Poslední kontrola : 30/11/2018

Sociální zabezpečení v zahraničí

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

V které zemi jste pojištěni, bude záležet na dvou faktorech:

Zemi, v níž budete pojištěni, si pravděpodobně nebudete moci zvolit sami.

Pokud v zahraničí pracujete nebo tam žijete, bude se na vás vztahovat systém sociálního pojištění buď vaší domovské, nebo hostitelské země. V každém případě si budete muset před odjezdem do zahraničí vyřídit určité formality, abyste měli jistotu, že se neocitnete bez pojištění.

Doporučujeme vám seznámit se s tím, jak systém sociálního zabezpečení v hostitelské zemi funguje. Ušetří vám to nepříjemná překvapení.

Co dělat, když...

Žijete a pracujete v zahraničí?

Pokud pracujete v některé ze zemí EU – ať již jako zaměstnanec nebo OSVČ (tzv. migrující pracovník) – měli byste se zaregistrovat do systému sociálního zabezpečení hostitelské země.

Do tamějšího systému sociální zabezpečení budete spadat nejen vy, ale i vámi vyživované osoby. Váš nárok na dávky (nemocenskou, rodičovské dávky, dávky v nezaměstnanosti, důchod, dávky v případě pracovního úrazu či nemoci, předčasného odchodu do důchodu či úmrtí) bude stanoven místními právními předpisy.

Kdy mi vzniká na dávky nárok?

V mnoha zemích se nárok na dávky odvíjí od doby, po jakou odvádíte příspěvky do tamějšího systému sociálního zabezpečení.

Země, kde o dávky zažádáte, však musí zohlednit, jak dlouho jste pracovali a kolik jste na příspěvcích odvedli nejen do tamějšího systému, ale i v ostatních zemích EU.

Pokud toto hostitelská země neučiní, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Typická situace

Započítává se vám veškerá odpracovaná doba v EU

Ania pracovala 6 let v Polsku a poté se přestěhovala do Německa, kde pracovala po dobu 2 let.

Po vážné autonehodě zůstala na invalidním vozíku. Zažádala si tedy o invalidní důchod, a to jak v Polsku, tak Německu.

Německé úřady její žádost zamítly s tím, že v Německu pracovala méně než 5 let (což je podle německého systému minimální doba pro vznik nároku na invalidní důchod).

Do odpracovaných let však měly započítat celkovou dobu, po kterou Ania pracovala, tedy i 6 let v Polsku. To by vydalo na 8 let, tedy o několik let více než požadované minimum.

Ania proto měla nárok na invalidní důchod jak v Německu, tak v Polsku. Každá země by jí pak měla vyplatit poměrný podíl odpovídající době, kterou v dané zemi odpracovala.

Jste pracovně vysláni do zahraničí na kratší dobu (tj. méně než 2 roky)?

Jako vyslaní pracovníci nebo OSVČ můžete dočasně pracovat v jiné zemi EU a nadále se na vás bude vztahovat pojištění v systému sociálního zabezpečení vaší země – po dobu až 2 let.

Na vaše práva sociálního či zdravotního zabezpečení to nebude mít vůbec žádný vliv, ať už jde o zdravotní pojištění, rodinné dávky, invalidní nebo starobní důchod apod.

Zdravotní péče na základě evropského průkazu zdravotního pojištění

Zdravotní péči budete moci v zemi, kam jste byli vysláni, využívat na základě evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC), o jehož vydání si můžete zažádat. Získáte ho od své zdravotní pojišťovny nebo na úřadu sociálního zabezpečení v domovské zemi.

Pokud si změníte místo trvalého pobytu a budete jej mít v hostitelské zemi, vyžádejte si od své zdravotní pojišťovny doma místo něj formulář S1. Ten musíte odevzdat zdravotní pojišťovně v hostitelské zemi bezprostředně po příjezdu.

Pokud chcete, aby se na vás nadále vztahovalo pojištění v systému sociálního zabezpečení vaší země, budete muset předložit formulář A1

Díky tomuto formuláři budete i nadále spadat pod systém sociálního zabezpečení vaší země, a to po dobu až 2 let.

 • Jste-li v zaměstnaneckém poměru, požádejte o vystavení formuláře A1 svého zaměstnavatele.
 • Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, obstarejte si formulář A1 od instituce sociálního zabezpečenípdfen , u níž jste v domovské zemi registrováni. Při vydání formuláře budete muset prokázat, že činnosti, které hodláte v zahraničí provozovat, jsou podobného charakteru jako činnosti vykazované v domovské zemi.

Formulář A1 byste měli být schopni příslušným orgánům předložit kdykoli během svého pobytu v zahraničí. Pokud to možné není, budete pravděpodobně muset platit příspěvky sociálního pojištění do systému hostitelské země. Jestliže při kontrole na místě prováděné inspektorátem práce předložíte platný formulář A1, úřady hostitelské země mají povinnost jej uznat.

Typická situace

Hostitelská země musí uznat platný formulář A1

Stanislav pochází z České republiky, kde pracuje ve stavebnictví na živnostenský list. Nedávno odjel pracovat do Irska. Na stavbu, kde pracuje, dorazila kontrola. Inspektoři při ní prohlašovali, že Stanislavův formulář A1 je neplatný a že kvůli tomu bude muset v Irsku zaplatit příspěvky sociálního pojištění.

Podle právních předpisů EU však irské úřady neměly pravomoc posuzovat, zda je Stanislav řádně vyslaným pracovníkem či nikoli. Za neplatný může formulář A1 prohlásit pouze domovská země, kde byl Stanislav zaměstnán před svým přesunem do Irska a kam se poté také vrátí.

Irské orgány musely uznat, že Stanislav v Irsku příspěvky hradit nemusí.

Můžete v zahraničí zůstat déle než 2 roky?

Ve výjimečných případech může váš zaměstnavatel požádat o prodloužení doby vašeho původního vyslání, dokud nebude naplánovaná práce dokončena:

 • jestliže se ukáže, že naplánovaná práce nemůže být dokončena během 24 měsíců z důvodu nepředvídaných okolností – např. ekologické katastrofy, zpoždění v dodávkách apod.
 • v případě vážného onemocnění po dobu několika měsíců

V takovém případě můžete zažádat o výjimku, abyste i nadále po dobu vašeho vyslání spadali do systému sociálního zabezpečení vaší země. O prodloužení vyslání musíte zažádat orgán, který vám vydal formulář A1, a to ještě před koncem svého prvního vyslání.

Udělování výjimek se liší případ od případu. Podmínkou udělení výjimky je dohoda mezi orgány v jednotlivých zemích: ve vaší zemi i v hostitelské zemi. Výjimky jsou platné jen po určitou, konkrétně danou dobu. Žádost o výjimku musí být podána do konce doby vyslání.

Ve všech ostatních případech, chcete-li pracovat v zahraničí déle než 2 roky, a to bez výjimky, budete muset přejít do místního systému sociálního zabezpečení a platit příspěvky.

Pokud do systému hostitelské země přejít nechcete, musíte svou pracovní činnost poté, co skončí povolené období 24 měsíců, přerušit alespoň na 2 měsíce.

Jste služebně vysláni do zahraničí jako státní zaměstnanec?

Pokud jste jako státní zaměstnanec vysláni do jiné země EU (na velvyslanectví, konzulát nebo jiný úřad v zahraničí), budete stále spadat do systému sociálního zabezpečení v domovské zemi.

To znamená, že váš nárok na dávky (nemocenskou, rodičovské dávky, důchod, dávky v případě pracovního úrazu či nemoci, předčasného odchodu do důchodu či úmrtí) bude stanoven právními předpisy vaší domovské země.

Pokud během vyslání do zahraničí o práci přijdete, uplatní se jiná pravidla.

Žijete v jedné zemi a pracujete v druhé? (přeshraniční pracovníci)

Jste-li přeshraniční pracovník, ať již v zaměstnaneckém poměru nebo OSVČ, vztahují se na vás tato pravidla:

 • Odvádíte příspěvky do systému země EU, kde pracujete, a jste v tomto systému také pojištěni.
 • Na lékařské ošetření však máte nárok i v zemi, ve které bydlíte.
 • V případě ztráty zaměstnání byste měli zažádat o dávky v zemi, kde bydlíte.

Zvláštní pravidla platí pro zdravotní péči a dávky v nezaměstnanosti. Snažte se získat co nejvíce informací o tom, jaký vliv bude mít vaše pracovní situace na vaše důchodová práva a rodinné dávky.

Typická situace

Příspěvky na sociální zabezpečení platíte pouze v zemi, kde pracujete

Gábor dříve bydlel v Maďarsku a za prací dojížděl do Rakouska. V té době odváděl příspěvky do rakouského systému sociálního zabezpečení. Maďarské úřady však nyní tvrdí, že si měl sociální a zdravotní pojištění platit i v Maďarsku.

Přeshraniční pracovníci v EU spadají vždy jen do jednoho systému sociálního zabezpečení, a to v zemi, kde pracují. Požadavek maďarských úřadů byl proto neoprávněný.

Pracujete v několika zemích?

Pokud pracujete ve více než jedné zemi EU, avšak podstatnou část svých profesionálních aktivit vykonáváte v zemi, kde máte trvalé bydliště, spadáte stále do systému sociálního zabezpečení v domovské zemi.

Podstatnou částí" vašich aktivit se rozumí alespoň 25 % vašeho pracovního času a/nebo příjmu.  Jste-li OSVČ, může být při výpočtu tohoto procenta rovněž důležitý váš obrat a počet poskytnutých služeb.

Zvláštní případy

Pokud...

Jste pojištěni...

jste zaměstnanec, ale nevykonáváte žádnou podstatnou činnost v zemi svého bydliště

v zemi, kde má váš zaměstnavatel sídlo nebo kde sídlí vaše firma

pracujete pro dva zaměstnavatele a každý z nich má sídlo v jiné zemi – jeden v zemi vašeho bydliště a jeden mimo zemi vašeho bydliště, ale nevykonáváte žádnou podstatnou činnost v zemi svého bydliště

v zemi, která není zemí vašeho bydliště, v níž má zaměstnavatel sídlo nebo místo podnikání

pracujete pro dva zaměstnavatele a každý z nich má sídlo v jiné zemi mimo zemi vašeho bydliště, ale nevykonáváte žádnou podstatnou činnost v zemi svého bydliště

v zemi svého bydliště

jste OSVČ a nevykonáváte žádnou podstatnou činnost v zemi svého bydliště

v zemi, v níž se nachází střed zájmu vašich činností

jste zaměstnanec v jedné zemi a v jiné pracujete jako OSVČ

v zemi, kde jste zaměstnáni

Hledáte práci?

Pobíráte dávky v nezaměstnanosti?

Pokud pobíráte dávky v nezaměstnanosti od státu EU, ve kterém jste se stali nezaměstnanými, odchod do zahraničí za účelem hledání práce nebude mít na vaše práva nebo práva vašich rodinných příslušníků žádný vliv (tj. zdravotní pojištění, rodinné dávky, invalidní nebo starobní důchod atd.).

Chcete-li mít jistotu, že budete vy i vaše rodina zdravotně pojištěni během přechodného pobytu v zahraničí, nechte si vystavit evropský průkaz zdravotního pojištění a vezměte si ho s sebou.

Jakmile si práci najdete, budou se na vás vztahovat jiné předpisy o sociálním zabezpečení.

Zjistěte si, jaká platí pravidla ve vaší zemi

Nepobíráte dávky v nezaměstnanosti?

Pokud nepobíráte dávky od státu EU, ve kterém jste se stali nezaměstnanými, a přestěhujete se do jiného státu EU za účelem hledání práce, je na rozhodnutí správy sociálního zabezpečení, aby určila, ve kterém systému sociálního zabezpečení budete pojištěni (zdravotní pojištění, rodinné dávky atd.).

Správa sociálního zabezpečení to určí na základě několika kritérií, například:

 • délka vašeho pobytu
 • váš rodinný stav a rodinné vazby
 • situace týkající se bydlení
 • místo poslední výdělečné či neziskové činnosti
 • typ výdělečné činnosti
 • místo, kde jste daňovým rezidentem

Země odpovědná za vaše sociální zabezpečení může váš nárok na dávky odvíjet od toho, po jakou dobu jste v minulosti do systému přispívali. Bude však muset zohlednit, jak dlouho jste pracovali a kolik jste na příspěvcích odvedli nejen v dané zemi, ale i v ostatních zemích EU.

Pokud toto hostitelská země neučiní, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Jestliže se v jiné zemi EU usadíte jakožto uchazeč o zaměstnání, máte právo v dané zemi pobývat za účelem hledání práce po dobu až 6 měsíců nebo déle, pokud můžete prokázat, že i nadále hledáte zaměstnání a máte reálnou šanci ho najít.

Proto doporučujeme si uschovat kopie:

 • žádostí o zaměstnání
 • pozvánek na pracovní pohovor
 • odpovědí na žádost o zaměstnání apod.

Legislativa EU neukládá hostitelské zemi povinnost vyplácet dávky k pokrytí základních potřeb nebo jiný druh sociální pomoci uchazeči o zaměstnání, který v dané zemi hledá práci poprvé.

Typická situace

Zjistěte si, zda máte při hledání práce v hostitelské zemi nárok pobírat podporu

Helmut požádal německé úřady, aby mu převedly dávky v nezaměstnanosti z Německa, odkud pochází, do Belgie. Poté, co mu skončila platnost formuláře U2 (dříve formulář E 303), se Helmut rozhodl, že v Belgii zůstane, a požádal místní úřady o dávky v nezaměstnanosti.

Jeho žádost však byla zamítnuta. Podle belgických zákonů nemá Helmut v Belgii na dávky v nezaměstnanosti nárok, protože v této zemi nikdy nepracoval.

Pokud v jiné zemi EU hledáte práci poprvé, tzn., že jste tam ještě nepracovali, není vám právními předpisy EU automaticky zajištěn nárok na dávky (nebo jiný typ podpory). Nicméně je možné, že na podobnou podporu máte nárok podle zákonů dané země. Proto byste se měli o svých právech informovat u místních úřadů.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: