Forretninger
Senest tjekket: 01/02/2023

EU-regler for arbejde inden for vejtransport

Som transportchauffør skal du følge en række EU-regler om køre- og hviletider, og om hvordan du skal registrere dem. Disse regler gælder for dig, hvis du fører et tungt godskøretøj på over 3,5 ton eller en bus med mindst 10 sæder (inklusive førersædet). Du skal følge reglerne, hvis du kører langdistancekørsel eller leverer varer i dit hjemland eller i udlandet, uanset hvor dit køretøj er indregistreret, og uanset om du er selvstændig eller lønmodtager.

EU's regler om køretider en gælder ikke for alle typer transport. Se undtagelserne nedenfor.

Undtagelser

EU's regler om køretider gælder ikke for:

 • almindelig rutepassagertransport på op til 50 km
 • de fleste køretøjer på op til 7,5 ton til transport af materialer, udstyr osv. til chaufførens erhvervsmæssige brug inden for en radius på 100 km fra deres hjemsted
 • køretøjer med en maksimal tilladt hastighed på 40 km/t
 • forsvarets, civilforsvarets og brandvæsenets køretøjer
 • vejhjælpskøretøjer, som befinder sig højst 100 km fra deres station
 • specialkøretøjer, der anvendes til humanitær bistand, i nødsituationer, ved redningsoperationer eller til medicinske formål
 • køretøjer, der benyttes af myndigheder til at opretholde den offentlige orden
 • køretøjer, der prøvekøres på veje med henblik på teknisk udvikling, reparation eller vedligeholdelse, og nye eller ombyggede køretøjer, som endnu ikke er indsat i drift
 • køretøjer eller en kombination af køretøjer på under 7,5 ton, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig varetransport
 • erhvervskøretøjer med juridisk status som veterankøretøj i det EU-land, hvor de kører, hvis de anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring eller godstransport
 • køretøjer eller en kombination af køretøjer på mellem 2,5 og 3,5 ton til transport af varer for firmaets eller chaufførens egen regning (hvis kørsel ikke er hovedaktiviteten)
 • i nogle EU-lande er der også nationale undtagelser en

Eksempel

Transport af tungt udstyr og tunge produkter som håndværker

Matthias driver en træplanteskole og et gartnerfirma i Tyskland. Han er kendt for sine store træer. For at kunne levere og plante træerne, transporterer han dem og en gravemaskine på en lastbil med påhængsvogn, som ofte overstiger 3,5 ton. Men fordi kombinationen stadig er på under 7,5 ton, og fordi Matthias kun kører den til sine egne kunder, som bor inden for en radius af 100 km fra hans planteskole, gælder EU's køretidsregler ikke for ham.

Ikke kun i EU-landene

Erhvervschauffører skal følge disse regler i alle EU-lande samt i Schweiz, Liechtenstein, Norge og Island. Uden for disse lande skal chauffører i de fleste europæiske og visse centralasiatiske lande en fr følge reglerne i den europæiske aftale om chauffører inden for international vejtransport en (AETR). De fleste AETR-regler er tilpasset EU's regler, men der er en række undtagelser.

Forskellene mellem AETR-reglerne og EU-reglerne

Reglerne i AETR adskiller sig fra EU-reglerne på følgende områder:

 • undtagelsen for køretøjer, der transporterer håndværksgods
 • chaufførens tilbagevenden sin virksomhed eller bopæl
 • muligheden for at tage to på hinanden følgende reducerede ugentlige hviletider
 • afbrydelsen af ugentlige hviletider

Hvor længe må jeg køre?

Du må køre:

Husk, at arbejdstiden omfatter alle vejtransportaktiviteter, bl.a.:

Hvis du er selvstændig chauffør, skal du være opmærksom på, at den tid, hvor du er nødt til at være ved din arbejdsstation/dit køretøj, hvor du skal være til rådighed for kunden, eller hvor du skal udføre transportaktiviteter også gælder som arbejdstid.

Hvor længe skal jeg hvile?

Du skal holde pause eller hvile dig:

Advarsel

Undtagelsesvist må du arbejde op til 60 timer om ugen, men i gennemsnit må du ikke arbejde mere end 48 timer om ugen i løbet af en periode på 4 måneder.

Eksempel

Kørsel ombord på en færge eller et tog i chaufførens hvileperiode

Efter en lang tur til Grækenland og tilbage har Jack planlagt at starte sin regulære ugentlige hviletid om bord på færgen til Irland. Men i Cherbourg er færgen 4 timer forsinket. Det er ikke noget problem – han kan godt starte på sin ugentlige hviletid alligevel. Efter de 4 timers ventetid, kan han køre ombord på færgen, og når han ankommer til Dublin (ca. 19 timer senere), kan han køre fra borde og holde de sidste 22 timers hvil dér. Det er tilladt at afbryde en regulær daglig eller reduceret ugentlig hviletid to gange, i samlet 1 time, for at tage en færge eller et tog, forudsat at chaufføren har en sovekabine, en køje eller en liggeplads til sin rådighed. Tilsvarende kan en regulær ugentlig hviletid afbrydes, forudsat at rejsen er planlagt til at vare mindst 8 timer, og at chaufføren har en sovekabine.

Mindst hver 4. uge skal du vende tilbage til det sted, hvor din arbejdsgiver har hjemsted, eller hvor du selv bor, for dér at tage en regulær ugentlig hviletid (eller en længere hviletid for at kompensere for en reduceret hviletid).

Advarsel

Hvis I kører to eller flere chauffører sammen (flermandsbetjening), må du godt tage din daglige hviletid inden for en 30-timersperiode (i stedet for 24 timer), og du kan tage 45-minutterspauser (hver 4 timer og 30 minutter) i køretøjet.

Hvis disse undtagelser skal gælde, skal der være to eller flere chauffører i køretøjet fra og med den anden time.

Hvad er en regulær ugentlig hviletid?

Du har ret til en uafbrudt regulær ugentlig hviletid på mindst 45 timer. Du må ikke opholde dig i køretøjet i løbet af denne periode. Du skal have adgang til en egnet og kønsvenlig indkvartering med passende sovefaciliteter og sanitære forhold. Din ugentlige hviletid kan reduceres én gang hver anden uge, men den må aldrig være på mindre end 24 timer. Enhver reduktion skal kompenseres med en tilsvarende enkeltstående hviletid, som lægges i forlængelse af en anden hviletid på mindst 9 timer før udgangen af den tredje efterfølgende uge. 

Hvis du udfører international transport af varer, kan du tage to på hinanden følgende reducerede hviletider i udlandet, men kun hvis:

Hvad med busture i udlandet?

Hvis du transporterer passagerer på en rejse i udlandet, og turen varer i mere end 24 sammenhængende timer, må du arbejde i op til 12 på hinanden følgende dage, hvis du har holdt 45 timers regulær ugentlig hvile umiddelbart før din rejse og du tager to sammenhængende ugentlige hviletider, når du er tilbage (mindst 69 timer). Denne "12-dagesregel" gælder kun, hvis dit køretøj er udstyret med en digital takograf eller en intelligent takograf. I tidsrummet fra kl. 22 til kl. 6 skal du have en ekstra chauffør, eller også skal du holde 45 minutters hvile, når du har kørt i 3 timer (i stedet for 4,5 timer).

Husk altid at bruge takografen.

Hvis køretidsreglerne gælder for dig, skal du registrere hver eneste tur i din takograf. Din arbejdsgiver skal gemme takografregistreringerne i mindst et år og skal give dig en kopi af dem, hvis du beder om det. Myndighederne kan tjekke takografen når som helst og hvor som helst ved vejkontrol eller hos din arbejdsgiver.

Advarsel

Hvis du ikke registrerer dine køretider korrekt, kan de berørte landene pålægge dig sanktioner eller føre retssag mod dig. I givet fald vil du modtage skriftlig dokumentation, som du skal opbevare om bord på køretøjet.

Er du udstationeret chauffør?

Hvis du i begrænsede perioder arbejder som chauffør i andre EU-lande end det EU-land, hvor din arbejdsgiver er etableret, er du udstationeret chauffør.

Hvornår er du at betragte som udstationeret arbejdstager?

 • cabotagekørsel: indenlandsk transport i et andet EU-land (ikke det land, hvor din arbejdsgiver har hjemsted)
 • tredjelandstransport: transport mellem to lande, men uden for det EU-land, hvor din arbejdsgiver har hjemsted
 • kørsel uden last i forbindelse med cabotagekørsel eller tredjelandstransport
 • enhver del af kombineret transport, som er cabotagekørsel eller tredjelandstransport

Som udstationeret chauffør gælder der særlige regler for dig med hensyn til administrative krav og den løn, du har ret til.

Hvad udgør ikke udstationering?

 • bilateral transport, som udføres i udlandet, men som starter og slutter i det land, hvor din arbejdsgiver har hjemsted
 • begrænset supplerende pålæsning eller aflæsning i lande, som du krydser i forbindelse med bilateral transport
 • transit, dvs. hvor du krydser lande uden pålæsning eller aflæsning
 • kørsel uden last i forbindelse med bilateral transport
 • enhver del af kombineret transport, som er kørsel uden last

Administrative forpligtelser under udstationeringen

Ved vejkontrol skal du kunne forevise:

Din arbejdsgiver skal sørge for, at du har de nødvendige dokumenter til rådighed. Læs mere generel information om udstationerede medarbejdere.

Hvad er mindstelønnen for udstationerede chauffører?

Din arbejdsgiver skal sørge for, at din løn er i overensstemmelse med de nationale regler for chauffører i det EU-land, som du er udstationeret i. Det betyder, at arbejdsgiveren skal opjustere din løn, hvis lønnen er højere i det land, hvor du er udstationeret. Lønningerne varierer fra EU-land til EU-land, fordi de afhænger af den nationale lovgivning. Se information om de enkelte lande nedenfor.

Vælg land:

 • Frankrigfren
 • Tysklanddeen
 • Grækenland*gr
 • Ungarnhuen
 • Irlandieen
 • Italieniten
 • Letlandlven
 • Litauenlten
 • Luxembourg*lu
 • Malta*mt
 • Hollandnldeennl
 • Polenplen
 • Portugalpten
 • Rumænien*ro
 • Slovakietsken
 • Sloveniensien
 • Spanienesen
 • Sverigeseensv

* Der foreligger ingen oplysninger endnu.

Læs mere

Se også

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Dit Europa - Råd og vink

Dit Europa – Råd og vink er en kilde til ekspertrådgivning om de problemer, du støder på i et andet EU-land vedrørende EU-lovgivning.

Flere hjælpetjenester

Del denne side: