Podnikanie
Posledná kontrola: 24/01/2019

Registrácia rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ v inej krajine Únie

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

Počas prvých 3 mesiacov vášho pobytu vo vašej hostiteľskej krajine vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ nemusia požiadať o doklad, ktorý potvrdzuje ich právo na pobyt v danej krajine. V niektorých krajinách však platí povinnosť po príchode ohlásiť svoju prítomnosť, ktorú budú musieť splniť.

Po troch mesiacoch v novej krajine sa musia zaregistrovať na príslušnom orgáne (zvyčajne obecný úrad alebo miestne oddelenie polície). 

Na vydanie pobytového preukazu budú vaši rodinní príslušníci potrebovať:

Úrady nemôžu požadovať predloženie nijakých ďalších dokladov alebo dokumentov

Kladné či záporné rozhodnutie o vydaní pobytového preukazu pre vašich príbuzných z krajín mimo EÚ musia vnútroštátne orgány prijať v lehote do 6 mesiacov. Ak v uvedenej lehote nerozhodnú, môžete zavolať našim poradenským službám. V každom prípade vašich rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ nemôžu vyhostiť na základe toho, že im v období spracovania žiadosti o pobytový preukaz vypršala platnosť víz.

Ak úrady žiadosť o vydanie pobytového preukazu zamietnu, ich rozhodnutie musí mať písomnú formu, musia sa v ňom uviesť dôvody rozhodnutia a dôsledky, ktoré má na vášho partnera/vašich príbuzných, a spôsob, ako a dokedy je voči nemu možné podať odvolanie.

Ak žiadosť schvália, pobytový preukaz zvyčajne vystavia bezplatne. V prípade, že je vystavenie pobytového preukazu spoplatnené, poplatok nemôže byť vyšší ako platia občania dotknutej krajiny za vydanie preukazu totožnosti alebo podobného dokladu.

Na tomto doklade musí byť zreteľne uvedené, že ide o pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Únie.

Pobytový preukaz by mal byť platný 5 rokov (alebo počas vašej plánovanej dĺžky pobytu, ak je kratšia ako 5 rokov). Miestnym úradom budete musieť oznamovať každú zmenu adresy.

Vaši rodinní príslušníci môžu použiť svoj pobytový preukaz na cestovanie v rámci EÚ, ale ak sa chcú presťahovať do inej krajiny Únie, musia v tejto novej hostiteľskej krajine požiadať o nový pobytový preukaz. Ak ide o osoby, ktoré sú od vás závislé, musíte sa presťahovať s nimi.

Príklad

James je Američan žijúci v Taliansku so svojou mamou a svojím nevlastným otcom Giuseppem, ktorý je Talian. James by sa rád presťahoval do Španielska, kde si chce nájsť prácu. Jeho rodičia sa však nemôžu presťahovať s ním, ale môžu ho na diaľku finančne podporovať.

Keď James požiadal o vydanie pobytového preukazu v Španielsku, od španielskych imigračných úradov dostal odpoveď, že hoci má právo na pobyt v Taliansku ako rodinný príslušník občana EÚ, neznamená to, že má automaticky nárok na pobyt v Španielsku. Jeho právo na pobyt v EÚ závisí od Giuseppeho občianstva. Giuseppe by sa musel presťahovať s Jamesom do Španielska a poskytnúť úradom dôkaz o tom, že má pre oboch dostatočné finančné prostriedky.

Informácie o tom, na ktorých úradoch a ako môžete zaregistrovať svojich rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ vo vašej hostiteľskej krajine:

Výber štátu

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

V mnohých krajinách sa vyžaduje, aby vaši rodinní príslušníci mali stále pri sebe svoj pobytový preukaz a pas. Ak si tieto doklady nechajú doma, môžu dostať pokutu alebo ich môžu dočasne zaistiť, nemôžu ich však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

Viac o registrácii rodinných príslušníkov z krajín EÚ

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: