Senest tjekket: 02/02/2023

Andre familiemedlemmer

Hvis du er EU-borger og flytter til et andet EU-land for at bo, arbejde eller studere, gør EU-reglerne det lettere for din familie at følge med dig. På denne side kan du se, hvordan andre familiemedlemmer end din ægtefælle og dine børn kan bo hos dig som pårørende, som du har forsørgerpligt over for.

Advarsel

Hvis du derimod er EU-borger og aldrig har boet i et andet EU-land, er det udelukkende de nationale bestemmelser, der gælder.

Udlandsophold i op til 3 måneder

Hvis dine familiemedlemmer er EU-borgere, er det eneste, de behøver, et gyldigt nationalt identitetskort eller pas.

Hvis de ikke er EU-borgere, har de brug for et gyldigt pas og i visse tilfælde et indrejsevisum. Det afhænger af, hvilket land de kommer fra.

Læs mere om krav og undtagelser for indrejsevisum.

Advarsel

Inden afrejse bør du undersøge ved konsulatet ​i det land, du rejser til, om dine familiemedlemmer fra lande uden for EU har brug for et indrejsevisum, og i givet fald hvor lang tid det vil tage at få et.

Sørg for at have et nationalt identitetsdokument let tilgængeligt

I mange EU-lande skal du have et identitetskort eller pas på dig hele tiden.

I disse lande kan du få en bøde eller blive midlertidigt tilbageholdt, hvis du lader dit id-dokument ligge derhjemme – men du kan ikke udvises af den grund alene.

Tjek, om du altid skal have et identitetskort eller pas på dig i dit værtsland:

Vælg land

Anmeldelse af dit ophold

Nogle EU-lande kræver, at du inden for en rimelig frist efter din ankomst anmelder dit ophold til myndighederne. De kan idømme dig straf i form af f.eks. en bøde, hvis du undlader at gøre dette.

Udlandsophold på over 3 måneder

Dine familiemedlemmer kan bo hos dig i mere end 3 måneder som dine pårørende, som du har forsørgerpligt over for.

Dine familiemedlemmer kan bo hos dig, hvis de er:

  • alvorligt syge og har behov for, at du tager dig af dem personligt, eller
  • økonomisk afhængige af dig.

Din partner kan bo hos dig, hvis han eller hun er i et langvarigt parforhold med dig.

Myndighederne i dit værtsland træffer afgørelse i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til din personlige situation og gældende lokale forhold.

EU-lovgivningen garanterer, at din partner eller dine afhængige familiemedlemmer

  • får deres ansøgning om at bo hos dig i værtslandet vurderetaf myndighederne i det pågældende land
  • modtager en skriftlig afgørelse så hurtigt som muligt
  • kan klage over afgørelsen, hvis ansøgningen bliver afvist. I afgørelsen skal det angives, hvad grundene til afslaget er, hvilke konsekvenser det har for din partner eller dine familiemedlemmer, og hvordan og inden hvilken frist de kan klage.

Hvis du er arbejdstager

Hvis du arbejder i et andet land - som ansat, selvstændig eller udstationeret - vil myndighederne helt sikkert tage hensyn til dette forhold, når de beslutter, om din partner eller dine slægtninge kan blive hos dig.

Hvis du er pensionist eller studerende

Hvis du som pensionist eller studerende bor i et andet EU-land, skal du dokumentere, at du for dig selv og hele din familie:

  • har en tilstrækkelig indtægt til, at I kan leve uden indkomststøtte
  • har en omfattende sygeforsikring, der dækker jer i dit værtsland.

Myndighederne i værtslandet kan ikke kræve, at din indkomst er højere end det niveau, der berettiger dig til grundlæggende indkomststøtte i landet.

Registrering

Dine familiemedlemmer eller din partner skal anmode om et registreringsbevis eller et opholdskort hos myndighederne i værtslandet (typisk på rådhuset eller den lokale politistation) senest 3 måneder efter deres ankomst.

Anmodning om udrejse og udvisning

Dine familiemedlemmer kan blive boende hos dig i værtslandet, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis de ikke længere gør det, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet.

I sjældne tilfælde kan myndighederne i værtslandet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis de kan bevise, at de udgør en alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dem skriftligt. Den skal indeholde alle grundene til udvisningen og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Permanent ophold

Dine familiemedlemmer og din partner kan få permanent opholdsret efter at have boet lovligti værtslandet i 5 år uden afbrydelser.

Det betyder, at de kan blive så længe, de vil – også selv om de ikke arbejder og har brug for indkomststøtte. De har krav på de samme rettigheder og fordele som landets statsborgere.

De kan miste retten til permanent ophold, hvis de bosætter sig uden for landet i over 2 år i træk.

Læs mere om:

Dødsfald

Hvis du er ansateller selvstændigi et andet EU-land og dør, inden du har fået permanent opholdstilladelse, kan dine familiemedlemmer eller din partner, som bor hos dig som pårørende, få permanent opholdstilladelse, hvis:

  • dødsfaldet skyldes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, eller
  • du på tidspunktet for din død har opholdt dig i værtslandet uafbrudt i mindst 2 år.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: