Posledná kontrola: 07/03/2019

Štátne dôchodky v zahraničí

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

Starobné dôchodky

Žiadosť o dôchodok

Ak ste pracovali vo viacerých krajinách EÚ, je možné, že ste nadobudli nárok na dôchodok v každej z nich.

O dôchodok budete musieť požiadať príslušný úrad dôchodkového zabezpečenia v krajine vášho pobytu alebo v krajine, v ktorej ste naposledy pracovali. Ak ste nikdy nepracovali v krajine, v ktorej v súčasnosti žijete, vaša hostiteľská krajina postúpi vašu žiadosť krajine, v ktorej ste naposledy pracovali.

Táto krajina zodpovedá za spracovanie vašej žiadosti a skompletizovanie záznamov o vašich príspevkoch do systémov dôchodkového zabezpečenia vo všetkých krajinách, v ktorých ste pracovali.

V niektorých krajinách by vám mal úrad dôchodkového zabezpečenia poslať žiadosť o vyplácanie dôchodku ešte pred dosiahnutím dôchodkového veku platného v danej krajine. Ak túto žiadosť nedostanete, obráťte sa na príslušný úrad a overte si, či vám ju pošlú automaticky.

O informácie týkajúce sa vášho dôchodku by ste mali požiadať najmenej 6 mesiacov pred odchodom do dôchodku, pretože postup priznávania dôchodkov z viacerých krajín môže byť zložitý a dlhý.

Dokumenty, ktoré budete potrebovať

V jednotlivých členských štátoch sa vyžadujú rôzne dokumenty, ale vo väčšine prípadov budete musieť príslušným úradom poskytnúť svoje bankové údaje a určitú formu osobnej identifikácie.

Presnejšie informácie vám poskytne úrad dôchodkového zabezpečenia, ktorý vybavuje vašu žiadosť.

Rozdiely vo veku odchodu do dôchodku

Zákonný vek odchodu do dôchodku sa v jednotlivých krajinách líši.

V krajine, v ktorej v súčasnosti žijete (alebo ste naposledy pracovali), môžete dostávať dôchodok len po dosiahnutí dôchodkového veku platného v danej krajine. Ak ste získali nárok na dôchodok aj v iných krajinách, príslušné časti vášho dôchodku vám tieto krajiny začnú vyplácať až po dosiahnutí dôchodkového veku platného v týchto krajinách.

Preto je dôležité, aby ste poznali príslušné pravidlá vo všetkých krajinách, v ktorých ste pracovali. Budete tak vedieť, čo sa stane v prípade, ak odídete do dôchodku ešte pred dovŕšením zákonného dôchodkového veku.

Ak jeden dôchodok začnete poberať skôr, môže to mať vplyv na celkovú výšku vášho dôchodkového príjmu.

Ďalšie informácie vám poskytne príslušný úrad v krajine, v ktorej žijete, alebo v krajinách, v ktorých ste pracovali.

Prečítajte si informácie o veku odchodu do dôchodku a dôchodkových systémoch v rôznych krajinách EÚ:

Výber štátu:


Príklad

Nezabudnite na rôzny (vyšší!) vek odchodu do dôchodku v iných krajinách

Caroline z Francúzska pracovala v Dánsku 15 rokov, koncom svojej kariéry sa vrátila do Francúzska. Keď dovŕšila 60 rokov (dôchodkový vek vo Francúzsku), požiadala o dôchodok, ktorý bol však veľmi nízky.

Po dovŕšení 60 rokov má Caroline nárok iba na francúzsku časť svojho dôchodku. Dánsku časť dostane až po dovŕšení 67 rokov (zákonný vek odchodu do dôchodku v Dánsku pre vekovú skupinu, do ktorej patrí Caroline).

Obdobie oprávnenosti

V niektorých krajinách EÚ musíte odpracovať určitý minimálny počet rokov, aby vám vznikol nárok na dôchodok.

V takýchto prípadoch príslušný úrad dôchodkového zabezpečenia musí zohľadniť všetky odpracované roky v iných krajinách EÚ tak, ako keby ste pracovali celý čas v tejto krajine, s cieľom posúdiť, či máte nárok na dôchodok ( zásada sčítania období).

Ak sa tak nestane, môžete sa obrátiť na naše poradenské služby.

Príklad

Tom pracoval 4 roky v Nemecku a 32 rokov v Portugalsku.

V Nemecku musíte mať odpracovaných aspoň 5 rokov, aby ste mali nárok na dôchodok. Tom by za normálnych okolností nesplnil požiadavky vnútroštátneho systému dôchodkového zabezpečenia v Nemecku, keďže tam pracoval len 4 roky.

Nemecký úrad dôchodkového zabezpečenia však musel zohľadniť roky, ktoré Tom odpracoval v Portugalsku. Uznal jeho nárok a vypláca mu dôchodok za 4 roky odpracované v Nemecku.   

Poistné obdobia kratšie ako jeden rok

V prípade, že ste v systéme dôchodkového zabezpečenia jednej krajiny boli poistený počas obdobia kratšieho ako jeden rok, môže sa na vás uplatňovať osobitné pravidlo, keďže niektoré krajiny EÚ nepriznávajú nárok na dôchodok v prípade krátkeho obdobia: mesiace, počas ktorých ste boli poistený alebo ste žili v krajine, v ktorej ste pracovali krátky čas, nestratíte. Pri výpočte vášho dôchodku ich započítajú krajiny, v ktorých ste pracovali dlhšie.

Ak máte problém s priznaním dôchodku za odpracované obdobia, ktoré boli kratšie ako jeden rok, obráťte sa na naše poradenské služby

Ako sa vypočíta váš dôchodok

Úrady dôchodkového zabezpečenia každej krajiny EÚ, v ktorej ste pracovali, overia výšku vašich príspevkov odvedených do príslušného systému, výšku vašich príspevkov zaplatenú v iných krajinách a dĺžku období, ktoré ste odpracovali v jednotlivých krajinách.

Sadzba na úrovni EÚ

Každý úrad dôchodkového zabezpečenia vypočíta tú časť dôchodku, ktorú by mal vyplácať, pričom zohľadní obdobia odpracované vo všetkých krajinách EÚ.

Preto spočíta obdobia, ktoré ste odpracovali vo všetkých krajinách EÚ, a vypočíta výšku dôchodku, ktorý by ste poberali, ak by ste počas celého obdobia boli prispievali do jeho systému dôchodkového zabezpečenia (tzv. teoretická výška).

Táto suma sa potom upraví tak, aby odzrkadľovala skutočné obdobie, počas ktorého sa na vás vzťahovalo dôchodkové poistenie v tejto krajine (tzv. pomerná dávka).

Vnútroštátna sadzba

Ak spĺňate podmienky, na základe ktorých máte nárok na vnútroštátny dôchodok bez ohľadu na obdobia odpracované v iných krajinách, úrad dôchodkového zabezpečenia vypočíta aj výšku vášho vnútroštátneho dôchodku (tzv. nezávislá dávka).

Výsledok

Vnútroštátny orgán potom porovná pomernú a nezávislú dávku a z tejto krajiny dostanete tú, ktorá je vyššia.

Vysvetlenia rozhodnutí jednotlivých krajín o vašej žiadosti o priznanie dôchodku nájdete vo formulári P1, ktorý dostanete. 

Príklad

Rosa pracovala 20 rokov vo Francúzsku a 10 rokov v Španielsku.

Obe krajiny uplatňujú minimálne obdobie 15 odpracovaných rokov umožňujúce vznik nároku na dôchodok. Každá krajina vypočíta Rosin dôchodok:

Francúzsky úrad uskutoční dvojitý výpočet:

  • vypočíta Rosin vnútroštátny dôchodok zodpovedajúci 20 rokom, ktoré odpracovala vo Francúzsku, povedzme vo výške 800 EUR,
  • vypočíta aj teoretickú výšku dôchodku, ktorý by Rosa dostala, keby vo Francúzsku bola odpracovala plných 30 rokov, napr. 1 500 EUR. Potom určí pomerný dôchodok ako časť tejto sumy, ktorá by sa mala vyplácať za roky odpracované vo Francúzsku: 1 500 x 20 rokov vo Francúzsku/plných 30 rokov = 1 000 EUR.  

Rosa má nárok na vyššiu sumu - 1 000 EUR mesačne.

Španielsky úrad nebude vypočítavať vnútroštátny dôchodok, pretože Rosa odpracovala v Španielsku kratšie obdobie ako je minimálne požadované obdobie. Vypočíta len sadzbu na úrovni EÚ - najskôr teoretickú výšku dôchodku, ktorý by Rosa dostala, keby bola v Španielsku odpracovala plných 30 rokov, napr. 1 200 EUR.

Potom určí pomerný dôchodok ako časť tejto sumy, ktorá by sa mala vyplácať za roky odpracované v Španielsku: 1 200 x 10 rokov v Španielsku/plných 30 rokov = 400 EUR.

Nakoniec teda Rosa dostane dôchodok vo výške 1 400 EUR.

Vyplácanie vášho dôchodku

Každý štát, ktorý vám priznal dôchodok, ho za normálnych okolností začne vyplácať na váš bankový účet v krajine, v ktorej žijete - ak žijete na území EÚ.

Ak nežijete v EÚ, je možné, že si budete musieť otvoriť bankový účet v každej krajine EÚ, ktorá vám vypláca dôchodok.

Invalidný/pozostalostný dôchodok

Uvedené pravidlá sa takisto uplatňujú na výpočet invalidných a pozostalostných dôchodkov. Je dôležité vedieť, že:

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: