Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 04/08/2017

Patērētāju oficiāla vēršanās tiesā

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām

Kad to izmantot

Jūs varat izmantot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, lai iesniegtu prasību pret personu, organizāciju vai uzņēmumu, kas darbojas citā ES valstī; prasības vērtība nedrīkst pārsniegt 5000 eiro.

Šī procedūra nav pieejama prasībām Dānijā.

Jūs varat izmantot šo procedūru, lai pieprasītu par precēm vai pakalpojumiem samaksātās naudas atmaksu. Piemēram, jūs varat pieprasīt kompensāciju par defektīvu preci, ko esat iegādājies citā ES valstī vai ko esat iegādājies tiešsaistē no personas, kas dzīvo citā ES valstī. Lai iesniegtu prasību, jums nav vajadzīga jurista palīdzība.

Ņemiet vērā, ka šī procedūra neattiecas uz dažām civillietām un komerclietām, proti:

 • fiskāliem, muitas vai administratīviem jautājumiem;
 • ģimenes tiesībām, kas izriet no laulības (piemēram, uzturlīdzekļi), kā arī testamentiem un mantojumiem;
 • pabalstiem sociālā nodrošinājuma un nodarbinātības jomā;
 • valsts atbildību.

Kā iesniegt prasību

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām galvenokārt ir rakstiska procedūra. Lai iesniegtu prasību, jums ir jāaizpilda A veidlapaEnglish un jāpievieno visi jūsu prasību apliecinošie dokumenti. Kad esat aizpildījis veidlapu, tā un visi apliecinošie dokumenti (piemēram, kvītis vai rēķini) jums jānosūta uz kādu no kompetentajām tiesām savā valstī vai otrajā iesaistītajā ES valstī.

Atrodiet tiesu, kas ir kompetenta izskatīt prasību, un izpētiet attiecīgās tiesas valstī piemērojamos noteikumus par to, kā iesniegt prasību.

Atcerieties, ka pieprasītā summa nedrīkst pārsniegt 5000 eiro, atskaitot procentus un izdevumus.

Tiklīdz tiesa saņems jūsu prasību, tā pārbaudīs veidlapu un apliecinošos dokumentus un nolems, vai jūsu prasība ietilpst procedūras darbības jomā. Ja trūkst kādas nepieciešamās informācijas, tiesa var prasīt, lai aizpildāt B veidlapuEnglish.

Ja jūsu lieta atbilst Eiropas procedūrai maza apmēra prasībām, tiesa sazināsies ar otru pusi, pret kuru esat iesniedzis savu prasību (t.i., ar atbildētāju), kuram būs jāsniedz atbilde. Atbildētājam ir jāsniedz atbilde 30 dienu laikā.

30 dienu laikā pēc tam, kad saņemta atbilde no atbildētāja (ja viņš ir nolēmis atbildēt), tiesa vai nu:

 • pieņems spriedumu par jūsu prasību;
 • pieprasīs sīkāku rakstisku informāciju no jums vai no atbildētāja, vai
 • uzaicinās jūs piedalīties tiesas sēdē.

Lēmuma izpilde

Tiesas lēmums tiek automātiski atzīts citās ES valstīs. Tomēr, ja atbildētājs lēmumu neizpilda, varat sazināties ar iestādēm, kas atbild par tiesas lēmumu izpildi atbildētāja valstī.

Jums būs jāiesniedz:

 • sprieduma oriģināls;
 • apliecinājums par spriedumu (ko sauc arī par D veidlapuEnglish), kuru, iespējams, vajadzēs pārtulkot.

Iestādes, kas atbild par lēmuma izpildi, to izpildīs saskaņā ar valsts noteikumiem.

Procedūras izmaksas

Parasti jums būs jāsamaksā tiesas nodeva, kuru jums atlīdzinās, ja lietā gūsit virsroku. Nodevas apjoms atkarīgs no valsts, kurā atrodas tiesa.

Sīkāka informācija par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām pieejama E-tiesiskuma portālā.

Eiropas maksājuma rīkojums (maksājuma rīkojuma procedūra)

Kad to izmantot

Jūs varat izmantot Eiropas maksājuma rīkojumu, lai panāktu naudas prasības izpildi citā ES valstī. To piemēro neapstrīdētām prasībām civillietās un komerclietās , piemēram, ja tiesā ir panākts izlīgums, un parādnieks tam ir piekritis.

Šī procedūra nav pieejama prasībām Dānijā.

Kā iesniegt prasību

Eiropas maksājuma rīkojums ir pilnībā rakstiska procedūra, tāpēc jums nav jāvēršas tiesā, lai to izmantotu.

Lai sāktu procedūru, jums vispirms ir jāaizpilda A veidlapa, norādot visus nepieciešamos datus par prasībā iesaistītajām pusēm, prasības būtību un apmēru. Kad esat aizpildījis veidlapu, jums tā jānosūta uz kādu no kompetentajām tiesām.

Tiesa pārbaudīs jūsu prasījumu. Ja jūsu lietu var izskatīt Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā, 30 dienu laikā tiesa izdos Eiropas maksājuma rīkojumu.

Ungārijā Eiropas maksājuma rīkojumu izdod notāri, bet visās pārējās ES dalībvalstīs to izdod tiesas.

Lēmuma izpilde

Pēc tam, kad parādnieks (persona, kurai prasāt atmaksāt naudu) būs saņēmis Eiropas maksājuma rīkojumu, viņa rīcībā būs 30 dienas, lai piekristu jūsu prasībai vai to apstrīdētu.

Ja parādnieks apstrīd Eiropas maksājuma rīkojumu, jūsu lieta tiks nodota izskatīšanai parastajā civilprocesā saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Ja viņam iebildumu nav, Eiropas maksājuma rīkojums automātiski kļūst izpildāms.

Lai rīkojums tiktu izpildīts piespiedu kārtā, nosūtiet Eiropas maksājuma rīkojuma kopiju un, vajadzības gadījumā, tulkojumu attiecīgās ES valsts tiesībaizsardzības struktūrām.

Sīkāka informācija par Eiropas maksājuma rīkojumu pieejama E-tiesiskuma portālā.

Oficiāla tiesas procedūra

Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības saskaņā ar ES tiesību aktiem ir pārkāptas un vēlaties sākt oficiālu tiesas procedūru, jums ir tiesības uz:

 • taisnīgu un publisku jūsu lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā, neatkarīgā un objektīvā tiesā,
 • advokāta pakalpojumiem, kurš jūs konsultē, aizstāv un pārstāv.

Pat tad, ja pakalpojuma sniedzējs vai tirgotājs ir reģistrēts un darbojas ārzemēs, jums ir tiesības uz jūsu lietas izskatīšanu jūsu valstī, ja attiecīgais uzņēmums izvērš komerciālu vai profesionālu darbību jūsu valstī vai to orientē uz jūsu valsti.

Ja nevarat atļauties ierosināt lietu, jums ir tiesības uz juridisku palīdzību. Jums ir jāaizpilda veidlapa kandidēšanai uz juridisku palīdzību citā ES valstī un jāiesniedz tā vietējā tiesā, kura to pārsūtīs otras valsts kompetentajai tiesai.

Šie ES mēroga noteikumi nav piemērojami Dānijā, tomēr ir spēkā vairāki divpusēji līgumi, kas atsevišķos gadījumos nodrošina juridiskās palīdzības pieprasījumu pārsūtīšanu.

Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.