Život a cestovanie
Posledná kontrola: 26/08/2022

Komercializácia práv duševného vlastníctva

Ak disponujete právami duševného vlastníctva, môžete ich udeliť inej právnickej osobe (Fyzické osoby, firmy alebo iné subjekty majú isté práva i povinnosti), tento proces je známy aj ako udelenie licencie na práva duševného vlastníctva. Svoje práva môžete aj predať, nazýva sa to „prevod" alebo „postúpenie" práv duševného vlastníctva.

Skôr, než začnete rokovať o zmluve o udelení licencie alebo zmluve o prevode

V určitých prípadoch môže byť užitočné zachovať dôvernosť niektorých informácií, napríklad pri:

Na tento účel by ste mali s potenciálnym nadobúdateľom licencie alebo partnerom, na ktorého chcete práva previesť, uzavrieť dohodu o nezverejnení (Písomná dohoda, v ktorej sa stanovuje, že príjemca informácií ich nesmie zverejniť tretím stranám).

O svojich právach duševného vlastníctva sa môžete informovať alebo si ich môžete nechať oceniť tak, že ich predložíte na hĺbkovú analýzu práv duševného vlastníctva, čiže na dôkladné preskúmanie všetkých aspektov týkajúcich sa vášho duševného vlastníctva.

Udelenie licencie na vaše práva duševného vlastníctva

Ak disponujete duševným vlastníctvom, môžete uzavrieť s iným subjektom (nadobúdateľom licencie) licenčnú zmluvu, ktorou mu udelíte povolenie na využívanie vášho duševného vlastníctva. Licenciu môžete udeliť jednému nadobúdateľovi („výhradná licencia") alebo viacerým nadobúdateľom. V prípade ponuky viacerých licencií môžu byť tieto licencie dostupné alebo obmedzené len pre konkrétne odvetvia alebo geografické oblasti (ako napríklad franchising).

Za to máte ako poskytovateľ licencie príjmy za udelenie povolenia, zvyčajne vo forme „licenčných poplatkov", ktoré sú vymedzené ako percentuálny podiel z predaja. Máte okrem toho možnosť stanoviť limity na využívanie práv duševného vlastníctva (geografický rozsah, oblasť použitia atď.).

V tomto prípade si ako poskytovateľ licencie:

Aj keď licenčné zmluvy sa musia pripraviť s pomocou právnikov a špecialistov v oblasti práv duševného vlastníctva, niektoré zásadné ustanovenia týkajúce sa duševného vlastníctva by sa mali prerokovať a zaradiť ešte pred podpisom zmluvy.

Ako vytvoriť licenčnú zmluvu? 

Na vytvorenie licenčnej zmluvy by ste mali splniť aspoň tieto požiadavky:

V niektorých krajinách EÚ musíte licenčnú zmluvu zaregistrovať, zvyčajne na vnútroštátnom en úrade pre registráciu práv duševného vlastníctva .

Ďalšie informácie nájdete v informačnom prehľade o licenčných zmluvách en , ktorý zostavuje európska asistenčná služba pre otázky práv duševného vlastníctva en .

Prevody: predaj patentov, ochranných známok a iných práv duševného vlastníctva

Práva na vaše duševné vlastníctvo (patenty, ochranné známky, autorské práva atď.) môže získať iný subjekt tak, že ich naň prevediete/postúpite. Prevodom duševného vlastníctva postupujete všetky práva na časti príslušného duševného vlastníctva, ktorými ste kedysi disponovali.

Po uzavretí zmluvy o prevode práv duševného vlastníctva sa vás už nebudú týkať nijaké povinnosti vo vzťahu k danému duševnému vlastníctvu (napríklad poplatky za obnovu zápisu). Zároveň však už nebudete mať žiaden prínos z možného komerčného úspechu týchto výrobkov alebo služieb.

Okrem toho, pokiaľ to nebude v zmluve o prevode výslovne povolené, nebudete môcť príslušné duševné vlastníctvo (vynálezy, ochranné známky atď.) využívať, kým bude chránené.

Ako uzavrieť zmluvu o prevode práv duševného vlastníctva?

Pozri tiež

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Európske poradenské centrum pre práva duševného vlastníctva

Bezplatné poradenstvo a odborná príprava v oblasti riadenia duševného vlastníctva pre projekty spolufinancované EÚ alebo nadnárodné obchodné dohody.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: