Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 25/04/2017

Najčastejšie otázky - Štátne dôchodky v zahraničí

 • Momentálne pracujem v Taliansku. Bude obdobie, počas ktorého som bol poistený v Rumunsku pred jeho vstupom do EÚ, zohľadnené pri výpočte môjho dôchodku?

  ÁNO — Koordinačné pravidlá EÚ zaisťujú, že príspevky, ktoré ste odvádzali v členských štátoch ešte pred ich vstupom do EÚ, budú zohľadnené pri výpočte vášho dôchodku.

 • Pracoval som vo viacerých krajinách EÚ a chcem čoskoro odísť do dôchodku. Kde mám požiadať o starobný dôchodok?

  Ak ste pracovali vo viacerých krajinách EÚ, je možné, že máte nárok na starobný dôchodok v každej z nich.

  Za normálnych okolností sa o dôchodok žiada v krajine, v ktorej bývate, alebo v krajine, v ktorej ste pracovali naposledy. Táto krajina je zodpovedá za spracovanie vašej žiadosti a skompletizovanie záznamov o vašich príspevkoch do systémov dôchodkového poistenia vo všetkých štátoch, v ktorých ste pracovali.

  Ak ste nikdy nepracovali v krajine, v ktorej v súčasnosti žijete, mali by ste svoju žiadosť podať na príslušnom úrade sociálneho zabezpečenia v krajine, v ktorej ste naposledy pracovali. Vaša žiadosť bude následne spracovaná v tejto krajine.

 • Čo mám urobiť, ak sa vek odchodu do dôchodku líši v krajinách, v ktorých som pracoval?

  Je možné, že v jednom štáte môžte odísť do dôchodku ako 60-ročný, v inom musíte čakať, kým budete mať 67 rokov. V takomto prípade je dôležité, aby ste mali zo všetkých krajín, v ktorých ste pracovali, včas informácie o tom, čo sa stane, ak do dôchodku odídete pred zavŕšením dôchodkového veku.

  Na celkovú výšku dôchodku, ktorý sa vám bude vyplácať, môže mať vplyv skutočnosť, že odídete do dôchodku po dosiahnutí dôchodkové veku v jednej krajine, ale predčasne v inej. Viac informácií vám poskytnú príslušné úrady v krajine, v ktorej žijete a/alebo v krajinách, v ktorých ste pracovali.

 • Budem môcť naďalej poberať pozostalostný dôchodok, ak sa rozhodnem bývať v inej krajine EÚ?

  ÁNO — Vo všeobecnosti platí, že na pozostalostné dôchodky (vdovecké, vdovské a sirotské) sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na invalidné a starobné dôchodky. Platí tiež, že pozostalostné dôchodky sa vyplácajú bez ohľadu na to, v ktorej krajine EÚ pozostalý manžel/manželka žije.

 • Pracovala som vo viacerých členských krajinách EÚ. V ktorej z nich mám požiadať o invalidný dôchodok?

  Vo väčšine prípadov budete dostávať individuálny invalidný dôchodok z každej krajiny EÚ, v ktorej ste pracovali. O invalidný dôchodok môžte požiadať v krajine, v ktorej bývate, alebo v krajine, v ktorej ste boli naposledy poistená.

  Úrad, na ktorom ste podali svoju žiadosť, ju postúpi príslušným orgánom vo všetkých krajinách EÚ, v ktorých ste pracovali. Tento proces uľahčíte, ak predložíte podrobné informácie o svojich zamestnaneckých pomeroch v týchto krajinách a príspevkoch, ktoré ste odvádzali do systému sociálneho zabezpečenia.

 • Musia orgány v iných štátoch uznať mieru invalidity stanovenú lekárom v krajine, v ktorej momentálne žijem?

  NIE — Kritériá posudzovania miery invalidity sa v jednotlivých krajinách líšia.

  Z dohôd medzi Belgickom, Francúzskom a Talianskom vyplýva niekoľko výnimiek z tejto všeobecnej zásady.

 • Musím sa na účely povinných kontrol vracať do krajiny, ktorá vypláca môj invalidný dôchodok?

  V prípade, že trvalo žijete alebo sa prechodne zdržiavate mimo krajiny, ktorá vám vypláca dôchodok, sa všetky potrebné administratívne kontroly a lekárske vyšetrenia spravidla vykonávajú v tej krajine EÚ, v ktorej žijete.

  Môže sa však od vás požadovať, aby ste v krajine, ktorá vám vypláca invalidný dôchodok, absolvovali kontroly (ak vám to váš zdravotný stav umožňuje), ktorými sa overuje, či nedošlo k zmene miery invalidity.

 • Vráti mi Švédsko príspevky, ktoré som v tejto krajine odviedol do systému povinného dôchodkového poistenia, keď sa presťahujem do Rakúska?

  NIE — Ale o ne ani neprídete. Z každej krajiny EÚ, v ktorej ste pracovali alebo odvádzali príspevky do povinného dôchodkového poistenia aspoň jeden rok, dostanete dôchodok po dosiahnutí jej zákonného veku odchodu do dôchodku.

 • Chystám sa odísť do dôchodku vo Francúzsku. Pracovala som v rôznych krajinách EÚ vrátane Francúzska. Spočítajú sa na účely určenia môjho francúzskeho dôchodku všetky príspevky, ktoré som počas svojho pracovného života odvádzala v rôznych krajinách do systémov dôchodkového poistenia?

  NIE — Váš francúzsky dôchodok nebude korešpondovať s celkovým počtom rokov, odpracovaných v v členských krajinách EÚ. Z každého štátu, v ktorom ste pracovali minimálne jeden rok, dostanete dôchodok zvlášť.

  Váš konečný dôchodok sa v každom štáte vypočíta na základe záznamov o príspevkoch do systému dôchodkového poistenia – suma, ktorú budete dostávať z jednotlivých krajín, bude zodpovedať dĺžke obdobia, počas ktorého ste platili príspevky do systému dôchodkového poistenia danej krajiny.

 • Čas, počas ktorého som pracoval v Dánsku, je príliš krátky a nepostačuje na vznik nároku na dôchodok. Stratím svoje príspevky, ktoré som v Dánsku odvádzal do systému dôchodkového poistenia?

  NIE — Takéto obdobia sa zohľadnia. Pripočítajú sa k ostatným obdobiam a váš dánsky dôchodok sa vypočíta na pomernom základe.

  Rovnaké pravidlá sa uplatnia aj pre ďalšie krajiny, v ktorých ste pracovali. Ak ste boli v Dánsku poistený menej ako rok, môžu sa na vás vzťahovať osobitné pravidlá, nakoľko niektoré krajiny neposkytujú dôchodok za krátke obdobia zamestnania. Mesiace, počas ktorých ste pracovali alebo žili v Dánsku nestratíte, pretože sa zohľadnia pri výpočte vášho dôchodku v inej krajine/krajinách, v ktorých ste pracovali dlhšie.

Získať hlavné informácie o tejto téme
Štátne dôchodky v zahraničí
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo