Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 23/06/2022

Wyszukiwanie ogłoszeń i ubieganie się o zamówienia publiczne

Procedura składania ofert w przetargu publicznym różni się w zależności od rodzaju i wartości zamówienia. Standardową formą udzielania zamówień jest przetarg konkurencyjny. W ramach przetargów konkurencyjnych istnieją różne rodzaje procedur udzielenia zamówień publicznych .

Wyszukiwanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych

To, gdzie ogłoszenie o zamówieniach publicznych jest publikowane, zależy od wartości zamówienia, a także – w przypadku zamówień poniżej określonych progów (zamówienia o niższej wartości)– od miejsca, w którym znajduje się nabywca.

Zamówienia objęte przepisami UE

W przypadku zamówień o wyższej wartości władze publiczne są zobowiązane do publikowania ogłoszeń w portalu Tenders Electronic Daily (TED). Podstawowe informacje są publikowane w 24 językach urzędowych UE, ale pełna treść ogłoszenia o zamówieniach musi być opublikowana tylko w jednym oficjalnym języku UE.

Zamówienia nieobjęte przepisami UE

W przypadku zamówień o niższej wartości organ publiczny, który ogłasza przetarg, zazwyczaj publikuje ogłoszenie tylko w swoich krajowych portalach zamówień publicznych. Jeśli chcesz wziąć udział w takich przetargach, musisz monitorować portale krajów, które Cię interesują. Czasami możesz zarejestrować się, aby otrzymywać odpowiednie powiadomienia.

Zamówienia instytucji UE

Zamówienia o średniej i wyższej wartości udzielanie przez instytucje, agencje lub inne organy UE są publikowane w portalu Tenders Electronic Daily (TED). Wszystkie ogłoszenia dotyczące zamówień udzielanych przez instytucje UE są w całości publikowane w językach urzędowych UE.

Portal Tenders Electronic Daily (TED)

Portal Tenders Electronic Daily (TED) to internetowa wersja Suplementu do Dziennika Urzędowego UE, gdzie publikowane są wszystkie europejskie ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wyższej wartości. W portalu tym możesz przeglądać, wyszukiwać i sortować ogłoszenia o zamówieniach według tematu, kraju, nabywcy i innych kryteriów, a jeśli się w nim zarejestrujesz, będziesz mógł zapisywać spersonalizowane kryteria wyszukiwania i konfigurować powiadomienia e-mail.

Instytucje zamawiające i podmioty publikujące ogłoszenia w portalu TED muszą stosować klasyfikację Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Numer klasyfikacji ułatwia użytkownikom wyszukiwanie interesujących ich ogłoszeń.

Składanie ofert

Jeśli ubiegasz się o zamówienie publiczne opublikowane w portalu TED, w większości przypadków swoją ofertę musisz złożyć drogą elektroniczną.

W trakcie postępowania o udzielanie zamówienia nabywca może poprosić Cię o przesłanie określonej dokumentacji dotyczącej Twojej sytuacji lub Twojego doświadczenia. Możesz skorzystać z portalu informacyjnego e-Certis en , aby dowiedzieć się, jakich zaświadczeń wymagają instytucje zamawiające z innych państw członkowskich UE. Platforma internetowa e-Certis jest dostępna we wszystkich językach UE, ale przykładowe dokumenty są dostępne tylko w języku oryginału.

Dokumenty potwierdzające dotyczące Twojej sytuacji zawodowej

Kiedy składasz ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w portalu TED, musisz złożyć oświadczenie, że Twoja firma posiada kwalifikacje zawodowe i zdolność finansową wymagane do zrealizowania danego zamówienia. W tym celu trzeba wypełnić specjalny formularz internetowy, tzw. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)Otwórz link do strony zewnętrznej.

Na etapie składania oferty nie musisz przesyłać żadnych dokumentów dotyczących swojej sytuacji zawodowej, ale pamiętaj, że będziesz musiał dostarczyć te dokumenty, jeśli wygrasz przetarg.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Jeśli Twoja firma nie ma możliwości złożenia oferty przetargowej, możesz złożyć ofertę wspólnie ze swoimi partnerami biznesowymi.

Błędy przy składaniu ofert

Przygotowując ofertę, powinieneś upewnić się, że spełniasz wszystkie wymogi określone w dokumentacji przetargowej, ponieważ błędy lub pominięcia przy składaniu oferty mogą doprowadzić do wykluczenia Cię z przetargu. Oferty złożone po terminie nie są brane pod uwagę.

Termin składania ofert

Termin ustalony przez nabywców powinien być wystarczający, aby dać wykonawcom rozsądny czas na przygotowanie ofert. Minimalny termin może być różny w zależności od rodzaju postępowania o udzielenie zamówienia.

Procedura otwarta

Jeśli nie opublikowano wstępnego ogłoszenia informacyjnego, na złożenie oferty masz co najmniej 30 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeśli opublikowano wstępne ogłoszenie informacyjne, termin powinien wynosić co najmniej 15 dni.

Procedura ograniczona

Na wysłanie wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu masz co najmniej 30 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Następnie, jeśli nie opublikowano wstępnego ogłoszenia informacyjnego, na złożenie ofert zakwalifikowani kandydaci mają co najmniej 25 dni od daty wysłania zaproszenia do składania ofert. Jeśli opublikowano wstępne ogłoszenie informacyjne, termin powinien wynosić co najmniej 10 dni.

Procedura konkurencyjna z negocjacjami

Na wysłanie wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu masz co najmniej 30 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Zakwalifikowani kandydaci mają co najmniej 30 dni na złożenie wstępnych ofert.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: