Posledná kontrola: 20/09/2022

Voľný tok iných ako osobných údajov

Ako súkromná osoba, podnik alebo organizácia máte právo používať, zhromažďovať, uchovávať alebo prenášať iné ako osobné údaje a využívať dátové centrá alebo cloudové služby kdekoľvek v  (V tomto prípade 27 členských štátov EÚ).

Môže vám to pomôcť vyhnúť sa prípadnej duplicite nákladov. Môžete napríklad centralizovať svoju IT infraštruktúru v jednej krajine EÚ, aj keď pôsobíte vo viacerých krajinách.

Osobné údaje, iné ako osobné údaje a zmiešané súbory údajov

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej osobe, na ktoré sa vzťahujú pravidlá všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Súbory iných ako osobných údajov predstavujú:

Zmiešané súbory údajov sú súbory osobných a iných ako osobných údajov, ako napr. daňový záznam spoločnosti, v ktorom je uvedené meno a telefónne číslo výkonného riaditeľa spoločnosti. Vo väčšine prípadov sú osobné a iné ako osobné údaje v zmiešaných súboroch údajov neoddeliteľne prepojené. Ak narábate s takýmito zmiešanými súbormi údajov, musíte dodržiavať pravidlá všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Svoje údaje môžete uchovávať kdekoľvek v EÚ, aj na cloudových serveroch.

Okrem výnimočných prípadov, ktoré sú uvedené nižšie, si môžete sami vybrať miesto, kde budú vaše údaje uchovávané alebo spracúvané.

Ak na uchovávanie údajov využívate cloudové služby, mali by ste mať možnosť ľahko zmeniť poskytovateľov cloudových služieb alebo tieto údaje presunúť späť do vlastného informačného systému. Viacero poskytovateľov cloudových služieb podpísalo kódex správania, aby to zaručilo. Zoznam týchto poskytovateľov služieb a kódex správania nájdete na webovom sídle združenia pre zmenu poskytovateľov cloudových služieb a prenos údajov (SWIPO – z angl. Cloud switching and porting data association) en .

Požiadavky na lokalizáciu údajov v EÚ

Vo výnimočných prípadoch môžu krajiny EÚ obmedziť pohyb určitých údajov, ale len ak je to odôvodnené verejnou bezpečnosťou. Takýmto odôvodnením by mohlo byť napríklad to, že sa údaje týkajú prebiehajúcich protiteroristických vyšetrovaní alebo že by strata údajov mohla predstavovať riziko závažnej dopravnej nehody (napríklad v prípade údajov o riadení letovej prevádzky). Tieto výnimky závisia od vnútroštátnych právnych predpisov. Nariadenie EÚ o voľnom toku iných ako osobných údajov poskytuje prístup k informáciám o takýchto obmedzeniach lokalizácie údajov.

Vnútroštátne informácie a kontaktné miesta v jednotlivých štátoch

V nariadení EÚ o voľnom toku iných ako osobných údajov sa uvádzajú dve informačné miesta, ktoré musia krajiny EÚ zabezpečiť:

V časti Obráťte sa na vnútroštátne správne orgány nájdete jednotlivé jednotné informačné miesta a jednotné kontaktné miesta na vnútroštátnej úrovni.

Zdieľanie údajov s príslušnými orgánmi

Ak príslušný orgán legitímnym spôsobom požiada o sprístupnenie údajov, a to aj v prípade, že sú spravované alebo uložené v inej krajine EÚ, údaje musíte sprístupniť. Za nesplnenie tejto požiadavky vám môžu byť v súlade s vnútroštátnym právom uložené sankcie.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Výber štátu
Bulharsko
The Ministry of eGovernment
Česko
Úřad vlády, Oddělení evropské digitální agendy, Sekce pro evropské záležitostiThe Section for European Affairs of the Office of the Government of the Czech Republic
Volný pohyb neosobních dat | BusinessInfo.czcs
Dánsko
ErhvervsstyrelsenDanish Business Authority
Opbevaring og deling af datada
Estónsko
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve AmetConsumer Protection and Technical Regulatory Authority
The Consumer Protection and Technical Regulatory AuthorityEconomic Cooperation UnitConsumer and Business Councelling DepartmentEndla 10A, 10122 Tallinn
Consumer Protection and Technical Regulatory Authorityenet
Fínsko
Liikenne- ja viestintävirasto TraficomFinnish Transport and Communications Agency Traficom
Traficomfien
Nemecko
Bundesministerium für Wirtschaft und KlimaschutzFederal Ministry for Economic Affairs and Climate Action
Taliansko
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitalePresidency of the Council of Ministers Department for Digital Transformation
Largo Pietro di Brazzà, 86 00187Roma
Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitaleit
Litva
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijaMinistry of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania
Gedimino Ave. 38, 01104 Vilnius, Lithuania
Europos sąjungos dokumentailt
Luxembursko
Le Service des médias, de la connectivité et des communicationsThe Department of Media, Connectivity and Digital Policy
Protection des donnéesfr
Holandsko
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatThe Ministry of Economic Affairs and Climate Policy
Poľsko
Cyfryzacja KPRMDigital Affairs – Chancellery of the Prime Minister
The regulation for the free flow of non-personal data in the European Unionen
Slovensko
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky slúžiMinistry of Investments, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic
Slovinsko
Ministrstvo za javno upravoMinistry of Public Administration
Tržaška cesta 211000 Ljubljana
Digitalisation of societyensl
Španielsko
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación DigitalMinistry of Economic Affairs and Digital Transformation
P. de la Castellana 162C.P. 28046 Madrid
Libre circulación de datos no personales en la Unión Europeaes
Švédsko
KommerskollegiumNational Board of Trade Sweden
Nya datalokaliseringskrav ska anmälas enligt dataflödesförordningensv

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: