Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 25/04/2017

KKK - Riiklik pension välismaal

 • Praegu töötan Itaalias. Kas minu pensioni määramisel võetakse arvesse sotsiaalkindlustuskaitset, mis mul oli Rumeenias enne asjaomase riigi ühinemist ELiga?

  JAH — ELi koordineerimiseeskirjad tagavad asjaomastes riikides enne nende ELiga ühinemist tehtud sissemaksed.

 • Olen töötanud mitmes ELi liikmesriigis ning kavatsen varsti pensionile jääda. Kus ma pean oma vanaduspensioni taotlema?

  Kui olete töötanud mitmes ELi liikmesriigis, olete eeldatavasti omandanud pensioniõigusi igas riigis.

  Pensioni taotlema asumisel peaksite seda tegema tavaliselt riigis, kus te elate või riigis, kus te viimati töötasite. Asjaomane riik on vastutav teie taotluse menetlemise eest ja kõigis riikides (kus olete elanud) tehtud pensioni osamaksete kokku arvutamise eest.

  Kui te ei ole kunagi töötanud riigis, kus te hetkel elate, peaksite esitama taotluse pensioni saamiseks riigis, kus te viimati töötasite. Teie taotlust menetletakse sel juhul seal.

 • Mida teha siis, kui riikides, kus ma töötanud olen, on pensioniiga erinev?

  Ühes riigis võib teil olla õigus pensionile 60-aastaselt, kuid mõnes teises peate aga sellega ootama 67. eluaastani. Sellises olukorras on oluline, et teil oleks kõigist neist riikidest, kus te töötanud olete, juba ette olemas asjakohane teave selle kohta, millisesse olukorda satute, kui muudate teie pensioni maksmise kuupäeva.

  Teile makstavad summad võivad muutuda, kui te soovite saada ühte pensioni teisest varem. Teie elukohajärgne pädev asutus või asutused riikides, kus te olete töötanud, saavad jagada teile täiendavaid nõuandeid.

 • Kas saan ikka oma toitjakaotuspensioni, kui otsustan asuda elama teise ELi liikmesriiki?

  JAH — Üldiselt kehtivad leskede ja orbude toitjakaotuspensionite suhtes samad eeskirjad, mis invaliidsus- ja vanaduspensionite suhtes. Eelkõige tuleb maksta toitjakaotuspensionit, vaatamata sellele, kus lesk ELis elab.

 • Olen elanud ja töötanud mitmes ELi liikmesriigis, kus peaksin taotlema invaliidsuspensioni?

  Tavaliselt saate te eraldi invaliidsuspensioni igast ELi liikmesriigist, kus te olete töötanud. Te võite taotleda oma invaliidsuspensionit riigis, kus te elate või riigis, kus te oliti viimati kindlustatud.

  Asutus, kellele te oma taotluse esitasite, edastab selle kõigi ELi liikmesriikide (kus te töötanud olete) ametiasutustele. Selle hõlbustamiseks peaksite esitama üksikasjaliku teabe teie tööhõive ja/või osamaksete kohta asjaomastes riikides.

 • Kas teiste riikide ametiasutused on kohustatud tunnustama minu invaliidsusastet nagu selle on määranud minu elukohajärgse riigi arst?

  EI — Invaliidsuse määramise kriteeriumid on riigiti erinevad.

  Mõningaid erandeid sellest üldpõhimõttest tehakse Belgia, Prantsusmaa ja Itaalia vahel.

 • Kas pean mis tahes nõutavate kontrollide või läbivaatuste teostamiseks minema tagasi mulle pensioni maksvasse riiki?

  Kui elate või viibite ühes ELi liikmesriigis, kuid saate oma pensioni teisest riigist, siis korraldab vajaliku halduskontrolli või arstliku läbivaatuse tavaliselt selle riigi asutus, kus te elate või viibite.

  Siiski võib osutuda vajalikuks teie tagasipöördumine pensioni maksvasse riiki teatavate uuringute teostamiseks (kui teie tervis lubab), eelkõige selle kontrollimiseks, kas teie invaliidsusaste on muutunud. 

 • Kas ma saan Rootsis makstud pensioni sissemaksed tagasi, kui ma asun elama Austriasse?

  EI — Kuid need ei lähe kaduma. Te saate pensioniikka jõudmisel eraldi pensioni igast ELi liikmesriigist, kus te olete töötanud või sissemakseid teinud vähemalt ühe aasta jooksul.

 • Olen peagi Prantsusmaal pensionile jäämas, olles eelnevalt töötanud mitmes ELi liikmesriigis, sealhulgas Prantsusmaal. Kas minu erinevates riikides makstud sissemaksed liidetakse kokku, et määratleda minu Prantsusmaal saadav pension?

  EI — Te ei saa Prantsusmaal pensioni, mis vastaks kõigile ELis töötatud aastatele. Te saate eraldi pensioni igast riigist, kus olete töötanud vähemalt ühe aasta.

  Teie pension arvutatakse vastavalt teie sissemakseid käsitlevatele andmetele igas asjaomases riigis: igast riigist saadav summa vastab teie sealsele sotsiaalkindlustusperioodi pikkusele.

 • Minu Ühendkuningriigis töötatud aeg on liiga lühike, et sealt pensioni saada. Kas ma kaotan tehtud osamaksed?

  EI — Ka teistes riikides töötatud aeg võetakse arvesse. Kõik perioodid summeeritakse (liidetakse kokku) ja teie Ühendkuningriigi pension arvutatakse proportsionaalselt.

  Samad eeskirjad kehtivad igas asjaomases liikmesriigis. Kui te olete Ühendkuningriigis olnud kindlustatud vähem kui ühe aasta, siis võidakse kohaldada erieeskirju, sest mõned riigid ei maksa lühikeste perioodide puhul pensioni: teie Ühendkuningriigis tehtud osamaksed või seal elamise periood ei lähe kaduma, vaid neid võetakse arvesse teie pensioni arvutamisel teise riigi või teiste riikide poolt, kus te olete töötanud kauem.

Lisateave selle teema kohta
Riiklik pension välismaal
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid