Τελευταίος έλεγχος: 14/10/2021

Τεχνικός φάκελος και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Ο τεχνικός φάκελος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός προϊόντος και πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να αποδειχθεί ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις.

Εάν είστε κατασκευαστής, υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που πρέπει να τηρείτε κατά τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά· οφείλετε:

Ο τεχνικός φάκελος είναι απαραίτητος για να αποδείξετε ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και, ως εκ τούτου, για να δικαιολογήσετε και να υποστηρίξετε τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ. Χρειάζεστε αυτόν τον φάκελο για την τοποθέτηση της σήμανσης CE στο προϊόν.

Πώς να καταρτίσετε τον τεχνικό φάκελο;

Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

Ως κατασκευαστής, θα πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε πού κρατούνται και με ποιον τρόπο διατηρούνται τα διάφορα μέρη του φακέλου.

Μπορείτε συνήθως να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να προετοιμάσετε τον τεχνικό φάκελο. Ωστόσο, οι αρχές εποπτείας της αγοράςen μπορεί να σας ζητήσουν να μεταφράσετε τον τεχνικό φάκελο ανάλογα με τη χώρα της ΕΕ στην αγορά της οποίας έχει διατεθεί το προϊόν. Εφόσον ζητηθεί, μπορεί επίσης να τον υποβάλετε σε ηλεκτρονική μορφή.

Εκτίμηση κινδύνου

Ως κατασκευαστής, είστε υπεύθυνος για τον προσδιορισμό όλων των πιθανών κινδύνων που θα μπορούσε να εγκυμονεί το προϊόν σας και για τον καθορισμό των εφαρμοστέων βασικών απαιτήσεων. Αυτή η ανάλυση πρέπει να περιλαμβάνεται στον τεχνικό φάκελο. Επιπλέον, θα πρέπει να εξηγήσετε τους τρόπους με τους οποίους έχετε αντιμετωπίσει τους κινδύνους που προσδιορίστηκαν για να εξασφαλιστεί ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις - για παράδειγμα, με την εφαρμογή εναρμονισμένων προτύπων.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ(ΔΣ) είναι υποχρεωτικό έγγραφο το οποίο πρέπει να υπογράψετε εσείς, ως κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός σας, για να δηλώσετε ότι τα προϊόντα σας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΕΕ. Υπογράφοντας τη ΔΣ, αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος σας με το ισχύον δίκαιο της ΕΕ.

Πώς να συντάξετε μια δήλωση συμμόρφωσης

Ως κατασκευαστής, είναι δική σας ευθύνη να συντάξετε τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕen (ΔΣ). Πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Για τα εισαγόμενα προϊόντα, ο εισαγωγέας πρέπει να διασφαλίζει ότι το προϊόν συνοδεύεται από τη ΔΣ και πρέπει να τηρεί αντίγραφο για διάστημα 10 ετών από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.

Πρέπει να μεταφράσετε τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ στη γλώσσα ή στις γλώσσες που απαιτεί η χώρα της ΕΕ στην οποία πωλείται το προϊόν σας.

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Σας επηρεάζει το Brexit;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: