Posledná kontrola : 13/02/2023

Platnosť poistenia motorových vozidiel v EÚ

Platnosť povinného a nepovinného poistenia

Keď prihlasujete auto v ktorejkoľvek krajine EÚ, musíte uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Je to povinné poistenie, ktoré platí vo všetkých krajinách EÚ. Poskytuje poistné krytie v prípade nehody, ktorá spôsobí škodu na majetku alebo ujmu na zdraví inej osobe ako vodičovi. Nepokrýva iné náklady (napr. náklady na opravu vášho vozidla).

Takisto môžete uzavrieť doplnkové, nepovinné poistenie, známe aj ako poistenie vodiča motorového vozidla, ktoré pokrýva ďalšie riziká. Toto poistenie rozširuje vaše poistné krytie (napr. na poranenia vodiča, poškodenie vášho vozidla, odcudzenie vozidla/jeho obsahu, vandalizmus a právnu pomoc).

Neexistujú celoeurópske pravidlá o doplnkovom, nepovinnom poistení auta. Pred odchodom do zahraničia si tieto podmienky overte vo svojej poisťovni. Poisťovne môžu v jednotlivých krajinách uplatňovať rôzne pravidlá. Vaše poistenie tak môže byť obmedzené časovo (napr. na mesiac v zahraničí) alebo vzdialenosťou (napr. do vzdialenosti 150 km od hranice vašej domovskej krajiny), alebo sa v rámci poistenia môžu vylúčiť niektoré krajiny pre niektoré druhy rizík (napr. krádež).

Poistenie motorového vozidla v hostiteľskej krajine

Auto musíte prihlásiť v krajine, kde obyčajne žijete. Nemusíte ho prihlásiť v hostiteľskej krajine, ak preukážete, že sa v nej zdržiavate len dočasne, napr. ako študent.

Pri prihlásení budete musieť predložiť potvrdenie o poistení.

Orgány zodpovedné za evidenciu vozidla by mali akceptovať poistenie z ktorejkoľvek poisťovne:

Ak sa sťahujete do inej krajiny EÚ a musíte svoje auto znova prihlásiť, v poisťovni, s ktorou máte uzavretú poistnú zmluvu, si musíte preveriť, či vaša aktuálna poistka platí aj v krajine, do ktorej sa sťahujete.

V zásade môžete svoje auto poistiť aj v inej krajine EÚ ako v krajine vášho pobytu. Nezabudnite si však overiť, či vybraná poisťovňa ponúka medzinárodné služby.

Príklad

Je poistka z mojej domovskej krajiny platná v zahraničí?

Lazlo zo Slovinska sa presťahoval do Írska a priviezol si auto, na ktoré má uzatvorenú bežnú slovinskú poistku.

V Írsku bude musieť auto prihlásiť na príslušnom írskom úrade a zistiť, či môže šoférovať so slovinskou poistkou. Ak to možné nebude, musí uzatvoriť v Írsku novú poistnú zmluvu.

Ďalšie informácie o právnych predpisoch týkajúcich sa poistenia motorového vozidla

Výber štátu

Európska komisia nezodpovedá za obsah externých webových sídel.

Kúpa nového poistenia v zahraničí

Ak v krajine, do ktorej sa sťahujete, vaša poistka neplatí alebo sa pri prihlasovaní auta jej platnosť končí, obráťte sa na kanceláriu/informačné centrum systému zelenej karty a spýtajte sa, ktoré poisťovne v tejto krajine ponúkajú poistenie motorových vozidiel.

Platby poistného a záznam o bezškodovom priebehu

Poistky motorových vozidiel sa medzi jednotlivými krajinami EÚ líšia, najmä v dôsledku rozdielov medzi vnútroštátnymi systémami zmluvného práva, hodnotenia rizík a systémov náhrad alebo v dôsledku zložitej a nákladnej správy medzinárodných poistných udalostí.

V niektorých krajinách EÚ môže záznam o vašom bezškodovom priebehu ovplyvniť vaše poistné. Ide o tzv. bonus za bezškodový priebeh alebo systém bonus-malus. Ak počas jedného roka nedôjde k poistnej udalosti, poisťovateľ vám pri obnove zmluvy môže poskytnúť zľavu. Ak ste však mali poistnú udalosť, je možné, že budete musieť platiť viac.

Svoju poisťovňu môžete kedykoľvek požiadať o vyhotovenie záznamu všetkých poistných udalostí za posledných päť rokov. Takéto potvrdenie vám musí vystaviť do 15 dní.

V prípade, že si musíte v inej krajine EÚ zadovážiť nové poistenie na auto, nová poisťovňa pri výpočte vašej poistky nie je povinná zohľadniť záznam o vašom bezškodovom priebehu (alebo poskytnúť zľavy, na ktoré by ste mohli mať nárok).

Niektoré poisťovne však záznam o vašom bezškodovom priebehu zohľadnia, takže sa oplatí urobiť si prieskum ponúk.

Príklad

Doma jazdím bez nehôd a poistných udalostí, prečo mi poisťovňa v zahraničí vypočítala vyššie poistné?

Rosa z Talianska sa presťahovala do Francúzska. V Taliansku mala 10-ročný bezškodový priebeh a jej poistka tam bola vďaka bonusom relatívne lacná.

Viaceré francúzske poisťovne však Rosin bezškodový priebeh v Taliansku odmietli zohľadniť. Obchádzala preto všetky poisťovne na trhu, kým nenašla takú, ktorá ho zohľadnila a ponúkla jej nižšiu poistku.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: