Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 12/10/2017

Twoje ubezpieczenie zdrowotne

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Na razie Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, a wynikające z tego prawa i obowiązki nadal mają w pełni zastosowanie zarówno w tym kraju, jak i do tego kraju.

 • Pytania i odpowiedzi na podstawie wspólnego sprawozdania z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczącego negocjacji między UE a Wielką BrytaniąEnglish
 • Publikacje UE na temat brexituEnglish
 • Informacje i wskazówki rządu brytyjskiego dotyczące brexituEnglish

W UE za Twoje zabezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne odpowiada kraj, w którym masz miejsce zamieszkania i odpowiedni status ekonomiczny, nie zaś kraj Twojego obywatelstwa. Sprawdź, czy wiesz, który kraj powinien zapewnić Ci zabezpieczenie społeczne: tutaj znajdziesz więcej informacji o zabezpieczeniu społecznym za granicą.

Jeśli nie jesteś pewien, jakie prawa do opieki zdrowotnej Ci przysługują, i chcesz się upewnić przed podjęciem leczenia, skontaktuj się z krajowym punktem kontaktowym. W każdym kraju UE istnieje co najmniej jeden taki punkt, który poinformuje Cię, czy masz prawo do zwrotu kosztów leczenia i po jakich stawkach.

Prawa, które Ci przysługują, zależą od sytuacji, w której się znajdujesz.

Praca w jednym kraju, a miejsce zamieszkania w innym

Jeśli pracujesz w jednym kraju UE, a mieszkasz w innym, masz prawo do poddania się leczeniu po obu stronach granicy.

Powinieneś najpierw zarejestrować się w kraju, w którym pracujesz, i uzyskać formularz S1 (dawniej E 106) od swojego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych. Formularz ten uprawnia Ciebie oraz osoby pozostające na Twoim utrzymaniu do opieki zdrowotnej w kraju, w którym mieszkasz.

Osoby pozostające na Twoim utrzymaniu również mogą korzystać z takich samych praw jak Ty, jeśli mieszkasz i jesteś ubezpieczony w jednym z większości krajów UE.

Jeśli pracujesz i jesteś ubezpieczony w Chorwacji, Danii, Finlandii, Irlandii, Islandii, Norwegii, Szwecji lub Wielkiej Brytanii, osoby pozostające na Twoim utrzymaniu mogą uzyskać opiekę medyczną w kraju, w którym pracujesz, tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • leczenie okazuje się konieczne z medycznego punktu widzenia podczas ich pobytu w tym kraju, z uwzględnieniem charakteru leczenia i przewidywanego czasu pobytu
 • istnieje odpowiednie porozumienie pomiędzy tymi krajami/administracjami
 • uzyskały zezwolenie na leczenie (tzw. uprzednia zgoda) w postaci formularza S2 (dawniej E 112) wydanego przez zakład ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym pracujesz.

Opieka nad chorym dzieckiem

Jeśli jesteś pracownikiem transgranicznym (mieszkasz w jednym kraju, a pracujesz w drugim) i chcesz wziąć zwolnienie na opiekę nad chorym dzieckiem, dowiedz się w swoim zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych, czy kwalifikujesz się do tego typu świadczeń. Może okazać się, że nie masz do nich prawa, jeżeli dziecko objęte jest ubezpieczeniem Twojego współmałżonka/partnera w kraju, w którym mieszkasz.

Oddelegowanie za granicę na krótki okres (<2 lata)

Jako pracownik oddelegowany za granicę na krótki okres (mniej niż 2 lata), możesz, jeśli tak zdecydujesz, pozostać ubezpieczony w kraju pochodzenia (kraju, z którego zostałeś oddelegowany – który odpowiada za Twoje zabezpieczenie społeczne).

Powinieneś złożyć wniosek o formularz S1 (dawniej E 106) w zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych w swoim kraju pochodzenia. Zapewni on Tobie i Twojej rodzinie prawo do opieki zdrowotnej podczas pobytu za granicą.

Po przyjeździe do nowego kraju przedstaw formularz S1 zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych.

Urzędnik służby cywilnej oddelegowany za granicę

Jeśli jesteś urzędnikiem służby cywilnej oddelegowanym za granicę, masz prawo do opieki lekarskiej w kraju, w którym mieszkasz.

Powinieneś złożyć wniosek o formularz S1 (dawniej E 106) w zakładzie ubezpieczeń w kraju, w którym jesteś zatrudniony. Zapewni on Tobie i Twojej rodzinie prawo do opieki zdrowotnej podczas pobytu za granicą.

Po przyjeździe do nowego kraju przedstaw formularz S1 zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych.

Student, naukowiec lub stażysta za granicą

Jeśli wyjedziesz do innego kraju UE, aby podjąć studia, prowadzić prace naukowo-badawcze bądź też odbyć staż lub szkolenie zawodowe, musisz posiadać kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne w swoim kraju pochodzenia.

 • Jeżeli nie zostałeś zatrudnionyw nowym kraju i spełniasz odpowiednie warunki, jedną z możliwości jest uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
 • Jeśli zostaniesz zatrudniony w nowym kraju UE, to w nim zostaniesz objęty systemem opieki zdrowotnej.

  Niektórych doktorantów obowiązują wymogi takie jak w przypadku pracowników zamieszkałych w tym kraju – czasami muszą przystąpić do lokalnego systemu opieki zdrowotnej lub wykupić prywatne ubezpieczenie.

 • Jeżeli Twoja macierzysta uczelnia lub placówka badawcza wysyła Cię na uczelnię lub do placówki badawczej w innym kraju UE na z góry określony czas, będziesz nadal objęty systemem opieki zdrowotnej swojego kraju pochodzenia podczas całego pobytu za granicą. Przed wyjazdem powinieneś zwrócić się o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub formularza S1 (dawniej E 106).

Sprawdź najpierw w zakładzie ubezpieczeń lub w krajowym punkcie kontaktowym w swoim kraju pochodzenia, czy pokryte zostaną koszty opieki zdrowotnej podczas całego Twojego pobytu za granicą. Jeśli tak, posiadanie ważnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) może znacznie ułatwić formalności administracyjne.

Niektóre krajowe zakłady ubezpieczeń pokrywają jednak koszty opieki zdrowotnej za granicą tylko przez pewien czas. Dotyczy to często starszych wiekiem studentów (powyżej 28 lub 30 lat) i pracowników szkolących się za granicą. Jeśli należysz do jednej z tych grup, będziesz musiał zarejestrować się w publicznym systemie opieki zdrowotnej w nowym kraju lub wykupić tam prywatne ubezpieczenie.

Prawdziwa historia

Zapoznaj się z miejscowymi zasadami dotyczącymi zabezpieczenia społecznego

Wim jest Belgiem, który wyjechał na studia do Holandii. Zabrał ze sobą ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wim chciał podczas studiów podjąć pracę na część etatu. Jednak w Holandii każda osoba pracująca musi obowiązkowo wykupić podstawowe krajowe ubezpieczenie zdrowotne, którego koszt wynosi ok. 1100 euro rocznie, nawet jeżeli posiada ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Z tego względu podjęcie pracy w Holandii okazało się bardziej kosztowne, niż Wim początkowo zakładał.

Emeryt

Opieka zdrowotna w kraju, w którym mieszkasz

 • Jeśli otrzymujesz emeryturę z kraju, w którym mieszkasz, Ciebie i Twoją rodzinę automatycznie obejmuje system ubezpieczeń zdrowotnych tego kraju – bez względu na to, czy otrzymujesz także emerytury z innych krajów.
 • Jeśli nie otrzymujesz emerytury ani nie uzyskujesz żadnego innego dochodu w kraju, w którym mieszkasz, jesteś objęty systemem ubezpieczeń zdrowotnych kraju, w którym ubezpieczenie obejmowało Cię najdłużej.

Prawdziwa historia

Poznaj zasady działania systemu opieki zdrowotnej w nowym kraju

Nicolas mieszkał i pracował we Francji przez całe życie, z wyjątkiem paru lat, które w młodości przepracował we Włoszech jako kelner.

Po przejściu na emeryturę Nicolas przeprowadził się do Włoch. Jego emerytura będzie składała się z dwóch części: włoskiej emerytury za lata przepracowane we Włoszech oraz francuskiej za lata pracy we Francji.

Ponieważ Nicolas mieszka we Włoszech, a jednocześnie otrzymuje tam emeryturę, jest objęty włoskim systemem ubezpieczeń zdrowotnych i nie należy już do francuskiego systemu.

Powinieneś złożyć wniosek o formularz S1 (dawniej E 106) w zakładzie ubezpieczeń w swoim kraju.

Po przyjeździe do nowego kraju przedstaw formularz S1 zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych.

Potwierdza on Twoje prawo do korzystania w pełnym zakresie ze świadczeń zdrowotnych w kraju zamieszkania.

Opieka zdrowotna w kraju, w którym znajdowało się Twoje miejsce pracy

Zasadniczo Tobie i członkom Twojej rodziny pełne prawo do opieki medycznej przysługuje tylko w kraju, w którym mieszkasz. Jenak jeśli kraj, który wypłaca Ci emeryturę, znajduje się na poniższej liście, Ty i Twoja rodzina macie prawo do pełnego ubezpieczenia zdrowotnego zarówno w tym kraju, jak i w kraju, w którym teraz mieszkasz:

 

Austria

Niemcy

Holandia

Belgia

Grecja

Polska

Bułgaria

Węgry

Słowenia

Cypr

Islandia

Hiszpania

Czechy

Liechtenstein

Szwecja

Francja

Luksemburg

Szwajcaria

Jeśli płaciłeś składki w kraju, który niejest wymieniony na liście powyżej, masz prawo do pełnego ubezpieczenia zdrowotnego tylko w kraju, w którym mieszkasz.

Byli pracownicy transgraniczni

Jeśli ostatnia wykonywana przez Ciebie praca miała charakter transgraniczny, tzn. miejsce zamieszkania znajdowało się w innym kraju niż miejsce pracy, dotyczą Cię następujące przepisy:

Kontynuacja leczenia

Możesz – nawet po przejściu na emeryturę – kontynuować leczenie rozpoczęte w kraju, w którym pracowałeś.

Dotyczy to również osób pozostających na Twoim utrzymaniu, jeśli ich leczenie rozpoczęło się w następujących krajach:

 

Austria

Grecja

Holandia

Belgia

Węgry

Polska

Bułgaria

Włochy

Portugalia

Cypr

Łotwa

Rumunia

Czechy

Liechtenstein

Słowacja

Estonia

Litwa

Słowenia

Francja

Luksemburg

Hiszpania

Niemcy

Malta

Szwajcaria

Jeśli chcesz kontynuować leczenie rozpoczęte w kraju, w którym pracowałeś, musisz złożyć formularz S3 w zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych w tym kraju.

Ubezpieczenie w kraju, w którym pracowałeś, a ubezpieczenie w kraju, w którym mieszkasz

Jeśli w ciągu pięciu lat poprzedzających przejście na emeryturę przez co najmniej dwa lata Twoja praca miała charakter transgraniczny, przysługuje Ci prawo do opieki zdrowotnej zarówno w kraju zamieszkania, jak i w kraju, w którym pracowałeś.

Zarówno Ty, jak i osoby pozostające na Twoim utrzymaniu macie prawo do opieki zdrowotnej w kraju, w którym wcześniej pracowałeś, o ile ten kraj oraz kraj, w którym teraz mieszkasz, znajdują się na poniższej liście:

 

Austria

Niemcy

Hiszpania

Belgia

Luksemburg

Francja

Portugalia

Jeśli podczas podróży chcesz mieć możliwość leczenia w kraju, w którym kiedyś pracowałeś i który już nie odpowiada za pokrywanie kosztów Twojej opieki zdrowotnej, musisz złożyć formularz S3 w zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych w tym kraju. O wydanie formularza S3 możesz zwrócić się do instytucji, która odpowiada za Twoje ubezpieczenie zdrowotne.

Krajowe systemy opieki zdrowotnej w Europie bardzo się między sobą różnią

Kraje UE mają swobodę ustanawiania własnych przepisów dotyczących uprawnień do świadczeń i usług. Jeśli zatem złożysz wniosek o opiekę medyczną w kraju, w którym teraz mieszkasz, prawdopodobnie nie będą Ci przysługiwać dokładnie takie same usługi za tę samą cenę jak w kraju pochodzenia.

Aby uniknąć problemów i nieporozumień, które mogą mieć poważne konsekwencje, poznaj zasady działania systemu zabezpieczenia społecznego w nowym kraju lub skontaktuj się z krajowym punktem kontaktowym.

Prawdziwa historia

Poznaj zasady działania systemu zabezpieczenia społecznego w nowym kraju

Susanne przez całe życie pracowała w Niemczech, ale po przejściu na emeryturę przeniosła się do Hiszpanii. Kiedy zachorowała, była zmuszona zatrudnić prywatną firmę, która zapewniła jej opiekę w domu, ponieważ w Hiszpanii publiczny system ubezpieczeń nie obejmuje opieki domowej.

Wprawdzie z jej niemieckiego ubezpieczenia pokryto część kosztów, jednak Susanne musiała zapłacić z własnej kieszeni dużo więcej, niż gdyby została w Niemczech. Wynikało to z różnic pomiędzy systemami świadczeń w Niemczech i Hiszpanii.

Różnice w ocenie stopnia niezdolności do pracy

Jeśli ubiegasz się o rentę inwalidzką lub zasiłek chorobowy, każdy kraj, w którym pracowałeś, może wymagać od Ciebie poddania się osobnemu badaniu lekarskiemu. Jeden kraj może stwierdzić u Ciebie poważny stopień inwalidztwa, natomiast inny może uznać, że Twój stan zdrowia jest zadowalający.

Dowiedz się więcej o rentach inwalidzkich w Europie.

Zobacz również:

Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy