Живот и пътуване
Последна проверка: 15/09/2022

Регистрация на химикали в ЕС (Регламент REACH)

Ако произвеждате или внасяте един тон или повече годишно от дадено химично вещество в Европейското икономическо пространство (В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), трябва да регистрирате това в базата данни по REACH. Съкращението REACH идва от английското наименование на регламента за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.

REACH се прилага за всички химични вещества — както за необходимите за промишлените процеси, така и за използваните в нашето ежедневие, например в бои, почистващи продукти, дрехи, мебели и електроуреди. Поради това той засяга повечето предприятия в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Нерегистрираните вещества не трябва да се пускат на пазара, нито да се използват.

REACH се отнася за вас, ако вашето предприятие е:

За да изпълните изискванията на регламента трябва да определите и управлявате рисковете, свързани с веществата, които произвеждате и продавате в ЕС/ЕИП.

Като производител или вносител, който регистрира такива вещества, трябва да покажете пред Европейската агенция по химикали (ECHA) как те могат да се ползват безопасно и да използвате информационен лист за безопасност, за да уведомите потенциалните потребители по веригата на доставки за всички мерки за управление на риска, които може да се наложи да вземат.

Ако предприятието ви е потребител надолу по веригата, вашите задължения са по-различни. Основното е да предприемете всички мерки за управление на риска, описани в информационните листове за безопасност. Проверете дали предвидените от вас видове употреба са описани в регистрационните досиета и се свържете с вашите доставчици и потребители по веригата на доставки.

Използвайте функцията Navigator на ECHAОтваряне като външна връзка, за да определите ролята и задълженията си съгласно REACH или евентуалните изключения, които могат да се отнасят за вашето предприятие.

Разгледайте раздела за подкрепа на МСП в ECHA, за да научите повече за въпросите, свързани с малките предприятия.

Как работи REACH

С REACH са въведени правила за предлагане на пазара, които се отнасят до самостоятелни вещества, смеси и вещества, използвани в стоки. Той гарантира, че промишлеността поема отговорност за:

Също така той дава възможност на Европейския съюз да предприеме допълнителни мерки, ако са необходими допълващи действия на равнището на ЕС. Европейската агенция по химикали (ЕСНА)Отваряне като външна връзка спомага за координирането и изпълнението на всички необходими стъпки:

Такси и разноски

Съгласно REACH се изисква заплащането на такси. Начислените суми и сроковете за плащането им зависят от вида на подаденото заявление. Малките и средните предприятия заплащат намалени такси. Вашето предприятие ще трябва да вземе предвид и други разходи, свързани с REACH, включително за:

При тясно сътрудничество с останалите участници, включително своевременна подготовка, можете да намалите значително разходите си.

Вж. също:

Вижте също

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Национални бюра за помощ за химикали

Националните бюра за помощ са вашето първо звено за контакт по въпроси, свързани с вашите задължения по силата на регламентите REACH и CLP.

Звено за контакт относно продукти

Вашето звено за контакт относно продукти може да ви информира за националното законодателство за продуктите и да ви помогне да получите достъп до други пазари в ЕС.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: