland om een S1-formulier (het voormalige E106-formulier). Daarmee hebben u en uw gezin recht op gezondheidszorg in het gastland.

Lever het S1-formulier bij aankomst in bij de zorgverzekeraar in het gastland.

Als ambtenaar gedetacheerd naar het buitenland

Als u als ambtenaar naar het buitenland wordt gedetacheerd, hebt u recht op medische behandeling in het gastland.

Vraag een S1-formulier (het voormalige E106-formulier) van uw zorgverzekeraar in het land waar u voor werkt. Daarmee hebben u en uw gezin recht op gezondheidszorg in het gastland.

Lever het S1-formulier bij aankomst in bij de zorgverzekeraar in het gastland.

Naar het buitenland voor studie, onderzoek of stage

Als u naar een ander EU-land gaat om er te studeren, aan onderzoek te doen, stage te lopen of beroepsopleiding te volgen, moet u volledig verzekerd zijn in uw gastland.

 • Als u geen werk hebt, is de Europese zorgpas (EHIC) een uitkomst, als u daar recht op hebt.
 • Als u werk hebt in uw eigen land, moet u daar een zorgverzekering afsluiten.

  Sommige doctoraatsstudenten (promovendi, PhD-studenten) kunnen in het gastland als werknemers worden beschouwd en moeten daar dan een openbare of particuliere ziektekostenverzekering afsluiten.

 • Als uw eigen universiteit of onderzoeksinstelling u tijdelijk detacheert bij een instelling in een ander EU-land, blijft u onder uw eigen zorgverzekering vallen voor de duur van de detachering. U moet dan voor vertrek een Europese zorgpas of een S1-formulier (het voormalige E106-formulier) aanvragen.

Ga bij uw zorgverzekeraar of het Nationaal contactpunt in uw land na of uw ziektekosten gedekt zijn voor de volledige duur van uw verblijf. Zo ja, dan zijn de administratieve procedures eenvoudiger als u een Europese zorgpas (EHIC) hebt.

Sommige zorgverzekeraars dekken uw ziektekosten in een ander land echter maar voor een beperkte periode. Dat is vaak zo voor oudere studenten (boven de 28 of 30) en voor werknemers in opleiding. In dat geval moet u zich aanmelden bij de nationale zorgverzekeraar in uw gastland of een particuliere verzekering nemen.

Voorbeeld

Hoe zit het met de sociale zekerheid in uw gastland?

Wim, een Belg, is in Nederland gaan studeren aan de universiteit. Hij had een geldige Europese zorgpas meegenomen. Wim wilde tijdens zijn studie deeltijdwerk gaan doen. Maar ook als je een geldige Europese zorgpas hebt, ben je als werkende in Nederland verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. De extra kosten van 1.100 euro per jaar maakten werken een stuk minder interessant dan Wim had gedacht.

Gepensioneerden

Gezondheidszorg in het land waar u woont

 • Als u een pensioen ontvangt uit het land waar u woont, dekt de zorgverzekering van dat land de ziektekosten van uzelf en uw gezin, ongeacht of u ook nog een pensioen uit een ander land ontvangt.
 • Als u geen pensioen of enig ander inkomen ontvangt van het land waar u woont, valt u onder de zorgverzekering van het land waar u het langst verzekerd bent geweest.

Voorbeeld

Het zorgstelsel in uw nieuwe land

Nicolas heeft bijna zijn hele leven in Frankrijk gewoond en gewerkt, op enkele jaren na, toen hij jong was en als ober in Italië werkte.

Als hij met pensioen gaat, verhuist hij naar Italië. Zijn pensioen bestaat uit twee delen: Frankrijk betaalt het grootste deel van zijn pensioen, Italië betaalt een klein deel.

Omdat Nicolas in Italië woont EN een ouderdomspensioen van de Italiaanse overheid ontvangt, valt hij onder het Italiaanse zorgstelsel en niet langer onder het Franse.

Vraag een S1-formulier (het voormalige E106-formulier) aan bij uw zorgverzekeraar.

Lever het S1-formulier bij aankomst in bij de zorgverzekeraar in het gastland.

Dat certficaat geeft u recht op ziektekostendekking in het land waar u verblijft.

Gezondheidszorg in het land waar u vroeger gewerkt hebt

In principe hebben u en uw gezin alleen recht op volledige toegang tot het zorgstelsel in het land waar u woont. Maar als het land dat uw pensioen betaalt een van de volgende is, hebben u en uw gezinsleden recht op volledige ziektekostendekking, zowel in dat land als in het land waar u woont:

 

Oostenrijk

Duitsland

Nederland

België

Griekenland

Polen

Bulgarije

Hongarije

Slovenië

Cyprus

IJsland

Spanje

Tsjechië

Liechtenstein

Zweden

Frankrijk

Luxemburg

Zwitserland

Als u bijdragen hebt betaald in een land dat niet in deze lijst staat, hebt u alleen volledige ziektekostendekking in het land waar u woont.

Voormalige grenswerkers

Als u in uw laatste baan grenswerker was, m.a.w. als u een baan had in een ander land dan waar u woonde, is het volgende van toepassing:

Voortzetting van een behandeling

Een behandeling in het land waar u werkte, kunt u na uw pensionering voortzetten.

Dat geldt ook voor uw gezinsleden als het gaat om een behandeling in:

 

Oostenrijk

Griekenland

Nederland

België

Hongarije

Polen

Bulgarije

Italië

Portugal

Cyprus

Letland

Roemenië

Tsjechië

Liechtenstein

Slowakije

Estland

Litouwen

Slovenië

Frankrijk

Luxemburg

Spanje

Duitsland

Malta

Zwitserland

Om een behandeling te kunnen voortzetten in het land waar u gewerkt hebt, moet u een S3-formulier indienen bij de zorgverzekeraar in dat land.

Ziektekostendekking in het land waar u gewerkt hebt en in het land waar u woont

Als u in de laatste vijf jaar voor uw pensionering ten minste 2 jaar als grenswerker hebt gewerkt, hebt u zowel in uw woonland als in uw voormalige werkland recht op gezondheidszorg.

Zowel u als uw gezinsleden hebben recht op gezondheidszorg in het land waar u voorheen gewerkt heeft als het land waar u gewerkt heeft en het land waar u nu woont beide in deze lijst staan:

 

Oostenrijk

Duitsland

Spanje

België

Luxemburg

Frankrijk

Portugal

Als u op reis gaat naar het land waar u voorheen gewerkt heeft om daar een medische behandeling te ondergaan, en als de autoriteiten in dat land niet meer verantwoordelijk zijn voor uw ziektekosten, moet u daar een S3-formulier indienen. U kunt dat aanvragen bij uw zorgverzekeraar.

Er zijn grote verschillen tussen de zorgstelsels in Europa

Elk EU-land mag vrij bepalen welke diensten en behandelingen betaald worden. Als u naar een ander land verhuist, krijgt u daar waarschijnlijk niet precies dezelfde behandelingen voor dezelfde prijs.

Om onaangename verrassingen te voorkomen, moet u zich goed informeren over de sociale zekerheid in uw gastland of contact opnemen met een Nationaal contactpunt.

Voorbeeld

De sociale zekerheid in uw nieuwe land

Susanne heeft altijd in Duitsland gewerkt, maar verhuisde naar Spanje toen ze met pensioen ging. Toen ze ziek werd, sloot ze een contract voor thuiszorg af met een particulier bedrijf, omdat de overheid in Spanje daar niet voor zorgt.

Ze had een verzekering voor thuiszorg in Duitsland, en die betaalde een deel van de kosten, maar Susannes eigen bijdrage was veel hoger dan wat ze in Duitsland had moeten betalen. Dat was een gevolg van het verschil tussen de Duitse en de Spaanse sociale zekerheid.

Verschillen bij de bepaling van het invaliditeitsniveau

Als u een invaliditeitspensioen of -uitkering aanvraagt, kan ieder land waar u gewerkt hebt, aandringen op een afzonderlijk onderzoek. Het is mogelijk dat het ene land u als zwaar invalide beschouwt, en het andere land als helemaal niet invalide.

Meer over invaliditeitsuitkeringen in Europa.

Zie ook:

Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies