Viimati ajakohastatud: 02/06/2021

Muud sugulased

Mida Brexit mõjutab?

Küsimused ja vastused – Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi kodanike õigused vastavalt väljaastumislepingule

1. jaanuaril 2021 muutuvad Ühendkuningriigis elavate või sinna kolivate ELi kodanike suhtes kehtivad reeglid. Sama puudutab ka mõnes ELi riigis elavaid või sinna kolivaid Ühendkuningriigi kodanikke.

Mul on Ühendkuningriigis/ELis alaline elukoht või saan selle üleminekuperioodil.

Üldjuhul jääb teie ja teie pereliikmete alaline elukoht teie vastuvõtvas riigis alles. See hõlmab ka kolmandate riikide kodanikest pereliikmeid. Ühendkuningriigis peate siiski taotlema Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi kaudu uut elanikustaatust. ELis uurige võimalikult kiiresti vastuvõtva riigi ametiasutustelt, kas uue elanikustaatuse taotlemine on kohustuslik.

Elan Ühendkuningriigis/ELis, kuid mul ei ole veel alalist elamisõigust.

Üldjuhul jääb teie ja teie pereliikmete elanikustaatus teie vastuvõtvas riigis alles. See hõlmab ka kolmandate riikide kodanikest pereliikmeid. Ühendkuningriigis peate siiski taotlema Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi kaudu uut elanikustaatust. ELis uurige võimalikult kiiresti vastuvõtva riigi ametiasutustelt, kas uue elanikustaatuse taotlemine on kohustuslik.

Soovin kolida Ühendkuningriiki/ELi.

Kehtivate ELi eeskirjade kohaselt võite teie ja teie pereliikmed kolida Ühendkuningriiki või mõnda ELi riiki kuni 31. detsembrini 2020. See hõlmab ka kolmandate riikide kodanikest pereliikmeid. Ühendkuningriigis peate seejärel ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi kaudu uut elanikustaatust taotlema. ELis uurige vastuvõtva riigi ametiasutustelt, kas peate end registreerima ning kas uue elanikustaatuse taotlemine on kohustuslik.

Soovin Ühendkuningriigis/ELis viibida lühiajaliselt

Praegu riigis lühiajalisest viibimisest teatamise, välismaal elukoha registreerimise, ELi kodanikest pereliikmete registreerimise ning väljastpoolt ELi pärit pereliikmete registreerimise suhtes kehtivaid eeskirju kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2020.

Vajan abi

Kui arvate, et teie ELi õigusaktidest tulenevaid õigusi ei järgita, võtke ühendust tugiteenistusega.

Üksikasjalik teave väljaastumislepingu rakendamise ja kodanike õiguste kohta

Kui olete teise ELi liikmesriiki elama, töötama või õppima asuv ELi kodanik, siis on tänu ELi eeskirjadele teie perel teiega lihtsam ühineda. Uurige, kuidas teie teised pereliikmed kui abikaasa ja lapsed saavad teie ülalpeetavatena koos teiega elada.

Hoiatus

Kui aga olete ELi kodanik ja te ei ole kunagi elanud mõnes teises ELi liikmesriigis, kohaldatakse teie suhtes vaid siseriiklikke eeskirju.

Viibimine välismaal kuni 3 kuud

Kui teie sugulased on ELi kodanikud, siis on teises ELi riigis vähem kui 3 kuud kestva viibimise puhul ainsaks nõudeks kehtiva riikliku isikutunnistuse või passi olemasolu.

Kui nad ei ole ELi kodanikud, siis peab neil olema kehtiv pass ja mõnel juhul ka sissesõiduviisa. See sõltub sellest, mis riigist nad pärit on.

Lisateave sissesõiduviisa nõuete ja erandite kohta

Hoiatus

Enne kui teele asute, uurige sihtriigi konsulaadist, kas teie pereliikmed, kes ei ole ELi kodanikud, vajavad sissesõiduviisat ning kaua selle saamine aega võtab.

Teil võib vaja minna riiklikku isikutunnistust.

Paljudes ELi liikmesriikides peate riiklikku isikutunnistust või passi alati kaasas kandma.

Nendes riikides võidakse teile määrata trahv või teid ajutiselt kinni pidada, kui jätate oma isikut tõendava dokumendi koju, kuid vaid sel põhjusel ei saa teid sundida naasma teie koduriiki.

Kontrollige, kas peate uues elukohariigis oma isikutunnistust või passi alati kaasas kandma:

Kas küsimused on seotud konkreetse riigiga?

Riigis viibimisest teatamine

Mõned ELi riigid nõuavad, et teataksite oma riigis viibimisest asjakohasele ametiasutusele mõistliku aja jooksul pärast sinna saabumist. Vastasel juhul võidakse teile määrata karistus (nt trahv).

Viibimine välismaal kauem kui 3 kuud

Teie pereliikmed võivad koos teiega välismaal elada kauem kui 3 kuud, kui nad on teie ülalpeetavad.

Sugulased võivad elada koos teiega, kui nad on:

  • raskelt haiged ja peate nende eest isiklikult hoolitsema või
  • teist majanduslikult sõltuvad.

Partner võib elada koos teiega, kui olete pikaajalises suhtes.

Teie elukohariigi asutused teevad otsuse igal üksikjuhul eraldi, võttes arvesse teie isiklikke asjaolusid ja kohalikke tingimusi.

ELi õigusnormidega nähakse ette, et teie partneri või majanduslikult sõltuva sugulase

  • taotlust elada koos teiega peavad kontrollima sihtriigi ametiasutused,
  • taotluse kohta tuleb otsus teha nii kiiresti kui võimalik ning
  • neil on õigus taotluse tagasilükkamise korral esitada edasikaebus. Tagasilükkamisotsuses peavad olema märgitud selle põhjendused, otsuse tagajärjed teie partnerile või sugulastele ning edasikaebamise kord ja tähtaeg.

Kui te töötate

Kui töötate teises liikmesriigis töövõtja, füüsilisest isikust ettevõtja või lähetatud töötajana, võtavad ametiasutused seda kindlasti arvesse, kui teevad otsuse selle kohta, kas teie partner/sugulased võivad riiki jääda.

Kui olete pensionär või üliõpilane

Kui olete pensionär või üliõpilane, peate tõendama, et teil on enda ja kogu perekonna jaoks:

  • elamiseks piisav sissetulek, ilma et vajaksite sissetulekutoetust;
  • uues elukohariigis kehtiv üldine ravikindlustus.

Riiklikud ametiasutused ei tohi nõuda, et teie sissetulek oleks suurem määrast, mis annaks teie perekonnale õiguse põhisissetuleku toetusele teie uues elukohariigis.

Elukohatõend

Teie sugulased või partner peaksid ametiasutuselt (sageli linnavalitsus või kohalik politseijaoskond) taotlema elukohatõendit kolme kuu jooksul alates riiki saabumisest.

Nõue riigist lahkuda ja väljasaatmine

Teie sugulased võivad elada koos teiega teie uues elukohariigis niikaua, kuni nad täidavad riigis elamiseks vajalikke tingimusi. Kui nad seda ei tee, võivad riigi ametiasutused nõuda neilt riigist lahkumist.

Erandjuhtudel võib teie elukohariik otsustada nad avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et nad kujutavad endast tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus või nõue riigist lahkuda tuleb neile esitada kirjalikult. Selles peavad olema ära toodud kõik väljasaatmise põhjused ning otsuse edasi kaebamise kord ja tähtaeg.

Alaline elamisluba

Teie sugulased ja partner omandavad automaatselt õiguse teie elukohariigis alaliselt elada, kui nad on seal seaduslikult elanud vähemalt viis aastat järjest.

See tähendab, et nad võivad sinna jääda määramata ajaks, isegi kui nad ei tööta või vajavad sissetulekutoetust. Neil peaksid olema selle riigi kodanikega võrdsed õigused, toetused ja soodustused.

Nad võivad kaotada õiguse riigis alaliselt elada, kui nad elavad väljaspool seda riiki kauem kui kaks aastat järjest.

Lisateave:

Surm

Kui te töötate või tegutsete füüsilisest isikust ettevõtjana teises ELi liikmesriigis, kuid surete enne, kui omandate õiguse seal alaliselt elada, võivad teiega pereliikmena koos elanud sugulased või partner riiki alaliselt elama jääda, kui:

  • teie surma põhjustas tööõnnetus või kutsehaigus või
  • kui olite enne surma elanud selles riigis vähemalt kaks aastat järjest.

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: