Viimati ajakohastatud: 19/04/2022

Töötajate võrdne kohtlemine

Töötajatel on õigus võrdsele kohtlemisele värbamisel, töötingimustes, edutamisel, palga maksmisel, kutseõppele juurdepääsul, tööandjapensionide maksmisel ja töölt vabastamisel.

Hoiatus

Kodakondsusel põhinev diskrimineerimine on kogu ELis rangelt keelatud. Teises ELi riigis töötavatel ELi kodanikel peavad olema samasugused tööalased õigused nagu nende kohalikel kolleegidel. 

Diskrimineerimise liigid

Tööandjatel on seadusega keelatud diskrimineerida töötajaid järgmise alusel:

Töökohal diskrimineerimise liigid

Otsene diskrimineerimine on see, kui tööandja kohtleb töötajat eespool nimetatud kuuel põhjusel halvemini kui kedagi teist. Näiteks keeldutakse kedagi tööle võtmast või edutamast, sest ta on etnilisest vähemusest.

Kaudne diskrimineerimine on see, kui kõigile kehtiv tava, põhimõte või reegel avaldab konkreetsele rühmale negatiivset mõju. Näiteks võivad osalise tööajaga töötajatele ebasoodsad rakenduseeskirjad diskrimineerida kaudselt naisi, sest enamik osalise tööajaga töötajaid on naised.

Ahistamine on soovimatu käitumine, kiusamine või muu tegevus, millega luuakse vaenulik töökeskkond. Näiteks kui ülemus või kolleegid räägivad mõnele oma LGBTQ-kolleegile seksuaalsel sättumusel põhinevaid nalju. 

Korraldus diskrimineerida on see, kui üks inimene õhutab teist kedagi diskrimineerima. Näiteks kui tööandja palub renditööagentuuril leida ainult alla 40-aastaseid töötajaid.

Ohvristamine ilmneb olukordades, kus ülemus või kolleeg kohtleb inimest diskrimineerimise kohta kaebuse esitamise korral halvasti. Näiteks kui keegi on töölt vabastatud või on keeldutud tema edutamisest, sest ta esitas ülemuse peale diskrimineerimiskaebuse.

Siiski on olemas olukordi, kus erinev kohtlemine võib rangetel tingimustel olla õigustatud. Näiteks võib olla võimalik õigustada vanuse alusel diskrimineerimist, et edendada noorte tööhõivet, kui riiklik eeskiri kohustab teatavasse ikka jõudnud töötajaid pensionile minema.

Leidke riiklik võrdõiguslikkust edendav asutus en

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: