Τελευταίος έλεγχος: 22/06/2022

Λογιστική για ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ανεξαρτήτως μεγέθους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, οφείλουν να καταρτίζουν και να τηρούν ετήσιους λογαριασμούς και οικονομικές καταστάσεις και να τις υποβάλλουν στο σχετικό εθνικό μητρώο επιχειρήσεων.

Εισηγμένες εταιρείες

Οι εισηγμένες εταιρείες - εταιρείες των οποίων οι τίτλοι είναι εισηγμένοι για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά - οφείλουν να καταρτίζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με ένα ενιαίο σύνολο διεθνών προτύπων που ονομάζονται Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς en (ΔΧΠΑ).

Τα πρότυπα αυτά αναπτύσσονται από έναν ανεξάρτητο λογιστικό φορέα, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων en (IASB) και στη συνέχεια εγκρίνονται από την ΕΕ.

Άλλες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Κατά κανόνα, οι μη εισηγμένες εταιρείες δεν υποχρεούνται να τηρούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS). Ωστόσο, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ επιτρέπουν τη χρήση των IFRS για τους ενοποιημένους λογαριασμούς αυτών των οντοτήτων. Επιπλέον, ορισμένες χώρες της ΕΕ επιτρέπουν ή απαιτούν τη χρήση των IFRS για ατομικές οικονομικές καταστάσεις ορισμένων μη εισηγμένων εταιρειών: δείτε εδώ επισκόπηση των λογιστικών επιλογών ανά χώρα της ΕΕ en .

Παρόλο που οι λογιστικοί κανόνες διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας, όλες οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

Οι ΜΜΕ υπόκεινται σε απλουστευμένο καθεστώς υποβολής αναφορών. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορούν να ακολουθήσουν ένα ξεχωριστό, εξαιρετικά απλουστευμένο καθεστώς, ανάλογα με τη χώρα της ΕΕ στην οποία έχουν την έδρα τους.

Μάθετε αν μπορείτε να υπαχθείτε στο απλουστευμένο καθεστώς

Ελέγξτε εδώ αν η εταιρεία σας μπορεί να υπαχθεί στο απλουστευμένο ή στο εξαιρετικά απλουστευμένο καθεστώς.

Πόσα άτομα απασχολείτε;

Ποιο είναι το μέγεθος του ισολογισμού σας;

Ποιο είναι το μέγεθος του ετήσιου κύκλου εργασιών σας;

Έχετε μια πολύ μικρή επιχείρηση

Εάν επιθυμείτε να συστήσετε εταιρεία για την άσκηση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, μπορείτε να υπαχθείτε σε ένα ξεχωριστό εξαιρετικά απλουστευμένο καθεστώς, ανάλογα με τη χώρα της ΕΕ στην οποία είναι εγκατεστημένη η εταιρεία σας.

Ενημερωθείτε από λογιστή ή άλλον εξειδικευμένο σύμβουλο ποια δομή υποβολής αναφορών είναι η πλέον κατάλληλη για την επιχείρησή σας.

Προειδοποίηση

Προσοχή! Ορισμένες επιλογές ή συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα.

Ανάλογα με τη χώρα της ΕΕ στην οποία είναι εγκατεστημένη η εταιρεία σας, οι εξαιρετικά απλουστευμένοι κανόνες για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορεί να διαφέρουν και να περιλαμβάνουν ένα ή και όλα από τα εξής:

Έχετε μια μικρή επιχείρηση

Η επιχειρηματική σας δραστηριότητα υπάγεται σε απλουστευμένο καθεστώς υποβολής αναφορών.

Ενημερωθείτε από λογιστή ή άλλον εξειδικευμένο σύμβουλο ποια δομή υποβολής αναφορών είναι η πλέον κατάλληλη για την επιχείρησή σας.

Προειδοποίηση

Προσοχή! Ορισμένες επιλογές ή συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα.

Ορισμένες χώρες της ΕΕ μπορεί να απαιτήσουν από την εταιρεία σας να διορίσει νόμιμο ελεγκτή και να δημοσιεύει ετήσια έκθεση διαχείρισης.

Έχετε μια μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση

Η επιχειρηματική σας δραστηριότητα υπάγεται σε απλουστευμένο καθεστώς υποβολής αναφορών.

Ενημερωθείτε από λογιστή ή άλλον εξειδικευμένο σύμβουλο ποια δομή υποβολής αναφορών είναι η πλέον κατάλληλη για την επιχείρησή σας.

Προειδοποίηση

Προσοχή! Ορισμένες επιλογές ή συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα.

Πρέπει να παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες στα λογιστικά σημειώματα. Οι εκθέσεις υποχρεωτικού ελέγχου και οι εκθέσεις διαχείρισης είναι υποχρεωτικές.

Αυτοαπασχολούμενοι και εταιρείες απεριόριστης ευθύνης

Εάν είστε αυτοαπασχολούμενος, ή έχετε εταιρεία απεριόριστης ευθύνης, όπως ατομική επιχείρηση ή ομόρρυθμη εταιρεία, η επιχείρησή σας δεν διέπεται από τους κανόνες της ΕΕ.

Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να απευθυνθείτε στις αρχές της χώρας της ΕΕ στην οποία είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή σας για να μάθετε ποιοι είναι οι ισχύοντες εθνικοί κανόνες.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: