Ostatnio sprawdzono: 07/10/2020

Imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne

Jeśli Twoja firma sprzedaje co najmniej dwa różne rodzaje usług turystycznych, jak na przykład transport w połączeniu z zakwaterowaniem, wynajmem pojazdów silnikowych lub – na ściśle określonych warunkach – innymi usługami turystycznymi, na mocy unijnych przepisów dotyczących imprez turystycznych spoczywają na Tobie pewne obowiązki. Przepisy te mają zastosowanie do imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

Imprezy turystyczne

Imprezy turystyczne oznaczają wszelką sprzedaż obejmującą co najmniej dwa różne rodzaje usług turystycznych przewidzianych podczas tej samej podróży lub tych samych wakacji, w przypadku gdy usługi te są rezerwowane w ramach jednej umowy z jednym usługodawcą. Imprezy turystyczne obejmują również sprzedaż usług, które są rezerwowane u różnych dostawców w ramach osobnych umów, jeśli spełniony jest jeden z warunków poniżej:

Połączenie jednej usługi turystycznej, takiej jak zakwaterowanie, z inną (wycieczką z przewodnikiem czy wstępem na koncert) można określić mianem imprezy turystycznej wyłącznie, jeśli dodatkowe usługi stanowią co najmniej 25 proc. całkowitej wartości podróży lub są istotnym elementem podróży.

Informacje, jakie należy przekazać klientom

Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej musisz zadbać o przekazanie klientowi wszelkich niezbędnych informacji, takich jak:

Musisz zadbać o to, aby klient otrzymał link do standardowego formularza informacyjnego (informacje są dostępne w załącznikach do dyrektywyOtwórz link do strony zewnętrznej ), w którym wyjaśniono, że klientowi zaoferowano imprezę turystyczną, i przedstawiono jej najważniejsze elementy.

Zmiana warunków umownych – na przykład podwyższenie ceny

Jeśli klienci, którzy zakupili imprezę turystyczną, powiadomią Cię o tym z rozsądnym wyprzedzeniem, mogą przenieść umowę na inną osobę, mimo że może to pociągać za sobą dodatkowe koszty.

Uwaga

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa możesz odwołać imprezę turystyczną i zaoferować klientom bony jako alternatywę dla zwrotu kosztów. Musisz jednak zawsze zapewnić klientom możliwość wyboru między zwrotem pieniędzy w gotówce a bonem.

Ochrona zapewniana klientom (np. alternatywne usługi turystyczne, rekompensata, zwrot wpłaty)

Jako organizator odpowiadasz za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych wchodzących w skład imprezy turystycznej. Jeśli dana usługa turystyczna nie może zostać zrealizowana w przewidzianej formie, być może będziesz musiał zaproponować klientom alternatywne usługi, nie obciążając ich za nie dodatkowymi kosztami. Jeśli usługi turystyczne nie spełniają przewidzianych standardów, być może będziesz również musiał wypłacić rekompensatę.

Uwaga

W niektórych krajach UE w zależności od tego, gdzie impreza turystyczna jest oferowana, oprócz organizatorów odpowiedzialność mogą ponosić również sprzedawcy detaliczni.

Powiązane usługi turystyczne

Powiązane usługi turystyczne to usługi turystyczne, które są kupowane od różnych przedsiębiorców, z którymi zawierane są odrębne umowy, mimo że usługi te są powiązane. Klasyfikuje się je jako powiązane w przypadku, gdy jeden przedsiębiorca ułatwia rezerwację kolejnej usługi lub usług oraz gdy są one nabywane na potrzeby tej samej podróży lub tych samych wakacji.

Usługi turystyczne uznaje się za powiązane wyłącznie w przypadku, gdy połączenie usług turystycznych nie stanowi imprezy turystycznej (zob. powyżej) oraz gdy usługodawca ułatwia jedną z poniższych:

Połączenie jednej usługi turystycznej, takiej jak zakwaterowanie, z inną (wycieczką z przewodnikiem czy wstępem na koncert) można określić mianem powiązanej usługi turystycznej wyłącznie, jeśli dodatkowe usługi stanowią co najmniej 25 proc. całkowitej wartości podróży lub są istotnym elementem podróży.

Musisz podać klientowi link do standardowego formularza informacyjnego (Standardowy formularz informacyjny można znaleźć w załącznikach do dyrektywy (zob. link na dole strony).), w którym wyjaśniono, że klientowi zaoferowano powiązaną usługę turystyczną i w którym przedstawiono jej najważniejsze elementy.

Imprezy turystyczne sprzedawane poprzez powiązany proces rezerwacji online

Imprezy turystyczne sprzedawane poprzez powiązany proces rezerwacji online – czyli rezerwacje online (lotów, zakwaterowania itp.) dokonywane przez klienta w różnych punktach sprzedaży – również są klasyfikowane jako „imprezy turystyczne", jeśli pierwszy usługodawca przekazuje imię i nazwisko i adres e-mail klienta oraz szczegóły płatności drugiemu usługodawcy, a druga umowa jest zawierana w ciągu 24 godzin od pierwszej.

Jeśli usługodawcy nie przekazują sobie danych klienta, rezerwacje te uznaje się za powiązane usługi turystyczne.

Odpowiedzialność za błędy w rezerwacji i prawo dochodzenia roszczeń

Przepisy te mają zastosowanie do imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie błędy występujące podczas rezerwacji wymienione poniżej:

Nie ponosisz odpowiedzialności za błędy w rezerwacji, które można przypisać klientom lub które zostały uznane za nieuniknione lub wynikające z nadzwyczajnych okoliczności.

Masz prawo dochodzić roszczeń od każdej osoby trzeciej, która przyczyniła się do zdarzenia, w wyniku którego musiałeś wypłacić odszkodowanie lub obniżyć cenę bądź które skutkowało innymi obowiązkami.

Ochrona na wypadek niewypłacalności

Przepisy te mają zastosowanie do imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

Musisz wykupić zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności w kraju UE, w którym prowadzisz przedsiębiorstwo. Dzięki temu w przypadku upadłości gwarant (turystyczny fundusz gwarancyjny, zakład ubezpieczeń lub dowolny inny mechanizm przewidziany w danym kraju UE) może dokonać zwrotu kwot wpłaconych przez klientów i będzie odpowiadać, jeśli będzie to wymagane, za zapewnienie powrotu podróżnych do kraju, jeśli impreza turystyczna obejmowała koszty transportu.

Powiązane tematy

Dla konsumentów i pracowników

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej , na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Więcej usług wsparcia

Udostępnij tę stronę: