Podnikanie
Posledná kontrola: 24/08/2020

Rozsah poistenia motorového vozidla v zahraničí

Týka sa vás brexit?

V prípade nehody v zahraničí sa uplatňujú právne predpisy krajiny, v ktorej sa nehoda stala. Znamená to, že postup na uplatnenie nároku na náhradu škody môže byť iný ako vo vašej domovskej krajine.

Ak ste účastníkom dopravnej nehody v zahraničí, neopúšťajte miesto nehody. Porozprávajte sa s druhým vodičom a v prípade potreby zavolajte políciu a/alebo záchrannú službu.

Uistite sa, že ste si zaznačili potrebné kontaktné údaje druhého účastníka dopravnej nehody a urobte si poznámky o okolnostiach nehody.

Správa o nehode

Na mieste nehody by ste mali spísať správu o nehode.

Vaša poisťovňa vám zvyčajne poskytne príslušný formulár. Niekoľko združení poisťovní vypracovalo spoločný európsky záznam o dopravnej nehode. Formulár, ktorý slúži na rýchle zhromaždenie všetkých potrebných informácií, vám pomôže aj pri uplatňovaní vášho nároku na náhradu škody.

Ak nemáte záznam o nehode alebo iný formulár poisťovne, nezabudnite si zapísať tieto údaje:

Ak sa s druhým účastníkom nehody zhodnete na okolnostiach nehody, mali by ste podpísať správu. Uľahčí vám riešenie poistnej udalosti.

Nezabudnite – nepriznávajte nijakú zodpovednosť. Správu o nehode podpíšte, iba ak jej úplne rozumiete.

Ak sa nedohodnete, vaša poisťovňa vyrieši likvidáciu poistnej udalosti s poisťovňou druhého účastníka nehody. Poisťovňa bude pri likvidácii poistnej udalosti vychádzať z policajnej správy, posúdenia škody alebo iných údajov.

Pri uplatnení nároku na náhradu škody by ste mali doložiť podpornú dokumentáciu:

Nehodu musíte nahlásiť vašej poisťovni aj v prípade, že si neuplatňujete nárok na náhradu škody.

Aká je vaša situácia?

Zavinil/a som dopravnú nehodu

Zranené osoby (vy alebo ostatní)

Poistka z vašej domovskej krajiny vás bude kryť, ak pri dopravnej nehode niekoho zraníte (škody tretích osôb) v ktorejkoľvek krajine EÚ.

Poistné krytie iných druhov škôd, ako sú zranenia vodiča (poistenie vodiča vozidla), požiar alebo krádež, ktoré sa prihodia v zahraničí, nebýva štandardne súčasťou zákonného poistenia. Skontrolujte si vo svojej poisťovni pred vycestovaním, čo vaša poistka kryje.

Vaše zákonné poistenie zodpovednosti za škodu kryje škody spôsobené pasažierom cestujúcim vo vašom aute okrem vodiča. Vo väčšine krajín EÚ si takisto môžete dokúpiť dodatočné poistenie vodiča motorového vozidla.

Škody – limity poistného plnenia

Poistné krytie je limitované výškou škody uvedenej vo vašej poistnej zmluve. Právne predpisy EÚ garantujú minimálne limity poistného krytia. Preto, ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody v inej krajine EÚ, budete krytý minimálne do tejto výšky škody:

zranenia osôb:

 • 1 120 000 EUR za poškodenú osobu, alebo
 • 5 600 000 EUR za jednu žiadosť v prípade škody na zdraví (bez ohľadu na počet poškodených osôb).

škody na majetku:

 • 1 120 000 EUR za jednu žiadosť v prípade vecnej škody (bez ohľadu na počet poškodených osôb).

V prípade, že ste poistku uzatvorili v krajine uplatňujúcej vyššie minimálne poistné krytie ako krytie garantované EÚ, budete do tejto výšky krytý v rámci celej EÚ.

Ak spôsobená škoda presiahne stanovené minimálne sumy krajiny, kde sa nehoda stala, a vaša poistka neposkytuje vyššie krytie, rozdiel budete musieť zaplatiť vy.

Viac informácií o vnútroštátnych pravidlách týkajúcich sa nehôd a výšky krytia:

Výber štátu
 • Rumunskoroenro
 • Slovenskoskensk
 • Slovinsko *si
 • Spojené kráľovstvogben
 • Talianskoitenit
 • Írskoieen
 • Českoczcsen
 • Španielskoesenes
 • Švédskoseensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Európska komisia nezodpovedá za obsah externých webových sídel.

Preverte si, či vaša poisťovňa ponúka neobmedzené poistné krytie, najmä pre prípad zranenia osôb.

Právne predpisy EÚ garantujú, že sa na vás vzťahuje najvyššie dostupné poistné krytie zodpovednosti za škodu (pozri príklad).

Príklad

Právne predpisy EÚ vám priznávajú maximálny dostupný limit poistného krytia zodpovednosti za škody

Vaša domovská krajina uplatňuje zavedený minimálny rozsah poistenia zodpovednosti za materiálne škody vo výške 1 120 000 EUR. Spôsobíte nehodu v inej krajine EÚ, kde je minimálne povinné krytie vyššie – 1 200 000 EUR. Odhad materiálnych škôd vyplývajúcich z nehody sa vyšplhal na 1 180 000 EUR, teda o 60 000 viac, ako je limit vo vašej krajine.

Aj keď ste s poisťovňou neuzavreli zmluvu na vyššiu poistnú sumu, limit poistného plnenia bude 1 180 000 EUR, pretože v rámci právnych predpisov EÚ sa uplatňuje najvýhodnejšie poistné krytie. V tomto prípade krytie uplatniteľné v krajine, v ktorej k nehode došlo.

Dopravnú nehodu som nezavinil/a

Nehody, pri ktorých vodič nie je poistený

Informujte políciu, ak ste účastníkom dopravnej nehody s vodičom, ktorý nie je poistený alebo opustil miesto nehody. Poradenstvo vám poskytne aj vaša poisťovňa.

Môžete sa obrátiť aj na vnútroštátny orgán pre náhradu škôden. Môže zasiahnuť, ak vozidlo druhej osoby nie je poistené alebo sa poisťovňa nedá identifikovať.

Postup pri náhrade škody

Ak ste v dôsledku dopravnej nehody utrpeli vecnú škodu alebo škodu na zdraví, môžete požiadať o uplatnenie náhrady škody . Žiadosť o náhradu škody zvyčajne musíte predložiť v určitej lehote. Overte si ju v poisťovni.

Náhrada škody v zahraničí

Svoju žiadosť o náhradu škody by ste si mali uplatniť v poisťovnien osoby, ktorá nehodu zavinila.

Náhrada škody po návrate domov

Máte 2 možnosti:

1. uplatnite si nárok u vnútroštátneho likvidačného zástupcu poisťovne poskytujúcej poistné krytie osobe, ktorá spôsobila nehodu.

Likvidačný zástupca vo vašej krajine preverí informácie a urobí všetky potrebné kroky na vyriešenie vašej poistnej udalosti. Informácie o tom, či má predmetná poisťovňa likvidačného zástupcu vo vašej krajine vám poskytne kancelária/informačné centrum systému zelenej kartyen.

2. uplatnite si nárok na vnútroštátnom orgáne pre náhradu škôd.

Ak poisťovňa z inej krajiny EÚ nemá vo vašej krajine likvidačného zástupcu, môžete si uplatniť váš nárok na vnútroštátnom orgáne pre náhradu škôden. Tento orgán vám pomôže aj v prípade, ak vozidlo druhej osoby nie je poistené alebo sa poisťovňa nedá identifikovať.

Príklad

Uplatnite si nárok tam, kde je to pre vás najjednoduchšie

Ignacio žije v Španielsku. Počas dovolenky v Nemecku sa stal obeťou automobilovej nehody, ktorú spôsobil nemecký vodič. Keďže Ignacio nehovorí po nemecky, bolo preňho náročné uplatniť si nárok na náhradu škody v Nemecku.

Namiesto toho sa rozhodol požiadať o náhradu škody vnútroštátny orgán pre náhradu škody v Španielsku po svojom návrate, čím sa vyhol jazykovej bariére a získal náhradu škody.

Trojmesačná lehota na odpoveď alebo predloženie ponuky na náhradu

Ak sa určila zodpovednosť a škoda bola posúdená, mali by ste dostať primeranú ponuku na náhradu do 3 mesiacov od dátumu predloženia nároku na náhradu škody.

Ak nie je jasné, kto zavinil nehodu alebo aká je zodpovedajúca výška náhrady, na ktorú máte nárok, mali by ste od poisťovne dostať odôvodnenú odpoveď so stanoviskom k tvrdeniam, ktoré ste uviedli vo svojej žiadosti o náhradu škody.

Ak do 3 mesiacov nedostanete odpoveď ani ponuku, máte nárok na úrok zo sumy náhrady, ktorú vám ponúkne poisťovňa alebo určí súd.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: