Viimati ajakohastatud: 04/03/2022

Riiklik pension välismaal

Vanaduspension

Pensioni taotlemine

Kui olete töötanud mitmes ELi liikmesriigis, siis võib teil olla õigus saada pensioni kõigis neis riikides.

Peate taotluse esitama pensioniametile oma elukohariigis või riigis, kus te viimati töötasite. Kui te ei ole oma praeguses elukohariigis kunagi töötanud, siis edastab asjaomane riik teie taotluse riigile, kus te viimati töötasite.

Siis vastutab see riik teie taotluse läbivaatamise eest ja peab koguma tõendid teie pensionimaksete kohta kõigist riikidest, kus olete töötanud.

Mõnes riigis peaks pensioniamet saatma teile pensioni taotluse vormi enne, kui jõuate selles riigis kehtestatud pensioniikka. Kui te ei ole asjaomast vormi saanud, siis uurige kohalikult pensioniametilt, kas nad saadavad selle teile automaatselt.

Hoiatus

Peaksite küsima teavet oma pensioni taotlemise kohta vähemalt kuus kuud enne pensionile jäämist, sest mitmest riigist pensioni saamine võib võtta kaua aega.

Vajalikud dokumendid

Need on riigiti erinevad, kuid tavaliselt tuleb esitada oma pangaandmed ja teatav isikut tõendav dokument.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust teie taotlust menetleva pensioniametiga.

Erinevad pensioniead

Mõnes ELi liikmesriigis tuleb teil pensioni saamist kauem oodata.

Oma praeguses elukohariigis (või riigis, kus te viimati töötasite) on teil võimalik pensioni saada alles siis, kui olete jõudnud asjaomases riigis kehtestatud seadusjärgsesse pensioniikka. Kui teil on õigus saada pensioni ka teistest riikidest, siis saate nende riikide osa oma pensionist kätte üksnes siis, kuni olete jõudnud nendes riikides kehtestatud seadusjärgsesse pensioniikka.

Seega on oluline kõigist riikidest, kus töötanud olete, aegsasti välja uurida, milline on teie olukord, kui muudate kuupäeva, mil hakkate pensioni saama.

Kui alustate ühe pensioni saamist teisest varem, siis võib see mõjutada saadavaid summasid.

Täpsemat nõu saate vastavast ametiasutusest riigis, kus te elate, ja/või riikides, kus olete töötanud.

Vaadake, milline on pensionile jäämise iga ja pensionisüsteem eri ELi liikmesriikides:

Valige riik

Näide

Olge teadlik erinevast (hilisemast!) pensionieast teistes riikides

Caroline Prantsusmaalt töötas 15 aastat Taanis ning läks oma karjääri lõpupoole Prantsusmaale tagasi. Kui ta sai 62-aastaseks, siis esitas ta pensionitaotluse, nagu Prantsusmaal tavaks on, kuid sai vaid väga väikest pensioni.

62-aastaselt on Caroline'il õigus saada vaid Prantsusmaa makstav osa oma pensionist. Taani pensioniosa saab ta alles siis, kui saab 67-aastaseks, mis on Caroline'i vanuserühma seadusjärgne pensioniiga Taanis.

Arvesse võetavad perioodid

Mõnes ELi liikmesriigis peate olema pensioniõiguse saamiseks töötanud teatava minimaalse ajavahemiku jooksul.

Sellisel juhul peab pensioniamet arvesse võtma teistes ELi liikmesriikides töötatud perioode selliselt, nagu te oleks kogu aja töötanud asjaomases riigis, et hinnata teie õigust saada pensioni ( perioodide liitmise põhimõte).

Kui asjaomane riik seda ei tee, siis pöörduge abi saamiseks meie abiteenistusteAva välislingina poole.

Näide

Tom töötas 4 aastat Saksamaal ja 32 aastat Portugalis.

Saksamaal tuleb pensioniõiguse saamiseks töötada vähemalt 5 aastat. Tom ei oleks Saksamaa riikliku pensioni saamise tingimustele vastanud, sest ta oli Saksamaal töötanud ainult 4 aastat,

kuid Saksamaa pensioniamet pidi arvesse võtma ka neid aastaid, mil Tom töötas Portugalis. Amet tunnistas tema õigust pensionile ja maksab talle 4 Saksamaal töötatud aasta eest samuti pensioni.

Alla 1-aastased kindlustusperioodid

Kui olete ühes riigis olnud kindlustatud vähem kui ühe aasta, siis võivad kehtida erieeskirjad, kuna mõni ELi liikmesriik ei maksa pensioni lühikeste perioodide eest: kindlustatuse või elamise kuud riigis, kus töötasite lühikest aega, ei lähe kaduma, vaid neid võtavad teie pensioni arvutamisel arvesse riigid, kus töötasite kauem.

Kui teil tekib raskusi pensioni saamisega vähem kui aasta kestnud tööperioodide eest, siis võtke abi saamiseks ühendust meie abiteenistustegaAva välislingina.

Kuidas teie pensioni arvutatakse?

Pensioniametid ELi liikmesriikides, kus te töötanud olete, vaatlevad teie sissemakseid oma pensionisüsteemidesse, sissemaksete suurust teistes riikides ning eri riikides töötatud perioodide pikkust.

ELi määr

Iga pensioniamet arvutab enda makstava osa pensionist, võttes arvesse täitunud perioode kõigis ELi liikmesriikides.

Selleks liidab ta kõigis ELi liikmesriikides täitunud perioodid kokku ning arvutab, kui suurt pensioni oleks teil olnud õigus saada, kui oleksite kogu asjaomase aja jooksul sissemakseid teinud tema enda pensionisüsteemi (nn teoreetiline summa).

Seejärel seda summat kohandatakse, et see väljendaks tegelikku aega, mil olite selles riigis kindlustatud (nn pro rata hüvitis).

Riiklik määr

Kui te vastate tingimustele, mille alusel on teil õigus saada riiklikku pensioni olenemata teistes riikides täitunud mis tahes perioodidest, arvutab pensioniamet ka teie riikliku pensioni (ehk sõltumatu hüvitise).

Tulemus

Seejärel võrdleb riiklik pensioniamet pro rata hüvitist ja sõltumatut hüvitist. Teile makstakse neist kõnealuses ELi liikmesriigis seda, kumb on suurem.

Iga riigi otsust teie taotluse suhtes selgitatakse lisatud märkuses teile saadetaval P1-vormil.

Näide

Rosa töötas 20 aastat Prantsusmaal ja 10 aastat Hispaanias.

Mõlemad riigid kohaldavad vähemalt 15 aastast töötamisperioodi, mis annab õiguse saada pensioni. Kumbki riik arvutab osa Rosa pensionist.

Prantsusmaa pensioniamet teeb topeltarvutuse:

  • ta arvutab Rosa riikliku pensioni 20 Prantsusmaal töötatud aasta eest, mis teeb näiteks 800 eurot;
  • samuti arvutab ta teoreetilise summa ehk pensioni, mida Rosa oleks võinud saada, kui ta oleks töötanud kõik 30 aastat Prantsusmaal - mis teeb näiteks 1500 eurot. Seejärel määrab ta kindlaks pro rata pensioni, mis moodustab selle osa summast, mida tuleb maksta Prantsusmaal töötatud aastate eest: 1500x20 aastat Prantsusmaal / kokku 30 aastat = 1000 eurot.

Rosal on õigus saada suurem summa - 1000 eurot kuus.

Hispaania pensioniamet ei arvuta riiklikku pensioni, sest Rosa on Hispaanias töötanud vähem kui nõutava miinimumperioodi jooksul. Ta arvutab üksnes ELi määra, mille aluseks on teoreetiline summa ehk pension, mida Rosa oleks võinud saada, kui ta oleks töötanud kõik 30 aastat Hispaanias - mis teeb näiteks 1200 eurot.

Seejärel määrab ta kindlaks pro rata pensioni - selle osa summast, mida tuleb maksta Hispaanias töötatud aastate eest: 1200x10 aastat Hispaanias / kokku 30 aastat = 400 eurot.

Lõpuks saab Rosa pensioni summas 1400 eurot.

Pensioni maksmine

Iga riik, mis teile pensioni maksab, kannab tavaliselt vastava summa pangaarvele teie elukohariigis, kui te elate ELis.

Kui te ei ela ELis, siis võib juhtuda, et peate avama pangaarve igas ELi liikmesriigis, kust teile pensioni makstakse.

Invaliidsus- ja toitjakaotuspensionid

Eespool kirjeldatud eeskirjad kehtivad ka invaliidsus- ja toitjakaotuspensionide arvutamisel. On tähtis teada järgmist.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: