: 06/05/2019

Komercializácia práv duševného vlastníctva

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Ak disponujete právami duševného vlastníctva, môžete ich udeliť inej právnickej osobe, tento proces je známy aj ako udelenie licencie na práva duševného vlastníctva. Svoje práva môžete aj predať, nazýva sa to „prevod" alebo „postúpenie" práv duševného vlastníctva.

Skôr, než začnete rokovať o zmluve o udelení licencie alebo zmluve o prevode

V určitých prípadoch môže byť užitočné zachovať dôvernosť niektorých informácií, napríklad pri:

Na tento účel by ste mali s potenciálnym nadobúdateľom licencie alebo partnerom, na ktorého chcete práva previesť, uzavrieť dohodu o nezverejnení.

O svojich právach duševného vlastníctva sa môžete informovať alebo si ich môžete nechať oceniť tak, že ich predložíte na hĺbkovú analýzu práv duševného vlastníctva, čiže na dôkladné preskúmanie všetkých aspektov týkajúcich sa vášho duševného vlastníctva.

Udelenie licencie na vaše práva duševného vlastníctva

Ak disponujete duševným vlastníctvom, môžete uzavrieť s iným subjektom (nadobúdateľom licencie) licenčnú zmluvu, ktorou mu udelíte povolenie na využívanie vášho duševného vlastníctva. Licenciu môžete udeliť jednému nadobúdateľovi („výhradná licencia") alebo viacerým nadobúdateľom. V prípade ponuky viacerých licencií môžu byť tieto licencie dostupné alebo obmedzené len pre konkrétne odvetvia alebo geografické oblasti (ako napríklad franchisingpdfen).

Za to máte ako poskytovateľ licencie príjmy za udelenie povolenia, zvyčajne vo forme „licenčných poplatkov", ktoré sú vymedzené ako percentuálny podiel z predaja. Máte okrem toho možnosť stanoviť limity na využívanie práv duševného vlastníctva (geografický rozsah, oblasť použitia atď.).

V tomto prípade si ako poskytovateľ licencie:

Aj keď licenčné zmluvy sa musia pripraviť s pomocou právnikov a špecialistov v oblasti práv duševného vlastníctva, niektoré zásadné ustanovenia týkajúce sa duševného vlastníctva by sa mali prerokovať a zaradiť ešte pred podpisom zmluvy.

Ako vytvoriť licenčnú zmluvu? 

Na vytvorenie licenčnej zmluvy by ste mali splniť aspoň tieto požiadavky:

V niektorých krajinách EÚ musíte licenčnú zmluvu zaregistrovať, zvyčajne na vnútroštátnomenúrade pre registráciu práv duševného vlastníctva .

Ďalšie informácie nájdete v informačnom prehľade o licenčných zmluvách, ktorý zostavuje európska asistenčná služba pre otázky práv duševného vlastníctva.

Prevody: predaj patentov, ochranných známok a iných práv duševného vlastníctva

Práva na vaše duševné vlastníctvo (patenty, ochranné známky, autorské práva atď.) môže získať iný subjekt tak, že ich naň prevediete/postúpite. Prevodom duševného vlastníctva postupujete všetky práva na časti príslušného duševného vlastníctva, ktorými ste kedysi disponovali.

Po uzavretí zmluvy o prevode práv duševného vlastníctva sa vás už nebudú týkať nijaké povinnosti vo vzťahu k danému duševnému vlastníctvu (napríklad poplatky za obnovu zápisu). Zároveň však už nebudete mať žiaden prínos z možného komerčného úspechu týchto výrobkov alebo služieb.

Okrem toho, pokiaľ to nebude v zmluve o prevode výslovne povolené, nebudete môcť príslušné duševné vlastníctvo (vynálezy, ochranné známky atď.) využívať, kým bude chránené.

Ako uzavrieť zmluvu o prevode práv duševného vlastníctva?

Ďalšie informácie nájdete v informačnom prehľade o zmluvách o prevodepdfen, ktorý zostavuje európska asistenčná služba pre otázky práv duševného vlastníctva.

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

-

Zdieľať túto stránku: