Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 02/02/2018

Študenti – právo na pobyt

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

 • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017English
 • Publikácie EÚ o brexiteEnglish
 • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituEnglish

Počas svojho štúdia máte právo bývať v ktoromkoľvek štáte EÚ, v ktorom študujete, ak:

 • ste zapísaní na štúdium v akreditovanej vzdelávacej inštitúcii
 • máte dostatočný príjemz akéhokoľvek zdroja na pokrytie nákladov súvisiacich s pobytom, aby ste neboli odkázaní na sociálnu pomoc
 • máte komplexné krytie zdravotného poistenia v danom štáte.

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Občiansky preukaz alebo pas majte vždy poruke

Občan EÚ musí pri pobyte v inom štáte EÚ v trvaní kratšom ako 3 mesiace spĺňať jedinú podmienku – mať platný občiansky preukaz alebo pas.

V mnohých štátoch EÚ sa vyžaduje, aby ste svoj preukaz totožnosti alebo pas mali stále pri sebe.

V týchto krajinách môžete dostať pokutu alebo byť dočasne zadržaní, ak si tieto doklady necháte doma – iba z tohto jediného dôvodu vás však nemôžu nútiť, aby ste sa vrátili do domovskej krajiny.

Overte si, či musíte mať v navštívenej krajine preukaz totožnosti alebo pas stále pri sebe:

Ohlasovanie prítomnosti

Niektoré štáty EÚ vyžadujú, aby ste v primeranej lehote po príchode tirrapporta l-preżenza tiegħek príslušným orgánom. Ak to neurobíte, môžu vás sankcionovať, napríklad udelením pokuty.

Viac informácií o signaler sa présence.

Vyhostenie

Hostiteľský štát vás vo výnimočných prípadoch môže vyhostiťz dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, avšak len v prípade, ak preukáže, že predstavujete vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu. Musí obsahovať všetky dôvody vyhostenia a konkretizovať, ako a dokedy sa môžete odvolať.

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Počas svojho štúdia máte právo bývať v ktoromkoľvek štáte EÚ, v ktorom študujete, ak:

 • ste zapísaní na štúdium v akreditovanej vzdelávacej inštitúcii
 • máte dostatočný príjemz akéhokoľvek zdroja na pokrytie nákladov súvisiacich s pobytom, aby ste neboli odkázaní na sociálnu pomoc
 • máte komplexné krytie zdravotného poistenia v danom štáte.

Vnútroštátne orgány od vás nemôžu požadovať, aby váš príjem bol vyšší ako hranica, pri ktorej v danom štáte vzniká nárok na sociálnu pomoc.

O právo pobytu v danom štáte môžete prísť, ak ukončíte svoje štúdium a nedokážete preukázať, že ste zamestnaní alebo máte dostatočné zdroje na pokrytie nákladov súvisiacich s pobytom.

Registrácia pobytu

Počas prvých 3 mesiacovvášho pobytu nemôže hostiteľská krajina požadovať, aby ste svoj pobyt nahlásili. Môžete to však urobiť dobrovoľne.

Po 3 mesiacoch môže vaša hostiteľská krajina požadovať, aby ste svoj pobyt nahlásilimiestnym úradom, aby sa preukázalo, že spĺňate podmienky na pobyt ako študent a aby ste dostali doklad s potvrdením práva na pobyt.

Informácie o registrácii pobytu v zahraničí.

Žiadosť o opustenie územia a vyhostenie

V inom štáte EÚ sa môžete zdržiavať, kým spĺňate podmienky na pobyt. Ak tieto požiadavky prestanete spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby ste opustili územie.

Hostiteľský štát vás vo výnimočných prípadoch môže vyhostiťz dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, avšak len v prípade, ak preukáže, že predstavujete vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť o opustenie územia vám musia doručiť v písomnej forme. Musí obsahovať dôvody vyhostenia a konkretizovať, ako a dokedy sa môžete odvolať.

Trvalý pobyt

Ak sa v inom štáte EÚ legálne zdržiavate a spĺňate podmienky na pobyt ako študent nepretržite počas obdobia 5 rokov, automaticky tam získavate právo trvalého pobytu. Znamená to, že v tomto štáte môžete zostať tak dlho, ako chcete.

Na nepretržitosť pobytu nemá vplyv:

 • dočasná neprítomnosť (menej ako 6 mesiacov v roku)
 • neprítomnosť dlhšieho trvania v dôsledku povinnej vojenskej služby
 • jedna neprítomnosť v maximálnej dĺžke 12 za sebou nasledujúcich mesiacov spôsobená vážnymi dôvodmi, ako sú napríklad tehotenstvo a pôrod, vážne ochorenie, práca, odborné vzdelávanie alebo vyslanie do inej krajiny.

Svoje právo trvalého pobytu môžete stratiť, ak sa zdržiavate mimo hostiteľského štátu dlhšie ako 2 po sebe idúce roky.

Doklad o trvalom pobyte

Informácie o tom, ako získať doklad o trvalom pobyte. Potvrdzuje sa ním vaše právo zdržiavať sa v hostiteľskom štáte bezpodmienečne.

Vyhostenie

Vo výnimočných prípadoch vás môže štát, v ktorom trvalo žijete, vyhostiť z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, avšak len v prípade, ak preukáže, že predstavujete veľmi vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu. Musí obsahovať všetky dôvody vyhostenia a konkretizovať, ako a dokedy sa môžete odvolať.

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo