Poslední kontrola: 02/02/2023

Ostatní příbuzní

Rozhodnete-li se žít v jiné zemi EU, například tam odejdete pracovat nebo studovat, mohou se za vámi coby občanem EU bez obav přistěhovat i vaši rodinní příslušníci. Díky právním předpisům EU je to dnes pro ně mnohem snazší. Na této stránce uvádíme informace o tom, za jakých podmínek mohou vaši rodinní příslušníci (kromě manžela či manželky a dětí) s vámi pobývat jako tzv. osoby závislé.

Pozor!

Pokud jste občanem EU, ale nikdy jste v EU nepobývali mimo svou zemi, vztahují se na vás pouze pravidla vaší země.

Pobyt v zahraničí nepřesahující 3 měsíce

Pokud jsou občany EU, budou vaši příbuzní potřebovat pouze platný vnitrostátní průkaz totožnosti nebo cestovní pas.

Pokud občany EU nejsou, budou potřebovat platný cestovní pas a v některých případech vstupní vízum. To záleží na tom, ze které země pocházejí.

Další informace o vízových požadavcích a osvobození od vízové povinnosti

Pozor!

Předtím, než se do dané země přestěhujete, se informujte na jejím konzulátě, zda si vaši příbuzní, kteří nejsou občany Unie, musejí vyřídit vstupní vízum a jak dlouho bude jeho vystavení trvat.

Mějte vždy po ruce průkaz totožnosti ze své země

V mnoha zemích EU máte povinnost mít průkaz totožnosti nebo pas neustále u sebe.

V těchto zemích platí, že pokud si své doklady zapomenete doma, může vám být udělena pokuta nebo vás místní orgány mohou dočasně zadržet. Pouze kvůli tomuto přestupku však nesmíte být vráceni zpět domů.

Zda tento požadavek platí právě v zemi, kam se chystáte, si můžete ověřit na těchto stránkách:

Zvolit zemi

Ohlašovací povinnost

V některých členských státech existuje povinnost ohlásit svou přítomnost u příslušného orgánu, a to v přiměřené lhůtě po příjezdu. Jestliže tato povinnost není splněna, hrozí sankce, zpravidla finanční.

Pobyt v zahraničí delší 3 měsíců

Vaši rodinní příslušníci s vámi smějí pobývat po dobu delší než 3 měsíců, jako tzv. osoby závislé.

Příbuzní s vámi mohou pobývat, pokud jsou:

  • vážně nemocní a jejich zdravotní stav si vyžaduje vaši osobní péči nebo
  • jsou na vás finančně závislí

Partner či partnerka s vámi může v dané zemi setrvat za předpokladu, že jste v dlouhodobém vztahu.

V takové situaci rozhodnou orgány hostitelské zemi vždy podle vaší konkrétní situace a příslušných místních předpisů a podmínek.

Legislativa EU vašemu partnerovi či partnerce či na vás závislým příbuzným zaručuje, že:

  • jejich žádost o setrvání v zemi, kde žijete, bude posouzena příslušnými orgány dané země
  • jim bude zasláno bez zbytečného odkladu písemné vyjádření k žádosti
  • se mohou v případě zamítnutí jejich žádosti odvolat. V zamítnutí žádosti musí být uvedeny důvody i to, co z něho pro vašeho partnera či partnerku nebo příbuzné vyplývá, a dále lhůta i způsob, jakým se mohou odvolat

Pokud pracujete

Při posuzování žádosti o pobyt vašeho příbuzného, partnera či partnerky vezmou příslušné orgány vždy v potaz, zda jste v zahraničí zaměstnáni, pracujete zde jako osoba samostatně výdělečně činná či jste byli do zahraničí vysláni svým zaměstnavatelem.

Pokud jste v důchodu nebo studujete

Pokud jste v důchodu nebo studujete, jste povinni prokázat, že máte (pro sebe a celou svou rodinu):

  • dostatečně vysoký příjem, který vás uživí
  • všeobecné zdravotní pojištění v hostitelské zemi, které pokryje veškerá rizika

Vaše příjmy by sice neměly klesnout pod úroveň, kdy by vaše rodina měla nárok na základní dávky ze systému sociálního zabezpečení dané země, nicméně vnitrostátní orgány nesmějí vyžadovat, aby tuto úroveň přesáhly.

Registrace pobytu

Vaši příbuzní nebo partner či partnerka by si měli během 3 měsíců po příjezdu u příslušného místního orgánu (zpravidla se jedná o městský či obecní úřad nebo policii) zažádat o osvědčení o registraci nebo pobytovou kartu.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Vaši příbuzní s vámi mohou v dané zemi setrvat, dokud splňují kritéria potřebná k získání povolení k pobytu. Pokud dané podmínky již nesplňují, mají příslušné orgány dané země právo je vyzvat, aby území daného státu opustili.

Ve výjimečných případech mohou vaše příbuzné ze země vyhostit v zájmu zachování veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze za předpokladu, že mohou prokázat, že tyto osoby představují velmi závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění i výzva k opuštění území musejí být sděleny písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody vyhoštění a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Trvalý pobyt

Vaši příbuzní nebo partner či partnerka získávají právo trvalého pobytu, pokud v hostitelské zemi legálně pobývají po dobu 5 po sobě následujících let.

Mohou tudíž v dané zemi setrvat neomezeně dlouho, i když nepracují nebo potřebují pobírat dávky na pokrytí životních nákladů. Zároveň by měli požívat stejných práv a výhod jako občané dané země.

Práva na trvalý pobyt mohou pozbýt, pokud stráví v zahraničí nepřetržitě více než 24 měsíců.

Konkrétní informace naleznete zde:

Úmrtí

Pokud státní příslušník některé členské země EU, který je zaměstnán či je samostatně výdělečně činný v jiné zemi EU, zemře ještě předtím, než zde získá trvalý pobyt, může být jeho příbuzným nebo partnerovi či partnerce, kteří s ní žili coby rodinní příslušníci, být vydáno povolení k trvalému pobytu, a to za předpokladu, že:

  • příčinou smrti byl pracovní úraz nebo nemoc z povolání
  • ke dni úmrtí této osoby pobývali v hostitelské zemi nepřetržitě alespoň 2 roky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: