Последна проверка: 23/06/2022

Пакетни туристически пътувания и свързани пътнически услуги

Ако вашето предприятие продава два или повече видове пътнически услуги, като например превоз, комбиниран с настаняване, отдаване под наем на моторни превозни средства или, при специфични условия, други туристически услуги, вие имате определени задължения съгласно правилата на ЕС за пакетните туристически пътувания. Тези правила се прилагат за пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги (LTA) .

Туристически пакети

Пакетните туристически пътувания обхващат всички продажби, включващи два или повече различни видове пътнически услуги за едно и също пътуване или ваканция, за които е сключен един-единствен договор с доставчик. Туристическите пакети включват и продажби, при които са резервирани услуги от различни доставчици в рамките на отделни договори, при условие че е изпълнено едно от следните условия :

Комбинацията от една туристическа услуга, като например настаняване, и друга туристическа услуга (обиколка с екскурзовод или билет за концерт) може да бъде счетена за туристически пакет само ако допълнителната услуга представлява 25 % или повече от общата стойност на пътуването или е основен елемент от пътуването.

Информация, която трябва да предоставяте на клиентите

Преди сключването на договора за пакетно туристическо пътуване трябва да гарантирате, че клиентът е получил цялата съществена информация, като например:

Трябва да осигурите достъп на клиента до формуляра за стандартна информация (информацията е на разположение в приложенията към Директивата), в който се обяснява, че на клиента се предлага пакет Отваряне като външна връзка и се посочват неговите основни права.

Промяна на договорните условия — като например увеличение на цените

Ако получите предизвестие в разумен срок от клиентите, използващи пакетни туристически пътувания, те могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице, въпреки че това може да е свързано с допълнителни разходи.

Предупреждение

Поради продължаващата пандемия от коронавирус можете да отмените даден пакет и да предложите на клиентите ваучери като алтернатива на възстановяването на средствата. Винаги обаче трябва да им предоставите избор между възстановяване на заплатената сума и ваучер.

Защита на потребителите (алтернативни пътнически услуги, обезщетение, възстановяване на разходи)

Като организатор отговаряте за реалното извършване на всички пътнически услуги , включени в пакетното туристическо пътуване. Ако дадена пътническа услуга не може да бъде доставена съгласно договореното, може да се наложи да предвидите алтернативна услуга за вашите клиенти без допълнителни разходи. Възможно е да трябва да изплатите и обезщетение, ако пътническите услуги не отговарят на договорените стандарти.

Предупреждение

В някои страни от ЕС, в зависимост от това къде се предлага пакетът, търговците на пакети също може да носят отговорност наред с организаторите .

Свързани пътнически услуги

Свързаните пътнически услуги представляват пътнически услуги, които са закупени от различни търговци по силата на отделни договори, но са свързани. Те се считат за свързани, когато един търговец улеснява резервацията на следващата услуга или услуги и те се закупуват за целите на едно и също пътуване или ваканция.

Става въпрос за свързани пътнически услуги само ако комбинацията от пътнически услуги не представлява туристически пакет ( вж. по-горе) и доставчикът улеснява:

Комбинацията от една туристическа услуга, като например настаняване, и друга туристическа услуга (обиколка с екскурзовод или билет за концерт) може да бъде счетена за свързана пътническа услуга само ако допълнителната услуга представлява 25 % или повече от общата стойност на пътуването или е основен елемент от пътуването.

Трябва да осигурите достъп на клиента до формуляра за стандартна информация (Формулярът за стандартна информация може да бъде намерен в приложенията на Директивата (вж. връзката в долната част на страницата)), в който се обяснява, че на клиента се предлага свързана пътническа услуга и се посочват неговите основни права.

Пакети при кликване в отговор на реклама

Пакетите при кликване в отговор на реклама — онлайн резервации (полет, настаняване и др.), извършени от потребител на различни места на продажба — също се класифицират като „пакети" , при условие че първият доставчик на услуга предава името, електронния адрес и разплащателната информация на клиента на втория доставчик и че вторият договор е сключен в рамките на 24 часа след сключването на първия договор.

Ако не е налице прехвърляне на данни на клиента между доставчиците, съответните резервации се считат за свързани пътнически услуги .

Отговорност за грешки при извършване на резервация и право на регресен иск

Тези правила се прилагат за пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги.

Ще бъдете считан за отговорен, ако в процеса на резервация възникне едно от следните:

Не носите отговорност за грешки при резервацията по вина на вашите клиенти, или за грешки, считани за неизбежни или възникнали поради извънредни обстоятелства.

Имате право на регресен иск срещу всяко трето лице, допринесло за събитието, поради което е трябвало да платите обезщетение, да намалите цената или да изпълните друго задължение.

Защита при несъстоятелност

Тези правила се прилагат за пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги.

Трябва да разполагате със защита при несъстоятелност в страната, в която сте установен. Така, в случай на несъстоятелност, гарантът (фонд за гарантиране на туристически пътувания, застрахователно дружество или друг механизъм, предвиден в съответната страна от ЕС) ще може да възстанови плащанията, направени от вашите клиенти, и при необходимост, ще репатрира пътниците, ако в туристическия пакет е включен транспорт.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: