Posledná kontrola : 03/11/2022

Zmluvy a spotreba energie

Jasné informácie týkajúce sa zmluvy

Pred podpisom zmluvy o dodávke energií by vám dodávateľ mal poskytnúť jasné, správne a zrozumiteľné kľúčové informácie . Takisto vás musí vopred informovať o zmenách v zmluve a musí vám ponúknuť možnosť odstúpiť od zmluvy, ak s novými podmienkami nesúhlasíte.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Od novej zmluvy máte právo odstúpiť do štrnástich dní, ak bola uzavretá mimo obchodných priestorov dodávateľa, cez internet alebo telefonicky.

Presné informácie o vašej spotrebe energie

Máte nárok na bezplatný prístup k údajom o svojej spotrebe. Správcu údajov (napr. dodávateľa energie alebo prevádzkovateľa prenosovej sústavy) môžete požiadať, aby tieto údaje poskytol iným dodávateľom elektriny alebo plynu a nikto vám za túto službu nesmie účtovať nijaký poplatok.

Pri zriadení nového pripojenia v budove (napr. pri uskutočnení rozsiahlej renovácie budovy) máte právo na presný individuálny merač elektriny a plynu (ako aj diaľkového vykurovania/chladenia a teplej vody) za konkurenčnú trhovú cenu. V ostatných prípadoch platí právo na presné individuálne merače za trhové ceny vtedy, ak tomu nebránia technické alebo finančné prekážky na vnútroštátnej úrovni.

Ak máte nainštalovaný inteligentný merač, mali by ste mať jednoduchý a bezplatný prístup k podrobným informáciám o vašej spotrebe energie podľa vašej platnej zmluvy o dodávkach, a to najmenej za 2 predchádzajúce roky. Rovnako máte právo na prístup k údajom o vašej spotrebe najmenej za tri predchádzajúce roky alebo od začiatku vašej súčasnej zmluvy o dodávkach, ak trvá kratšie ako tri roky.

Upozornenie

Vyúčtovanie dodávok elektriny a plynu en , ktoré by malo byť stanovené na základe skutočnej spotreby energie, vám musia zasielať dostatočne často na to, aby ste si mohli regulovať množstvo spotrebovanej energie.

Takéto vyúčtovania by mali byť jasné a obsahovať užitočné informácie. Vďaka nim by ste mali mať možnosť:

  • ľahko pochopiť skutočnú cenu, ktorú ste zaplatili za spotrebované energie a
  • porovnať ponuky bg rôznych dodávateľov energií,

aby ste mohli v prípade nespokojnosti zmeniť dodávateľa.

Ako efektívne využívať energiu

Máte právo na riadne informácie o tom, koľko energie spotrebúvate a ako by ste ju mohli využívať efektívnejšie.

V účtoch za dodávku energií, zmluvách, pri transakciách a na potvrdenkách by sa mali jasne uvádzať tieto informácie (okrem prípadu, že vaše vnútroštátne orgány rozhodnú, že ich uvádzanie nie je primerané):

Energetický štítok EÚ

Pri kúpe novej chladničky, mrazničky, práčky, sušičky bielizne, umývačky riadu, elektrickej rúry, nového televízora, svetelného zdroja alebo klimatizačného zariadenia by vás predajca mal informovať o tom, koľko energie spotrebuje. Obchody musia vystavovať energetický štítok EÚ, ako aj informačný list výrobku s podrobnými informáciami o jeho parametroch.

Osvedčenie o energetickej hospodárnosti

Pri hľadaní nehnuteľnosti na kúpu alebo prenájom máte nárok na informácie o energetickej hospodárnosti danej budovy. Pred podpisom zmluvy by ste mali dostať osvedčenie o energetickej hospodárnosti, v ktorom bude vysvetlené, ako je na tom daná nehnuteľnosť z pohľadu energetickej efektívnosti. Súčasťou tohto osvedčenia by mali byť aj odporúčania, ako zlepšiť energetickú efektívnosť danej nehnuteľnosti.

Obnoviteľné zdroje energie

O prínosoch a energetickej efektívnosti zariadení a systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje na vykurovanie, chladenie a výrobu elektriny, ako aj o súvisiacich nákladoch na ne by vás mal informovať dodávateľ týchto zariadení alebo vnútroštátne orgány.

Dodávateľ elektriny vám musí poskytnúť informácie o skladbe energetických zdrojov (obnoviteľné zdroje, jadrová energia atď.) a ich environmentálnom vplyve. Tieto informácie musia byť prezentované jednoducho, a tak, aby ich bolo možné porovnávať.

Ak zvažujete inštaláciu alebo výmenu zariadenia využívajúceho obnoviteľné zdroje energie na výrobu elektriny alebo vykurovanie/chladenie, dodávateľ týchto zariadení alebo poverený vnútroštátny orgán by vás mal informovať o prínosoch a energetickej efektívnosti takéhoto zariadenia a súvisiacich nákladoch.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: