Pēdējā pārbaude: 18/07/2022

Kavēts maksājums

Ja jūsu uzņēmums ir piegādājis preces vai sniedzis pakalpojumus patērētājam (atbilstīgi komerclīguma noteikumiem) un neesat nolīgtajā termiņā saņēmis maksājumu, jums ir tiesības saņemt nokavējuma procentus un kompensāciju par šo parādu.

Šis noteikums attiecas uz visiem jūsu tirdzniecības darījumiem ar citiem uzņēmumiem (arī ar individuālajiem komersantiem, ja tie šajos darījumos ir iesaistījušies, veikdami neatkarīgu saimniecisko vai profesionālo darbību) un publiskām iestādēm.

Uzmanību

Šie noteikumi un turpinājumā izklāstītie noteikumi netiek piemēroti šādos gadījumos:

  • maksātnespējas procedūras gadījumā (arī tādu procedūru gadījumā, kuru mērķis ir parāda pārstrukturēšana);
  • attiecībā uz kompensācijas maksājumiem par zaudējumiem (piemēram, no apdrošināšanas sabiedrībām).

Izmantojiet soda procentu kalkulatoru , lai uzzinātu, cik liels ir parāds, vai izvēlieties kādu no zemāk norādītajām situācijām.

Man ir parādā

Man ir parādā cits uzņēmums

Man ir parādā publiska iestāde

Man ir parādā naudu patērētājs

Jūs nevarat prasīt nokavējuma procentus darījumos ar patērētājiem. Ja jums radušās problēmas ar patērētāju, augstāk izklāstītie noteikumi netiek piemēroti. Plašāku informāciju par problēmām ar patērētājiem meklējiet te:

Mans uzņēmums ir reģistrēts kādā ES valstī (Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis), un man ir parādā naudu uzņēmums, kas darbojas tajā pašā valstī, kur es.

Aprēķināt soda procentus par kavējumu

Ja esat izpildījis savas līgumsaistības un juridiskās saistības un par kavēšanos atbildīgs ir klients (proti, kavēšanās nav tādu apstākļu dēļ, kurus klients nevar ietekmēt), jums ir tiesības prasīt nokavējuma procentus un parāda atgūšanas izmaksu kompensāciju.

No kuras dienas ir jāmaksā nokavējuma procenti?

Nokavējuma procenti ir jāmaksā no nākamās dienas pēc līgumā noteiktā maksāšanas termiņa.

Ja līgumā nav noteikts maksāšanas termiņš, nokavējuma procenti automātiski ir jāmaksā, kad ir pagājušas 30 kalendārās dienas pēc tam, kad klients ir saņēmis jūsu rēķinu vai pieprasījumu maksāt.

Ja kreditors nezina rēķina saņemšanas dienu, viņš var prasīt procentu maksājumu, kad pagājušas 30 kalendārās dienas pēc preces piegādes vai pakalpojuma sniegšanas.

Ja jūs klientam vispirms nosūtāt rēķinu un tikai pēc tam piegādājat preci vai sniedzat pakalpojumu, termiņu sāk skaitīt tikai no preces saņemšanas vai pakalpojuma sniegšanas dienas.

Cik lieli ir nokavējuma procenti?

Varat pieprasīt nokavējuma procentu likmi, kas norādīta līgumā. Ja šī likme līgumā nav atrunāta, tad tiek piemērota likumos noteiktā.

Valstu likumos noteiktās procentu likmes

ES valsts 2022 m. liepos 1 d.–2022 m. gruodžio 31 d
Austrija 8,58
Beļģija 8,00
Bulgārija 10,00
Horvātija 8,30
Kipra 8,00
Čehija 15,00
Dānija 8,05
Igaunija 8,00
Somija 8,00
Francija 10,00
Vācija 8,12
Grieķija 8,00
Ungārija 9,20
Īrija 8,00
Itālija 8,00
Latvija 8,00
Lietuva 8,00
Luksemburga 8,00
Malta 8,00
Nīderlande 8,00
Polija (veselības nozarē) 14,00
Polija (citās nozarēs) 16,00
Portugāle 8,00
Rumānija 10,50
Slovākija 8,00
Slovēnija 8,00
Spānija 8,00
Zviedrija 8,00

Izmantojiet mūsu kalkulatoru, lai uzzinātu, cik daudz nokavējuma procentu drīkstat prasīt.

Atgūšanas izmaksu kompensācija

Papildus nokavējuma procentiem jums ir tiesības prasīt vienotas likmes kompensāciju 40 eiro apmērā (vai līdzvērtīgu summu) par katru laikus nesamaksāto rēķinu (dažās ES valstīs šī summa var būt lielāka un aprēķināta proporcionāli rēķina vērtībai).

Ja izmaksas, kas jums radušās saistībā ar parāda atgūšanu, šo vērtību pārsniedz, varat prasīt saprātīga apjoma papildkompensāciju (proti, atgūt administratīvās izmaksas, parāda piedziņas izmaksas vai jurista iesaistīšanas izmaksas).

PVN

Jūs varat pieprasīt nokavējuma procentus par parāda bruto summu (ieskaitot PVN), taču jūs nemaksājat PVN par nokavējuma procentiem.

Kā atgūt parādu

Mans uzņēmums ir reģistrēts kādā ES valstī (Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis), un man ir parādā naudu uzņēmums, kas darbojas citā ES valstī (Šajā gadījumā 28 ES dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice) .

Līgumus reglamentē tās valsts akti, kuru izvēlas iesaistītās puses. Tāpēc pārbaudiet, kuri likumi regulē jūsu līgumu.

Ja, parakstot līgumu, nav norādīti kādas konkrētas valsts likumi, tad tiek piemēroti tās valsts noteikumi par kavētiem maksājumiem, kurā parasti dzīvo kreditors.

Šis noteikums attiecas gan uz preču pārdošanu, gan pakalpojumu sniegšanu.

Uzmanību

Ja jūsu līgumam tiek, piemēroti ārpussavienības valstu likumi, tad zemāk izklāstītie noteikumi, iespējams, nav piemērojami .

Aprēķināt soda procentus par kavējumu

Ja esat izpildījis savas līgumsaistības un juridiskās saistības un par kavēšanos atbildīgs ir klients (proti, kavēšanās nav tādu apstākļu dēļ, kurus klients nevar ietekmēt), jums ir tiesības prasīt nokavējuma procentus un parāda atgūšanas izmaksu kompensāciju.

No kuras dienas ir jāmaksā nokavējuma procenti?

Nokavējuma procenti ir jāmaksā no nākamās dienas pēc līgumā noteiktā maksāšanas termiņa.

Ja līgumā nav noteikts maksāšanas termiņš, nokavējuma procenti automātiski ir jāmaksā, kad ir pagājušas 30 kalendārās dienas pēc tam, kad klients ir saņēmis jūsu rēķinu vai pieprasījumu maksāt.

Ja kreditors nezina rēķina saņemšanas dienu, viņš var prasīt procentu maksājumu, kad pagājušas 30 kalendārās dienas pēc preces piegādes vai pakalpojuma sniegšanas.

Ja jūs klientam vispirms nosūtāt rēķinu un tikai pēc tam piegādājat preci vai sniedzat pakalpojumu, termiņu sāk skaitīt tikai no preces saņemšanas vai pakalpojuma sniegšanas dienas.

Cik lieli ir nokavējuma procenti?

Varat pieprasīt nokavējuma procentu likmi, kas norādīta līgumā. Ja šī likme līgumā nav atrunāta, tad tiek piemērota likumos noteiktā.

Valstu likumos noteiktās procentu likmes

ES valsts 2022 m. liepos 1 d.–2022 m. gruodžio 31 d
Austrija 8,58
Beļģija 8,00
Bulgārija 10,00
Horvātija 8,30
Kipra 8,00
Čehija 15,00
Dānija 8,05
Igaunija 8,00
Somija 8,00
Francija 10,00
Vācija 8,12
Grieķija 8,00
Ungārija 9,20
Īrija 8,00
Itālija 8,00
Latvija 8,00
Lietuva 8,00
Luksemburga 8,00
Malta 8,00
Nīderlande 8,00
Polija (veselības nozarē) 14,00
Polija (citās nozarēs) 16,00
Portugāle 8,00
Rumānija 10,50
Slovākija 8,00
Slovēnija 8,00
Spānija 8,00
Zviedrija 8,00

Izmantojiet mūsu kalkulatoru, lai uzzinātu, cik daudz nokavējuma procentu drīkstat prasīt.

Atgūšanas izmaksu kompensācija

Papildus nokavējuma procentiem jums ir tiesības prasīt vienotas likmes kompensāciju 40 eiro apmērā (vai līdzvērtīgu summu) par katru laikus nesamaksāto rēķinu (dažās ES valstīs šī summa var būt lielāka un aprēķināta proporcionāli rēķina vērtībai).

Ja izmaksas, kas jums radušās saistībā ar parāda atgūšanu, šo vērtību pārsniedz, varat prasīt saprātīga apjoma papildkompensāciju (proti, atgūt administratīvās izmaksas, parāda piedziņas izmaksas vai jurista iesaistīšanas izmaksas).

Kā atgūt parādu

Mans uzņēmums ir reģistrēts kādā ES valstī (Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis), un man ir parādā naudu publiska iestāde, kas darbojas tajā pašā valstī, kur es.

Aprēķināt soda procentus par kavējumu

Ja esat izpildījis savas līgumsaistības un juridiskās saistības un par kavēšanos atbildīgs ir klients (proti, kavēšanās nav tādu apstākļu dēļ, kurus klients nevar ietekmēt), jums ir tiesības prasīt nokavējuma procentus un parāda atgūšanas izmaksu kompensāciju.

No kuras dienas ir jāmaksā nokavējuma procenti?

Nokavējuma procenti ir jāmaksā no nākamās dienas pēc līgumā noteiktā maksāšanas termiņa.

Ja līgumā nav noteikts maksāšanas termiņš, nokavējuma procenti automātiski ir jāmaksā, kad ir pagājušas 30 kalendārās dienas pēc tam, kad klients ir saņēmis jūsu rēķinu vai pieprasījumu maksāt.

Ja kreditors nezina rēķina saņemšanas dienu, viņš var prasīt procentu maksājumu, kad pagājušas 30 kalendārās dienas pēc preces piegādes vai pakalpojuma sniegšanas.

Ja jūs klientam vispirms nosūtāt rēķinu un tikai pēc tam piegādājat preci vai sniedzat pakalpojumu, termiņu sāk skaitīt tikai no preces saņemšanas vai pakalpojuma sniegšanas dienas.

Cik lieli ir nokavējuma procenti?

Varat pieprasīt nokavējuma procentus, kuru likme noteikta likumos.

Valstu likumos noteiktās procentu likmes

ES valsts 2022 m. liepos 1 d.–2022 m. gruodžio 31 d
Austrija 8,58
Beļģija 8,00
Bulgārija 10,00
Horvātija 8,30
Kipra 8,00
Čehija 15,00
Dānija 8,05
Igaunija 8,00
Somija 8,00
Francija 10,00
Vācija 8,12
Grieķija 8,00
Ungārija 9,20
Īrija 8,00
Itālija 8,00
Latvija 8,00
Lietuva 8,00
Luksemburga 8,00
Malta 8,00
Nīderlande 8,00
Polija (veselības nozarē) 14,00
Polija (citās nozarēs) 16,00
Portugāle 8,00
Rumānija 10,50
Slovākija 8,00
Slovēnija 8,00
Spānija 8,00
Zviedrija 8,00

Izmantojiet mūsu kalkulatoru, lai uzzinātu, cik daudz nokavējuma procentu drīkstat prasīt.

Atgūšanas izmaksu kompensācija

Papildus nokavējuma procentiem jums ir tiesības prasīt vienotas likmes kompensāciju 40 eiro apmērā (vai līdzvērtīgu summu) par katru laikus nesamaksāto rēķinu (dažās ES valstīs šī summa var būt lielāka un aprēķināta proporcionāli rēķina vērtībai).

Ja izmaksas, kas jums radušās saistībā ar parāda atgūšanu, šo vērtību pārsniedz, varat prasīt saprātīga apjoma papildkompensāciju (proti, atgūt administratīvās izmaksas, parāda piedziņas izmaksas vai jurista iesaistīšanas izmaksas).

Kā atgūt parādu

N.B. Ja regulāri naudu laikus nesamaksā publiska iestāde, varat arī iesniegt oficiālu sūdzību Eiropas Komisijai.

Mans uzņēmums ir reģistrēts kādā ES valstī (Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis), un man ir parādā naudu publiska iestāde, kas darbojas citā ES valstī (Šajā gadījumā 28 ES dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice).

Līgumus reglamentē tās valsts akti, kuru izvēlas iesaistītās puses. Tāpēc pārbaudiet, kuri likumi regulē jūsu līgumu.

Aprēķināt soda procentus par kavējumu

Ja esat izpildījis savas līgumsaistības un juridiskās saistības un par kavēšanos atbildīgs ir klients (proti, kavēšanās nav tādu apstākļu dēļ, kurus klients nevar ietekmēt), jums ir tiesības prasīt nokavējuma procentus un parāda atgūšanas izmaksu kompensāciju.

No kuras dienas ir jāmaksā nokavējuma procenti?

Nokavējuma procenti ir jāmaksā no nākamās dienas pēc līgumā noteiktā maksāšanas termiņa.

Ja līgumā nav noteikts maksāšanas termiņš, nokavējuma procenti automātiski ir jāmaksā, kad ir pagājušas 30 kalendārās dienas pēc tam, kad klients ir saņēmis jūsu rēķinu vai pieprasījumu maksāt.

Ja kreditors nezina rēķina saņemšanas dienu, viņš var prasīt procentu maksājumu, kad pagājušas 30 kalendārās dienas pēc preces piegādes vai pakalpojuma sniegšanas.

Ja jūs klientam vispirms nosūtāt rēķinu un tikai pēc tam piegādājat preci vai sniedzat pakalpojumu, termiņu sāk skaitīt tikai no preces saņemšanas vai pakalpojuma sniegšanas dienas.

Cik lieli ir nokavējuma procenti?

Varat pieprasīt nokavējuma procentus, kuru likme noteikta likumos.

Valstu likumos noteiktās procentu likmes

ES valsts 2022 m. liepos 1 d.–2022 m. gruodžio 31 d
Austrija 8,58
Beļģija 8,00
Bulgārija 10,00
Horvātija 8,30
Kipra 8,00
Čehija 15,00
Dānija 8,05
Igaunija 8,00
Somija 8,00
Francija 10,00
Vācija 8,12
Grieķija 8,00
Ungārija 9,20
Īrija 8,00
Itālija 8,00
Latvija 8,00
Lietuva 8,00
Luksemburga 8,00
Malta 8,00
Nīderlande 8,00
Polija (veselības nozarē) 14,00
Polija (citās nozarēs) 16,00
Portugāle 8,00
Rumānija 10,50
Slovākija 8,00
Slovēnija 8,00
Spānija 8,00
Zviedrija 8,00

Izmantojiet mūsu kalkulatoru, lai uzzinātu, cik daudz nokavējuma procentu drīkstat prasīt.

Atgūšanas izmaksu kompensācija

Papildus nokavējuma procentiem jums ir tiesības prasīt vienotas likmes kompensāciju 40 eiro apmērā (vai līdzvērtīgu summu) par katru laikus nesamaksāto rēķinu (dažās ES valstīs šī summa var būt lielāka un aprēķināta proporcionāli rēķina vērtībai).

Ja izmaksas, kas jums radušās saistībā ar parāda atgūšanu, šo vērtību pārsniedz, varat prasīt saprātīga apjoma papildkompensāciju (proti, atgūt administratīvās izmaksas, parāda piedziņas izmaksas vai jurista iesaistīšanas izmaksas).

Kā atgūt parādu

N.B. Ja regulāri naudu laikus nesamaksā publiska iestāde, varat arī iesniegt oficiālu sūdzību Eiropas Komisijai.

Procentu kalkulators

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: