Posledná kontrola: 22/06/2022

Účtovníctvo pre MSP a mikropodniky

Spoločnosti všetkých veľkostí s ručením obmedzeným, ktoré podnikajú v EÚ, musia vypracúvať a uchovávať účtovnú závierku a finančné výkazy, a musia ich predkladať príslušnému vnútroštátnemu obchodnému registru.

Kótované spoločnosti

Kótované spoločnosti, ktorých cenné papiere sa obchodujú na regulovanom trhu, musia vypracovať konsolidované finančné výkazy podľa jednotných medzinárodných noriem zvaných medzinárodné štandardy finančného výkazníctva en (IFRS).

Tieto štandardy vypracoval nezávislý účtovný orgán – Rada pre medzinárodné účtovné štandardy en (IASB), a následne ich prijala aj Európska únia.

Ostatné spoločnosti s ručením obmedzeným

Všeobecne platí, že nekótované spoločnosti nemusia dodržiavať medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS). Väčšina krajín EÚ však povoľuje použitie IFRS pri konsolidovanej účtovnej závierke týchto subjektov. Niektoré krajiny EÚ navyše umožňujú alebo vyžadujú použitie IFRS pri individuálnych finančných výkazoch niektorých nekótovaných spoločností: tu nájdete prehľad účtovných možností v každej krajine EÚ en .

Hoci pravidlá účtovania sa v závislosti od veľkosti podniku líšia, všetky finančné výkazy musia zahŕňať aspoň:

Na MSP sa vzťahuje zjednodušený režim vykazovania; mikropodniky sa môžu v závislosti od krajiny usadenia v EÚ riadiť osobitným extra odľahčeným režimom.

Zistite, či môžete využiť zjednodušené pravidlá

Tu si overíte, či vaša spoločnosť môže využiť zjednodušený alebo extra odľahčený režim vykazovania.

Koľko ľudí zamestnávate?

Aký objem má vaša súvaha?

Aký máte ročný obrat?

Vediete mikropodnik.

Ak sa rozhodnete na podnikanie založiť spoločnosť, môže sa na vás v závislosti od krajiny EÚ, v ktorej má sídlo, vzťahovať osobitný extra odľahčený režim.

Overte si s účtovníkom alebo iným kvalifikovaným poradcom, ktorá štruktúra vykazovania je pre vaše podnikanie najvhodnejšia.

Upozornenie

Pozor: výsledok môžu ovplyvniť niektoré možnosti alebo výmenné kurzy.

V závislosti od toho, v ktorom štáte EÚ vaša spoločnosť sídli, sa môžu extra odľahčené pravidlá pre mikropodniky líšiť a môžu obsahovať niektorý alebo všetky tieto prvky:

Vediete malý podnik.

Na váš podnik sa vzťahuje zjednodušený režim vykazovania.

Overte si s účtovníkom alebo iným kvalifikovaným poradcom, ktorá štruktúra vykazovania je pre vaše podnikanie najvhodnejšia.

Upozornenie

Pozor: výsledok môžu ovplyvniť niektoré možnosti alebo výmenné kurzy.

Niektoré krajiny EÚ môžu od vašej spoločnosti vyžadovať menovanie štatutárneho audítora a uverejňovanie výročnej správy o hospodárení.

Vediete stredný alebo veľký podnik.

Na váš podnik sa vzťahuje zjednodušený režim vykazovania.

Overte si s účtovníkom alebo iným kvalifikovaným poradcom, ktorá štruktúra vykazovania je pre vaše podnikanie najvhodnejšia.

Upozornenie

Pozor: výsledok môžu ovplyvniť niektoré možnosti alebo výmenné kurzy.

V účtovných poznámkach treba uvádzať komplexné informácie. Povinný je aj štatutárny audit a správy o hospodárení.

Živnostníci a spoločnosti s ručením neobmedzeným

Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, alebo ak prevádzkujete spoločnosť s ručením neobmedzeným, ako napríklad spoločnosť s jediným spoločníkom alebo verejnú obchodnú spoločnosť, vaše podnikanie nie je upravované pravidlami EÚ.

V týchto prípadoch by ste si mali u orgánov v krajine EÚ, v ktorej má váš podnik sídlo, overiť, aké vnútroštátne predpisy sú v platnosti.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: