Navigācijas ceļš

Atjaunināts 06/03/2018

Negodīgi līguma noteikumi

Eiropas Savienības tiesību akti nosaka prasības taisnīguma un caurskatāmības jomā līgumiem, kas noslēgti ar patērētājiem.

Uz kuriem līguma noteikumiem attiecas ES prasības?

Turpinājumā sniegtā informācija attiecas tikai uz pārdošanu patērētājiem, kuri iepērkas ārpus savas profesionālās sfēras. Tā neattiecas uz pārdošanu citiem uzņēmumiem.

ES prasības attiecas uz visiem līguma noteikumiem, kas nav individuāli apspriesti ar patērētāju, tādiem kā iepriekš sagatavoti tipveida noteikumi. ES līgumu noteikumi neattiecas uz līguma galveno mērķi un kvalitātes/cenas attiecību.

Ņemiet vērā, ka tad, ja vēlaties atsaukties uz to, ka līgums ticis individuāli apspriests, jums vajadzēs to pierādīt.

Līgumiem ir jābūt godīgiem

Tipveida līguma noteikumiem, kas tiek izmantoti jūsu uzņēmējdarbībā, jābūt godīgiem neatkarīgi no tā, vai tie ir "vispārīgi noteikumi" vai tie ir iekļauti sīki izstrādātā līgumā.

Saskaņā ar ES tiesību aktiem tipveida līguma noteikumi nedrīkst:

  • būt pretēji prasībai pēc godprātības;
  • nostādīt patērētājus neizdevīgā stāvoklī (viņu tiesību un pienākumu ziņā) attiecībā pret pārdevējiem vai piegādātājiem.

Jums jārīkojas godprātīgi, ņemot vērā patērētāju likumīgās intereses, un darījumi ar viņiem jākārto godīgi un taisnīgi.

Negodīgi līguma noteikumi nav saistoši

Netaisnīgi līguma noteikumi nav saistoši patērētājiem, un jūs nedrīkstat uz tiem atsaukties pat tad, ja patērētājs ir parakstījis līgumu.

Ja netaisnīgais noteikums nav līguma būtisks elements, pārējie līguma noteikumi joprojām ir saistoši jums un patērētājam.

Līgumiem jābūt caurskatāmiem

Līguma noteikumiem jābūt noformulētiem skaidrā, saprotamā valodā. No vienas puses, tiem jābūt gramatiski skaidriem un, no otras puses, patērētājam ir jāspēj saprast to ekonomiskās sekas.

Ziniet, ka jebkura neskaidrība tiks interpretēta par labu patērētājam.

Negodīgu noteikumu piemēri

Papildus vispārīgajam "godprātības" un "samērības" pienākumam ES tiesību aktos ir saraksts, kur uzskaitīti konkrēti noteikumi, kurus var uzskatīt par negodīgiem.

Zemāk izklāstītās situācijas ir tādu noteikumu piemēri, kurus saskaņā ar ES noteikumiem var uzskatīt par negodīgiem.
 

1. Atbildība patērētāja nāves vai savainojuma gadījumā

Noteikumi, kas atbrīvo jūs no atbildības vai ierobežo jūsu atbildību patērētāja nāves vai savainojuma gadījumā, kuru izraisījusi kāda jūsu darbība vai kļūme.

2. Kompensācija, ja nepildāt savus pienākumus

Noteikumi, kas nepamatoti liedz vai ierobežo patērētāja tiesības uz kompensāciju gadījumā, ja nepildāt savu līguma daļu.

3. Klauzula, kas atbrīvo jūs no pienākuma sniegt pakalpojumus

Noteikumi, kuri jums ļauj pārtraukt pakalpojuma sniegšanu tikai tāpēc vien, ka jūs tas neapmierina, bet kuri joprojām ir saistoši patērētājam.

4. Vienpusēja kompensācija līguma laušanas gadījumā

Noteikumi, kas jums ļauj paturēt iepriekšējas iemaksas, ja patērētājs lauž līgumu, bet neparedz līdzvērtīgu kompensāciju patērētājiem, ja līgumu laužat jūs.

5. Pārmērīgi liela kompensācija

Noteikumi, kas paredz, ka patērētājs maksā pārmērīgi augstu kompensāciju kādu saistību nepildīšanas gadījumā.

6. Līguma vienpusēja anulēšana

Noteikumi, kas jums ļauj vienpusēji lauzt līgumu, nepiešķirot tādas pašas tiesības patērētājam.

7. Līguma anulēšana īsā laikā

Noteikumi, kas jums ļauj īsā laikā izbeigt beztermiņa līgumu, ja vien anulēšana nav absolūti pamatota.

8. Noteikta termiņa līgumu automātiska pagarināšana

Noteikumi, kas paredz, ka patērētājam par nodomu lauzt līgumu ir jāpaziņo nepamatoti ilgu laiku pirms tam.

9. Slēpti noteikumi

Patērētājiem saistoši noteikumi, par kuriem viņi, pilnīgi iespējams, neko nevarēja zināt pirms līguma parakstīšanas.

10. Vienpusēji līguma grozījumi

Noteikumi, kas jums ļauj vienpusēji grozīt līgumu, ja vien tajā nav paredzēts pamatots iemesls tā rīkoties.

11. Vienpusēja preces vai pakalpojuma mainīšana

Noteikumi, kas jums ļauj vienpusēji un bez pietiekama pamatojuma izdarīt izmaiņas precē vai pakalpojumā.

12. Cenas izmaiņas

Noteikumi, kas jums ļauj noteikt vai palielināt galīgo cenu piegādes brīdī, nedodot patērētājiem iespēju lauzt līgumu, ja summa ir daudz lielāka, nekā bija paredzēts sākumā.

13. Līguma noteikumu vienpusēja interpretācija

Noteikumi, saskaņā ar kuriem tikai jums vien ir tiesības interpretēt jebkuru līguma noteikumu un izlemt, vai attiecīgā prece vai pakalpojums tam atbilst.

14. Atteikšanās pildīt jūsu personāla paziņojumus

Noteikumi, kas jums ļauj nepildīt saistības, ko uzņēmušies jūsu darbinieki, vai uz šīm saistībām attiecināt vēl citus nosacījumus.

15. Pienākumu vienpusēja izpilde

Noteikumi, kas uzliek patērētājiem par pienākumu pildīt visas viņu saistības, kad jūs neievērojat savas.

16. Līgumu nodošana citiem komersantiem ar neizdevīgākiem nosacījumiem

Noteikumi, kas jums ļauj nodot līgumu bez patērētāja piekrišanas, neaizsargājot patērētāju no sliktākiem nosacījumiem.

17. Ierobežotas tiesības iesniegt prasību tiesā

Noteikumi, kas ierobežo patērētāju tiesībaizsardzības veidus un uzliek viņiem pierādījuma sniegšanas pienākumu, lai arī par to atbild otra puse.

Informācija par valsts noteikumiem

Ņemiet vērā, ka ES noteikumi par negodīgiem līguma noteikumiem nosaka minimālo standartu, ko valsts tiesību akti var paplašināt.

Lai uzzinātu vairāk par noteikumiem, kas ir piemērojami, vērsieties savas valsts tīklā Enterprise Europe.

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.