Podnikanie
Posledná kontrola : 20/09/2018

Platnosť poistenia motorových vozidiel v EÚ

Platnosť povinného a nepovinného poistenia

Keď prihlasujete auto v ktorejkoľvek krajine EÚ, musíte uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Je to povinné poistenie, ktoré platí vo všetkých krajinách EÚ. Poskytuje poistné krytie v prípade nehody, ktorá spôsobí škodu na majetku alebo ujmu na zdraví inej osobe ako vodičovi. Nepokrýva iné náklady (napr. náklady na opravu vášho vozidla).

Takisto môžete uzavrieť doplnkové, nepovinné poistenie, ktoré pokrýva ďalšie riziká. Toto poistenie rozširuje vaše poistné krytie (napr. na poranenia vodiča, poškodenie vášho vozidla, odcudzenie vozidla/jeho obsahu, vandalizmus a právnu pomoc).

Neexistujú celoeurópske pravidlá o dodatočnom poistení auta. Pred odchodom do zahraničia si overte podmienky so svojou miestnou poisťovňou. Poisťovne môžu uplatňovať rôzne pravidlá v jednotlivých krajinách. Vaše poistenie tak môže byť obmedzené časovo (napr. na mesiac v zahraničí) alebo vzdialenosťou (napr. do vzdialenosti 150 km od hranice vašej domovskej krajiny), alebo sa v rámci poistenia môžu vylúčiť niektoré krajiny pre niektoré druhy rizík (napr. krádež).

Poistenie motorového vozidla vo vašej hostiteľskej krajine

Musíte svoje auto prihlásiť v krajine, kde obyčajne žijete. Nemusíte ho prihlásiť vo vašej hostiteľskej krajine, ak preukážete, že sa v nej zdržiavate len dočasne, napr. ako študent.

Pri prihlásení budete musieť predložiť potvrdenie o poistení.

Orgány zodpovedné za evidenciu vozidla by mali akceptovať poistenie z ktorejkoľvek poisťovne:

Ak sa sťahujete do inej krajiny EÚ a musíte znova prihlásiť svoje auto, v poisťovni, s ktorou ste uzavreli poistnú zmluvu, si musíte preveriť, či je vaša aktuálna poistka platná v krajine, do ktorej sa sťahujete.

V zásade môžete poistiť svoje auto aj v inej krajine EÚ ako v krajine vášho pobytu. Nezabudnite si však overiť, či vybraná poisťovňa ponúka medzinárodné služby.

Príklad

Je poistka z mojej domovskej krajiny platná v zahraničí?

Lazlo zo Slovinska sa presťahoval do Spojeného kráľovstva a priviezol si auto, na ktoré má uzatvorenú bežnú slovinskú poistku.

V Spojenom kráľovstve bude musieť prihlásiť svoje auto na príslušnom úrade a zistiť, či môže šoférovať so slovinskou poistkou. Keby to nebolo možné, bude musieť uzatvoriť novú poistnú zmluvu v Spojenom kráľovstve .

Viac informácií o právnych predpisoch týkajúcich sa poistenia motorového vozidla:

Výber štátu
  • Rumunskoroenro
  • Slovenskoskensk
  • Slovinskosi
  • Spojené kráľovstvogben
  • Talianskoitenit
  • Írskoieen
  • Českoczcsen
  • Španielskoesenes
  • Švédskoseensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Európska komisia nezodpovedá za obsah externých webových sídel.

Kúpa nového poistenia v zahraničí

Keď vaša poistka neplatí v krajine, do ktorej sa sťahujete, alebo pri prihlasovaní auta končí jej platnosť, obráťte sa na kanceláriu/informačné centrum systému zelenej karty a spýtajte sa, ktoré poisťovne v tejto krajine ponúkajú poistenie motorových vozidiel.

Platby poistného a záznam o bezškodovom priebehu

Poistky motorových vozidiel sa líšia medzi jednotlivými krajinami EÚ, najmä v dôsledku rozdielov medzi vnútroštátnymi systémami zmluvného práva, hodnotenia rizík a systémov náhrad alebo v dôsledku zložitej a nákladnej správy medzinárodných poistných udalostí.

V niektorých krajinách môže váš záznam o bezškodovom priebehu ovplyvniť vaše poistné. Ide o tzv. bonus za bezškodový priebeh alebo systém bonus malus. Ak počas jedného roka nedôjde k poistnej udalosti, váš poisťovateľ vám pri obnove zmluvy môže poskytnúť zľavu. Ak ste však mali poistnú udalosť, je možné, že budete musieť platiť viac.

Svoju poisťovňu môžete kedykoľvek požiadať o vyhotovenie záznamu všetkých poistných udalostí za posledných päť rokov. Takéto potvrdenie vám musí vystaviť do 15 dní.

V prípade, že si musíte v novej krajine EÚ zadovážiť nové poistenie na auto, nová poisťovňa nie je povinná zohľadniť váš záznam o bezškodovom priebehu (alebo poskytnúť zľavy, na ktoré by ste mohli mať nárok) pri výpočte vašej poistky.

Niektoré poisťovne zohľadnia váš záznam o bezškodovom priebehu, takže sa oplatí urobiť si prieskum ponúk.

Príklad

Doma som mal dlhodobý bezškodový priebeh poistenia. Prečo mi poisťovňa v zahraničí účtuje vyššiu poistku?

Rosa z Talianska sa presťahovala do Francúzska. V Taliansku mala 10-ročný bezškodový priebeh a jej poistka bola v Taliansku vďaka bonusom relatívne lacná.

Viaceré francúzske poisťovne odmietli zohľadniť Rosin bezškodový priebeh v Taliansku. Obchádzala preto všetky poisťovne na trhu, kým nenašla takú, ktorá ho zohľadnila a ponúkla jej nižšiu poistku.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Požiadajte o pomoc a poradenstvo európske spotrebiteľské centrum vo svojej krajineen

Zdieľať túto stránku: