Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 23/06/2022

Kompleksi ceļojumi un saistīti ceļojuma pakalpojumi

Ja jūsu uzņēmums pārdod vismaz divu dažādu veidu ceļojuma pakalpojumus, tādus kā transports apvienojumā ar izmitināšanu, transportlīdzekļu īri vai, atsevišķos gadījumos, citiem tūrisma pakalpojumiem, jums ir noteikti pienākumi, kas paredzēti ES noteikumos par kompleksiem ceļojumiem. Šie noteikumi attiecas uz kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojuma pakalpojumiem.

Kompleksi ceļojumi

Kompleksi ceļojumi ir visi pārdevumi, kas iekļauj vismaz divus dažādus ceļojuma pakalpojumus vienam un tam pašam ceļojumam /vienām un tām pašām brīvdienām vienā līgumā, kas noslēgts ar vienu piegādātāju. Pie tiem pieskaitāmi arī pārdevumi, kas ietver pakalpojumu rezervāciju pie dažādiem pakalpojumu sniedzējiem , slēdzot atsevišķus līgumus, ja vien ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

Ceļojuma pakalpojumu kombināciju, piem., izmitināšana un cits tūrisma pakalpojums (gida vadīta ekskursija vai koncerta biļete), var uzskatīt par kompleksu ceļojumu tikai tad, ja papildu pakalpojuma vērtība ir vismaz 25 % no ceļojuma kopējās vērtības vai tas ir ceļojuma nozīmīga komponente.

Informācija, kas ir jāsniedz klientiem

Pirms kompleksā ceļojuma līguma noslēgšanas organizatoram ir jāgādā, lai klients saņemtu visu būtisko informāciju, tostarp šādu:

Organizatoram ir jāpārliecinās, ka klients saņem saiti uz standarta informācijas veidlapu (informācija pieejama DirektīvasAtidaryti kaip išorės nuorodą pielikumos), kurā ir norādīts, ka klients ir saņēmis kompleksa ceļojuma piedāvājumu, un izskaidrotas klienta pamattiesības.

Izmaiņas līguma noteikumos, piemēram, cenu paaugstināšana

Ja organizators tiek pietiekami laicīgi brīdināts, kompleksu ceļojumu rezervējušais klients var nodot ceļojuma tiesības citai personai, bet šāda darbība var radīt papildu izmaksas.

Uzmanību

Pašreizējās koronavīrusa pandēmijas dēļ organizators var atcelt komplekso pakalpojumu un atlīdzinājuma vietā piedāvāt klientiem kuponus. Tomēr vienmēr ir jādod klientam iespēja izvēlēties starp atlīdzinājumu naudā un kuponu.

Patērētāju aizsardzība (piem., alternatīvi ceļojuma risinājumi, kompensācijas, līdzekļu atmaksājumi)

Jūs kā organizators esat atbildīgs par to, lai pienācīgi tiktu izpildīti visi kompleksā pakalpojumā ietilpstošie ceļojuma pakalpojumi. Ja ceļojuma pakalpojumu nevar sniegt, kā paredz vienošanās, jums, iespējams, ir jārod saviem klientiem alternatīvi risinājumi bez papildu izmaksām. Var gadīties, ka jums ir jāmaksā kompensācija, ja ceļojuma pakalpojumi neatbilst saskaņotajiem standartiem.

Uzmanību

Dažās ES valstīs atkarībā no tā, kur kompleksi pakalpojumi tiek piedāvāti, līdz ar organizatoriem, iespējams, ir atbildīgi arī mazumtirgotāji.

Saistīti ceļojuma pakalpojumi

Saistīti ceļojuma pakalpojumi ir pakalpojumi, kas iegādāti saskaņā ar dažādiem līgumiem no dažādiem tirgotājiem, tomēr ir savstarpēji saistīti. Ceļojuma pakalpojumus uzskata par saistītiem, ja viens tirgotājs sekmē viena vai vairāku secīgu pakalpojumu rezervāciju un tie ir rezervēti vienam un tam pašam ceļojumam vai vienu un to pašu brīvdienu nolūkos.

Jēdziens "saistīti ceļojuma pakalpojumi" ir attiecināms tikai tad, ja ceļojuma pakalpojumu kombinācija nav kompleksi pakalpojumi(sk. iepriekš) un piegādātājs veicina:

Ceļojuma pakalpojumu kombināciju, piem., izmitināšana un cits tūrisma pakalpojums (gida vadīta ekskursija vai koncerta biļete), var uzskatīt par saistītu ceļojuma pakalpojumu tikai tad, ja papildu pakalpojuma vērtība ir vismaz 25 % no ceļojuma kopējās vērtības vai tas ir ceļojuma nozīmīga komponente.

Jums klientam ir jāsniedz saite uz standarta informācijas veidlapu (Standarta informācijas veidlapa ir atrodama Direktīvas pielikumos (sk. saiti lapas apakšā)), kurā ir izskaidrots, ka klientam ir piedāvāts saistīts ceļojuma pakalpojums, un norādītas klienta pamattiesības.

Tiešsaistē rezervēti (click-through) kompleksi ceļojumi

T.s. tiešsaistē rezervēti kompleksi ceļojumi, tiešsaistes rezervācijas (lidojums, viesnīca u.c.), ko viens klients rezervējis dažādos tirdzniecības punktos uzskatāmas par kompleksiem ceļojumiem, ja pirmais pakalpojumu sniedzējs pārsūta klienta vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un maksājuma datus otrajam pakalpojumu sniedzējam un otrais līgums tiek noslēgts 24 stundās pēc vienošanās par pirmo ceļojuma pakalpojumu.

Ja starp pakalpojumu piedāvātājiem nekādi klientu dati netiek pārsūtīti, šīs rezervācijas uzskatāmas par saistītiem ceļojuma pakalpojumiem.

Atbildība par rezervācijas kļūdām un tiesības uz tiesisko aizsardzību

Šie noteikumi attiecas uz kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojuma pakalpojumiem.

Jūs esat atbildīgs, ja rezervācijas procesā rodas kāda no šādām kļūmēm:

Jums nav atbildība par rezervācijas kļūmēm, kuras var piedēvēt jūsu klientiem vai kuras uzskata par nenovēršamām vai tādām, ko izraisījuši ārkārtēji apstākļi.

Jums ir tiesības saņemt atlīdzinājumu no jebkuras trešās personas, kura veicināja attiecīgo apstākļu iestāšanos, kuru dēļ jums bija jāmaksā kompensācija, jāsamazina cena vai jāuzņemas citas saistības.

Aizsardzība maksātnespējas gadījumā

Šie noteikumi attiecas uz kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojuma pakalpojumiem.

Jums ir jāparūpējas, lai tajā ES valstī, kurā atrodas jūsu uzņēmuma galvenā mītne, jums būtu nodrošināta aizsardzība maksātnespējas gadījumā. Tādējādi bankrota gadījumā garantētājs (ceļošanas garantiju fonds, apdrošināšanas uzņēmums vai jebkurš cits attiecīgās ES valstī paredzēts mehānisms) var atmaksāt jūsu klientu veiktus maksājumus un vajadzības gadījumā repatriēt ceļotājus, ja kompleksajā pakalpojumā ir ietverts transports.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: