Posledná kontrola: 24/01/2019

Študenti – právo na pobyt

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

Počas svojho štúdia máte právo bývať v ktoromkoľvek štáte EÚ, v ktorom študujete, ak:

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Občiansky preukaz alebo pas majte vždy poruke

Občan EÚ musí pri pobyte v inom štáte EÚ v trvaní kratšom ako 3 mesiace spĺňať jedinú podmienku – mať platný občiansky preukaz alebo pas.

V mnohých štátoch EÚ sa vyžaduje, aby ste svoj preukaz totožnosti alebo pas mali stále pri sebe.

V týchto krajinách môžete dostať pokutu alebo byť dočasne zadržaní, ak si tieto doklady necháte doma – iba z tohto jediného dôvodu vás však nemôžu nútiť, aby ste sa vrátili do domovskej krajiny.

Overte si, či musíte mať v navštívenej krajine preukaz totožnosti alebo pas stále pri sebe:

Výber štátu
  • Rumunskoroenro
  • Slovenskosk
  • Slovinskosi
  • Spojené kráľovstvogben
  • Talianskoitenit
  • Írskoieen
  • Českoczcsen
  • Španielskoesenes
  • Švédskoseensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Ohlasovanie prítomnosti

Niektoré štáty EÚ vyžadujú, aby ste v primeranej lehote po príchode ohlásili svoju prítomnosť príslušným orgánom. Ak to neurobíte, môžu vás sankcionovať, napríklad udelením pokuty.

Viac informácií o ohlasovanie prítomnosti.

Vyhostenie

Hostiteľský štát vás vo výnimočných prípadoch môže vyhostiťz dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, avšak len v prípade, ak preukáže, že predstavujete vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu. Musí obsahovať všetky dôvody vyhostenia a konkretizovať, ako a dokedy sa môžete odvolať.

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Počas svojho štúdia máte právo bývať v ktoromkoľvek štáte EÚ, v ktorom študujete, ak:

Vnútroštátne orgány od vás nemôžu požadovať, aby váš príjem bol vyšší ako hranica, pri ktorej v danom štáte vzniká nárok na sociálnu pomoc.

O právo pobytu v danom štáte môžete prísť, ak ukončíte svoje štúdium a nedokážete preukázať, že ste zamestnaní alebo máte dostatočné zdroje na pokrytie nákladov súvisiacich s pobytom.

Registrácia pobytu

Počas prvých 3 mesiacovvášho pobytu nemôže hostiteľská krajina požadovať, aby ste svoj pobyt nahlásili. Môžete to však urobiť dobrovoľne.

Po 3 mesiacoch môže vaša hostiteľská krajina požadovať, aby ste svoj pobyt nahlásili miestnym úradom, aby sa preukázalo, že spĺňate podmienky na pobyt ako študent a aby ste dostali doklad s potvrdením práva na pobyt.

Informácie o registrácii pobytu v zahraničí.

Žiadosť o opustenie územia a vyhostenie

V inom štáte EÚ sa môžete zdržiavať, kým spĺňate podmienky na pobyt. Ak tieto požiadavky prestanete spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby ste opustili územie.

Hostiteľský štát vás vo výnimočných prípadoch môže vyhostiťz dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, avšak len v prípade, ak preukáže, že predstavujete vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť o opustenie územia vám musia doručiť v písomnej forme. Musí obsahovať dôvody vyhostenia a konkretizovať, ako a dokedy sa môžete odvolať.

Trvalý pobyt

Ak sa v inom štáte EÚ legálne zdržiavate a spĺňate podmienky na pobyt ako študent nepretržite počas obdobia 5 rokov, automaticky tam získavate právo trvalého pobytu. Znamená to, že v tomto štáte môžete zostať tak dlho, ako chcete.

Na nepretržitosť pobytu nemá vplyv:

Svoje právo trvalého pobytu môžete stratiť, ak sa zdržiavate mimo hostiteľského štátu dlhšie ako 2 po sebe idúce roky.

Doklad o trvalom pobyte

Informácie o tom, ako získať doklad o trvalom pobyte. Potvrdzuje sa ním vaše právo zdržiavať sa v hostiteľskom štáte bezpodmienečne.

Vyhostenie

Vo výnimočných prípadoch vás môže štát, v ktorom trvalo žijete, vyhostiť z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, avšak len v prípade, ak preukáže, že predstavujete veľmi vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu. Musí obsahovať všetky dôvody vyhostenia a konkretizovať, ako a dokedy sa môžete odvolať.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: