Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 25/02/2020

Περιουσιακές σχέσεις διεθνών ζευγαριών

Σας επηρεάζει το Brexit;

Οι κανόνες της ΕΕ για τις περιουσιακές σχέσεις διευκολύνουν τα διεθνή ζευγάρια που είτε έχουν τελέσει γάμο είτε έχουν καταχωρίσει τη συμβίωσή τους να διαχειρίζονται την περιουσία τους σε καθημερινή βάση και να την μοιράζουν σε περίπτωση χωρισμού ή θανάτου ενός εκ των συζύγων/συντρόφων.

Ο όρος διεθνή ζευγάρια αναφέρεται σε γάμο και καταχωρισμένη συμβίωση μεταξύ πολιτών ιθαγένειας κρατών μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών οι οποίοι:

Κανόνες και διαδικασίες

Οι κανόνες της ΕΕ για τις περιουσιακές σχέσεις διεθνών ζευγαριών εφαρμόζονται σε 18 χώρες μέλη της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία.

Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν:

Η Δανία, η Εσθονία, το ΗΒ, η Ιρλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία δεν εφαρμόζουν τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις διεθνών ζευγαριών. Στις χώρες αυτές εφαρμόζεται το εθνικό δίκαιο.

Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις διεθνών ζευγαριών δεν καλύπτουν ζητήματα σχετικά με τα εξής:

Παράδειγμα

Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις δημιουργούν ασφάλεια δικαίου

Ο Αλαίν, Γάλλος υπήκοος, είναι παντρεμένος με την Μαρί, Βελγίδα υπήκοο. Παντρεύτηκαν στο Βέλγιο και διαμένουν εκεί μόνιμα. Αν δεν έχουν συντάξει συμφωνία για επιλογή δικαίου, οι περιουσιακές τους σχέσεις θα διέπονται από το βελγικό δίκαιο. Λίγα χρόνια αργότερα αγόρασαν ένα εξοχικό στη Γαλλία, ενώ είχαν ήδη περιουσία στο Βέλγιο.

Σε περίπτωση διαζυγίου, το δικαστήριο του κράτους μέλους που θα είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση του διαζυγίου τους θα ασχοληθεί και με το μοίρασμα της περιουσίας τους (αυτής που διαθέτουν τόσο στη Γαλλία όσο και στο Βέλγιο).

Ποια χώρα έχει δικαιοδοσία;

Θάνατος, διαζύγιο/ νόμιμος χωρισμός, διάλυση καταχωρισμένης συμβίωσης

Σε περίπτωση θανάτου συζύγου /συντρόφου, το δικαστήριο χώρας της ΕΕ που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση της κληρονομιάς του/της συζύγου ή συντρόφου σας θα ασχοληθεί επίσης με τα περιουσιακά ζητήματα του ζευγαριού.

Ομοίως, το δικαστήριο του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση του διαζυγίου/του νόμιμου χωρισμού ή της διάλυσης της καταχωρισμένης σας συμβίωσης θα ασχοληθεί με τα περιουσιακά ζητήματα του ζευγαριού.

Άλλες περιπτώσεις

Σε άλλες περιπτώσεις, το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να εξετάσει τις περιουσιακές σχέσεις του ζευγαριού θα είναι το δικαστήριο του κράτους μέλους:

Συμφωνία επιλογής δικαστηρίου

Σε περιπτώσεις άλλες από κληρονομιά, διαζύγιο/νόμιμο χωρισμό ή διάλυση της καταχωρισμένης συμβίωσης, μπορείτε να συμφωνήσετε με τον/την σύζυγο ή καταχωρισμένο/η σύντροφο να συντάξετε συμφωνία επιλογής δικαστηρίου (γραπτή, με ημερομηνία και υπογραφή και των δύο μερών). Μπορείτε να επιλέξετε είτε:

Αν μια χώρα της ΕΕ θεωρεί ότι ο γάμος ή η καταχωρισμένη συμβίωση δεν μπορεί να αναγνωριστεί για τους σκοπούς των διαδικασιών περιουσιακών σχέσεων, μπορείτε να υποβάλετε την υπόθεσή σας σε δικαστήριο οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ με την οποία υπάρχει συνδετικό στοιχείο.

Εφαρμοστέο δίκαιο και συμφωνία επιλογής δικαίου

Μπορείτε να συμφωνήσετε με τον/την σύζυγό σας ή τον/την καταχωρισμένο/η σύντροφό σας να συντάξετε μια επίσημη συμφωνία επιλογής δικαίου (γραπτή, με ημερομηνία και υπογραφή και των δύο μερών) προκειμένου να επιλέξετε το δίκαιο που θα εφαρμόζεται για τις περιουσιακές σας σχέσεις. Μια τέτοια συμφωνία μπορεί να συνταχθεί πριν, με τη σύναψη ή κατά τη διάρκεια του γάμου ή της καταχωρισμένης συμβίωσης. Οι σύζυγοι ή σύντροφοι μπορούν να επιλέξουν το δίκαιο:

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, το δίκαιο της χώρας (εντός ή εκτός της ΕΕ) που εφαρμόζεται στις περιουσιακές σας σχέσεις καλύπτει όλα τα περιουσιακά στοιχεία ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται αυτά.

Αν δεν έχετε συντάξει επίσημη συμφωνία επιλογής δικαίου, το εφαρμοστέο δίκαιο είναι αυτό της χώρας:

Αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Οι δικαστικές αποφάσεις για θέματα περιουσίας, οι οποίες εκδίδονται σε μία χώρα της ΕΕ αναγνωρίζονται σε άλλες χώρες της ΕΕ χωρίς καμία ειδική διαδικασία. Ωστόσο, η εκτέλεση των αποφάσεων αυτών δεν είναι αυτόματη και απαιτείται η κήρυξη της εκτελεστότητας. Η χώρα της ΕΕ όπου πρέπει να εκτελεστεί η απόφαση μπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει τη δικαστική απόφαση αν:

Δημόσια έγγραφα (συνήθως συμβολαιογραφικές πράξεις) αναγνωρίζονται και εκτελούνται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και οι δικαστικές αποφάσεις.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: