Последна проверка: 14/12/2022

Права на пътуващите с влак

Правилата на ЕС относно правата на пътуващите с влак се прилагат, когато пътувате с влак в ЕС и обикновено за всички железопътни пътувания и услуги.

Предупреждение

Страните от ЕС могат да решат правилата да не се прилагат за някои железопътни услуги. Изключенията могат да се прилагат за градски, крайградски, регионални, местни влакове на дълги разстояния, както и за международните влакове, започващи или завършващи пътуването си извън ЕС. Проверете преди да резервирате вашето пътуване с влак.

Когато купувате билет, железопътното дружество или продавачът на билети трябва да ви предоставят ясна информация за:

По време на пътуването операторът на влаковата композиция трябва да дава информация за услугите на борда, закъсненията, въпросите, свързани със сигурността и безопасността, и за връзките. Ако вашият влак е закъснял или отменен, операторът трябва да ви предостави информация за положението в реално време и за вашите права и задължения.

Какво се обърка?

Как да потърсите правата си?

Ако смятате, че правата ви са били нарушени, първо трябва да подадете жалба до железопътната компания, която трябва да ви отговори в срок от 1 месец. Ако не получите отговор от железопътната компания в рамките на 1 месец или не сте доволен от отговора, можете да подадете жалба до компетентния национален орган във вашата страна en . Националният орган следва да ви предостави необвързващо правно становище относно вашата жалба.

Можете също така да се опитате да разрешите спора чрез извънсъдебна процедура или орган за алтернативно разрешаване на спорове. Ако сте купили билета си онлайн, можете да изпратите жалбата си чрез платформата за онлайн решаване на спорове. Структурите за алтернативно разрешаване на спорове и платформата за онлайн решаване на спорове са достъпни само за граждани на ЕС.

Може да искате да предприемете съдебни действия и да подадете искане за компенсация съгласно правилата на ЕС чрез европейската процедура за искове с малък материален интерес. Също така можете да отнесете въпроса до съдилищата в страната, където е регистриран железопътният оператор. Сроковете за завеждане на дело срещу железопътен оператор в национален съд са определени в съответствие с националните правила за погасителна давност във всяка страна от ЕС.

Можете да потърсите помощ и съвет за проблеми, свързани с правата на пътуващите с влак, и от местния европейски потребителски център .

Влакът ви бе отменен

Ако претърпите закъснение поради отменен влак, което означава, че ще пристигнете в крайната си дестинация със закъснение от повече от 60 минути, имате право:

Ако решите да продължите пътуването си по същия маршрут или да приемете алтернативен транспорт до вашата дестинация, възможно е да имате право на обезщетение.

Компенсация – отмяна

Няма да получите обезщетение, ако:

Влакът ви закъсня

Ако ви съобщят, че влакът ви ще пристигне във вашата крайна дестинация със закъснение от най-малко 1 час, имате право:

Ако решите да продължите пътуването си по същия маршрут или да приемете алтернативен транспорт до вашата дестинация, възможно е да имате право на обезщетение.

Компенсация – закъснение

Няма да получите обезщетение, ако:

Багажът ви е изгубен, повреден или закъснял

Може да вземете на борда с вас багаж (включително животни), който може да се пренася лесно. Друг голям или обемист багаж, като например изделия или животни, които могат да дразнят, пречат или да причинят щета на други пътници, трябва да бъдат изпратени като регистриран багаж (в съответствие с общите условия на железопътния оператор за превоз). Този багаж ще бъде превозван в багажното отделение на влака.

Ако вашият регистриран багаж бъде изгубен или повреден, имате право на обезщетение, освен при определени обстоятелства, като например когато багажът ви е бил недобре опакован или негоден за превоз. Ако има забавяне при доставянето на вашия регистриран багаж, също имате право на обезщетение, освен ако това не се дължи на грешка от ваша страна или поради обстоятелства извън контрола на железопътния оператор.

Размер на обезщетението

Ако сте били наранен при злополука с влак или ако сте лице на издръжка на жертва на фатално произшествие при пътуване с влак, имате право на обезщетение в размер до 1400 евро за загубен или повреден ръчен багаж (това се отнася също така за всякакви животни, които евентуално сте взели с вас на борда).

Получихте нараняване при злополука с влак

Ако сте наранен при злополука с влак, имате право на обезщетение с авансово плащане в срок от 15 дни от злополуката за покриване на непосредствените ви нужди.

Вие сте лице на издръжка на жертва на фатално произшествие с влак

Ако сте лице на издръжка на жертва на фатално произшествие с влак, имате право на обезщетение с авансово плащане в срок от 15 дни от злополуката за покриване на непосредствените ви нужди. Размерът на авансовото плащане е най-малко 21 000 евро на жертва.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: