Ostatnio sprawdzono: 19/04/2022

Równe traktowanie pracowników

Pracownicy mają prawo do równego traktowania przy stosowaniu zasad dotyczących rekrutacji, warunków pracy, awansu, wynagrodzenia, dostępu do szkoleń zawodowych, emerytur pracowniczych i zwolnień.

Uwaga

Dyskryminacja ze względu na przynależność państwową jest kategorycznie zakazana w całej UE. Obywatelom Unii pracującym w innym kraju UE przysługują takie same prawa pracownicze jak pracownikom lokalnym. 

Rodzaje dyskryminacji

Prawo zakazuje prawodawcom dyskryminacji pracowników ze względu na:

Rodzaje dyskryminacji w miejscu pracy

Do dyskryminacji bezpośredniej dochodzi, gdy pracodawca źle kogoś traktuje ze względu na jeden z sześciu aspektów wymienionych powyżej. Może to oznaczać na przykład odmowę zatrudnienia lub przyznania awansu, ponieważ dana osoba pochodzi z mniejszości etnicznej.

Dyskryminacja pośrednia ma miejsce, gdy dana praktyka, polityka lub zasada mająca zastosowanie do wszystkich osób ma negatywny wpływ na konkretną grupę. Na przykład przepisy wykonawcze, które są niekorzystne dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, mogą pośrednio dyskryminować kobiety, ponieważ to one stanowią większość pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu.

Napastowanie to niepożądane zachowanie, nękanie psychiczne lub inne zachowanie, które skutkuje stworzeniem wrogiej atmosfery w miejscu pracy. Na przykład jeśli szef lub współpracownicy opowiadają dowcipy na temat orientacji seksualnej w towarzystwie pracownika o orientacji LGBTQ. 

Nakłanianie do dyskryminacji ma miejsce, gdy dana osoba nakłania do dyskryminacji innej osoby. Na przykład jeżeli pracodawca zleca agencji pracy tymczasowej znalezienie pracowników wyłącznie w wieku poniżej 40 lat.

Represje mają miejsce wtedy, gdy przełożeni lub współpracownicy podejmują działania odwetowe w reakcji na skargę na dyskryminację. Na przykład jeżeli ktoś został zwolniony lub nie dostał awansu ze względu na to, że złożył skargę na swoich zwierzchników dotyczącą dyskryminacji.

Istnieją jednak sytuacje, w których odmienne traktowanie z jednego z tych względów może być uzasadnione na ściśle określonych warunkach. Na przykład dyskryminacja ze względu na wiek może być uzasadniona w celu promowania zatrudnienia młodych pracowników, jeżeli przepis krajowy nakłada na pracowników obowiązek przejścia na emeryturę po osiągnięciu określonego wieku.

Krajowe organy ds. równości en

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: