Elamine ja reisimine ELis
Viimati ajakohastatud: 02/01/2023

Võrdne kohtlemine ja kvalifikatsioonid

Veenduge, et kohtlete teistest ELi riikidest pärit tööotsijaid teie koduriigi kandidaatidega samaväärselt. Sõltumata töötajate ELi päritoluriigist, peate neile pakkuma samaväärseid töötingimusi. Samuti ei tohi te töötajaid soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerida.

Puuetega töötajatele tuleb pakkuda mõistlikke abinõusid. Sel viisil saavad nad kandideerida, täita oma tööülesandeid ja teha karjääri ning osaleda koolitustel. ELi õiguse alusel laieneb õigus mõistlikele abinõudele igasugusele tööga seotud tegevusele.

Selleks et teie riigis töötada, peavad mõnes teises ELi riigis kvalifikatsiooni omandanud töötajad eelnevalt hoolitsema selle eest, et nende töökogemust ja kutseala teie riigis näiteks Euroopa kutsekaardi alusel tunnustatakse.

Jaga lehekülge: