Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 14/05/2018

Hypotekárne úvery

Vďaka hypotekárnemu úveru si môžete zabezpečiť bývanie. Banky, stavebné sporiteľne a iní hypotekárni veritelia ponúkajú hypotéky, ktoré sú často zabezpečené kupovanou nehnuteľnosťou.

Hypotekárny úver zvyčajne prináša nižšiu úrokovú sadzbu a dlhšiu lehotu splatnosti v porovnaní so spotrebiteľským úverom. Ak si však svoju povinnosť splácať nesplníte a vaša hypotéka je zabezpečená vašou nehnuteľnosťou, veritelia môžu získať a ďalej predať vašu nehnuteľnosť, aby splatili úver.

Banky sa môžu slobodne rozhodnúť, či prijmú vašu žiadosť o hypotekárny úver. Skôr ako vám veriteľ predloží ponuku, musí posúdiť vašu úverovú bonitu, teda skutočnosť, či si hypotéku vôbec môžete dovoliť.

V zásade môžete získať hypotekárny úver od veriteľov, ktorí majú sídlo v iných krajinách EÚ. Avšak krajina vášho trvalého pobytu, práce alebo miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza, môžu ovplyvniť spôsob, akým veriteľ posúdi vašu žiadosť.

Je preto rozhodujúce, aby ste chápali, ako sa posudzuje vaša úverová bonita.

Posúdenie úverovej bonity

Skôr ako vám veriteľ predloží úverovú ponuku, musí posúdiť vašu úverovú bonitu. Posúdenie sa vykonáva na základe rôznych kritérií, ako sú:

 • vaša finančná situácia (aktíva, dlhy, atď.),
 • hodnota nehnuteľnosti, ktorou je zabezpečený úver.

Budete teda musieť sprístupniť vaše príjmy, aby si veriteľ mohol overiť, či budete schopný splácať úver.

Veriteľ môže ponúknuť hypotekárny úver, ak na základe posúdenia zistí, že ste pravdepodobne schopný splácať pôžičku.

Veritelia často zamietajú poskytnutie hypoték na nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v iných krajinách, alebo osobám, ktoré nemajú príjmy alebo trvalé bydlisko v krajine, kde banka pôsobí. Nesmú však diskriminovať občanov EÚ iba na základe ich štátnej príslušnosti.

Ak si myslíte, že vás banka diskriminuje na základe štátnej príslušnosti, môžete:

 • kontaktovať banku (oddelenie sťažností), aby vám vystavila oficiálne písomné vyhlásenie s uvedením dôvodov zamietnutia,
 • v prípade, že dôvodom zamietnutia je iba štátna príslušnosť, požiadať o radu a pomoc FIN-NETEnglish (sieť na riešenie finančných sporov), ktorá pôsobí ako sprostredkovateľ v cezhraničných sporoch medzi spotrebiteľmi a poskytovateľmi finančných služieb, ako sú banky.

Kľúčové informácie na posúdenie a porovnanie ponúk

Je vhodné porovnať si ponuky rôznych veriteľov pred tým, ako prijmete rozhodnutie o hypotekárnom úvere. Pri predložení záväznej ponuky vám veriteľ musí poskytnúť aj európsky štandardizovaný informačný formulár (ESIS). Tento štandardizovaný dokument je navrhnutý tak, aby vám poskytol čo najlepší prehľad o podmienkach pre hypotekárny úver v ponuke.

Formulár ESIS obsahuje tieto informácie:

 • výška úveru,
 • trvanie úveru,
 • druh úrokovej sadzby,
 • celková suma, ktorú je potrebné splatiť,
 • ročná percentuálna mieru nákladov: jeden číselný údaj predstavujúci vaše celkové náklady spojené s úverom vyjadrené ako ročné percento. Ročná percentuálna miera nákladov sa poskytuje ako pomôcka na porovnanie rôznych ponúk,
 • všetky náklady, ktoré je potrebné platiť, buď pravidelne alebo jednorazovo,
 • informácie o počte, frekvencii a výške splátok,
 • informácie o podmienkach pre predčasné splatenie a poplatkoch, ktoré by sa na vás vzťahovali v prípade, ak by ste sa rozhodli predčasne splatiť úver,
 • ak si beriete úver v cudzej mene: príklady, ktoré vysvetľujú možné účinky zmien výmenného kurzu na hypotekárne úvery.

Formulár ESIS vám takisto umožní porovnať ponuky rôznych poskytovateľov úverov a vybrať si tú, ktorá vám vyhovuje najviac. Ak ste formulár ESIS nedostali, požiadajte oň poskytovateľa úveru.

Aspoň 7 dní na zváženie ponúk alebo odstúpenie

Podľa pravidiel EÚ vám musí veriteľ alebo sprostredkovateľ úveru poskytnúť aspoň 7 dní na zváženie ponuky. Niektoré krajiny EÚ vám na základe svojich právnych predpisov poskytnú viac času.

V závislosti od krajiny, v ktorej žiadate o úver, to môže byť buď:

 • obdobie na rozmyslenie, počas ktorého môžete zvážiť výhodnosť ponuky,
 • obdobie, počas ktorého môžete odstúpiť od úverovej zmluvy, ktorú ste už podpísali,
 • kombinácia oboch uvedených možností.

Predčasné splatenie hypotekárneho úveru

Zvyčajne existuje možnosť splatiť časť alebo celý svoj dlh predčasne. Vďaka tomu už nemusíte platiť úroky z nesplateného dlhu alebo sa môžete rozhodnúť pre ponuku hypotéky s lepšími podmienkami, prípadne pre iného veriteľa.

Vnútroštátne pravidlá v tomto prípade určujú, či veriteľ môže požadovať, aby ste zaplatili náhradu, ak svoj úver vyplatíte skôr, ako bolo plánované.

V prípade potreby by takáto náhrada nikdy nemala prekročiť výšku finančnej straty veriteľa.

Hypotekárne úverové poistenie a iné služby

Hypotekárne úverové poistenie môžete využiť, ak sa dostanete do situácie, ktorá by vám znemožnila splatiť svoj dlh – napríklad v prípade úmrtia, choroby alebo straty zamestnania.

Veritelia môžu požadovať, aby ste si kúpili hypotekárne úverové poistenie.

Môžu vám ho navrhnúť v balíku s hypotekárnym úverom. Ale nemôže byť podmienkou na získanie hypotekárneho úveru.

Vždy sa môžete snažiť nájsť lepšie podmienky u iných poisťovateľov, pokiaľ úroveň záruk ponúkaných v rámci rôznych poistiek zodpovedá podmienkam, ktoré vyžaduje veriteľ.

Veriteľ však od vás môže vyžadovať, aby ste si u neho otvorili bežný alebo sporiaci účet, z ktorého budete splácať úver.

Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo