Pēdējā pārbaude: 18/05/2020

Ķimikāliju reģistrēšana (REACH)

Vai jūs skar “Brexit”?

Ja Eiropas Ekonomikas zonā (Šajā gadījumā domātas 28 Eiropas Savienības dalībvalstis + Islande, Lihtenšteina un Norvēģija)saražojat vai importējat vismaz tonnu ķīmisko vielu gadā, jums ir pienākums to reģistrēt REACH datubāzē. Saīsinājums REACH ir veidots no regulas nosaukuma angļu valodā (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) un nozīmē ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu.

REACH attiecas uz visām ķīmiskajām vielām — gan tām, kuras izmanto ražošanā, gan tām, kuras lietojam ikdienā, piemēram, krāsu, mazgāšanas līdzekļu, apģērba, mēbeļu un elektroiekārtu sastāvā. Tādējādi regula ietekmē lielāko daļu Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) uzņēmumu.

Nereģistrētas vielas ir aizliegts laist tirgū un lietot.

REACH regula jums ir saistoša, ja esat:

Regula paredz pienākumu apzināt un pārvaldīt riskus, ko rada vielas, kuras jūs ražojat vai tirgojat ES/EEZ.

Ja esat šādu vielu ražotājs vai importētājs, jums, reģistrējot šīs vielas, ir pienākums parādīt Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (ECHA), kā tās var droši lietot, un izmantot drošības datu lapu, lai piegādes ķēdē potenciālos lietotājus informētu par riska pārvaldības pasākumiem, kas tiem būtu jāveic.

Ja jūsu uzņēmums ir pakārtotais lietotājs, regula paredz citas saistības — jūsu galvenais pienākums ir veikt drošības datu lapās aprakstītos riska pārvaldības pasākumus. Pārbaudiet, vai konkrētais lietojums ir ietverts reģistrācijas dokumentos, un sazinieties ar jūsu piegādātājiem un turpmākajiem lietotājiem piegādes ķēdē.

Lai saprastu, kāda ir jūsu loma un no REACH regulas izrietošie pienākumi un uzdevumi, kā arī to, kādi izņēmumi varētu attiekties uz jūsu uzņēmumu, izmantojiet ECHA Navigator.

Brošūrā " Ķīmiskā drošība Jūsu uzņēmumā " ir sniegts aptverošs kopsavilkums par jautājumiem, kas ir būtiski mazajiem uzņēmumiem.

Kā darbojas REACH?

REACH nosaka jaunus tirdzniecības noteikumus attiecībā uz atsevišķām vielām, vielu maisījumiem un vielām gatavu izstrādājumu sastāvā. Regula garantē, ka nozare uzņemas atbildību:

Regula arī piešķir Eiropas Savienībai pilnvaras veikt papildu pasākumus, ja ir vajadzīga papildinoša rīcība ES līmenī. Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) , kura atrodas Somijā, Helsinkos, palīdz koordinēt un īstenot visas vajadzīgās darbības.

Maksājumi

REACH regula nosaka, kādi maksājumi jāveic. Maksājamā summa un maksāšanas termiņi ir atkarīgi no iesniegto dokumentu veida. Maziem un vidējiem uzņēmumiem pienākas maksājumu atvieglojumi. Jūsu uzņēmumam jāņem vērā arī citi ar REACH regulu saistītie izdevumi, tostarp par

Izmaksas var ievērojami samazināt, cieši sadarbojoties ar citām iesaistītajām personām, kā arī savlaicīgi veicot sagatavošanās darbus.

Sk. arī

Saistītās tēmas

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Produktu informācijas punkts

Savā produktu informācijas punktā varat saņemt informāciju par valsts tiesību aktiem, kas attiecas ražojumiem; kontaktpunkts jums palīdzēs arī iekļūt citu ES dalībvalstu tirgū.

Valsts palīdzības dienesti attiecībā uz ķīmiskām vielām

Valsts palīdzības dienesti ir jūsu pirmais kontaktpunkts jautājumos par jūsu pienākumiem, kas izriet no REACH un CLP regulām.

Kopīgot šo lapu: