Poslední kontrola: 13/02/2023

Podmínky zaměstnávání nezletilých

Věkové limity

Nemůžete zaměstnávat děti mladší 15 let. Tento limit může být vyšší v zemích EU, kde povinná školní docházka pokračuje i po dosažení 15 let.

Děti mladší 15 let však můžete zaměstnat v kulturních, uměleckých, sportovních nebo reklamních činnostech, pokud to předtím povolil příslušný orgán.

Děti ve věku mezi 14 a 15 lety můžete také zaměstnat v rámci tzv. střídavého vzdělávacího programu (při němž se kombinuje výuka s praxí) nebo v rámci stáže v podniku. Děti ve věku nejméně 14 let (v některých případech i 13) mohou rovněž vykonávat lehké práce.

Rizika, bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jako zaměstnavatel musíte přijmout opatření nezbytná pro ochranu zdraví a bezpečnost mladých lidí a zajistit, aby tato opatření byla zavedena na základě analýzy rizik jejich práce. Ta musí být provedena ještě před tím, než pro vás mladí lidé začnou pracovat.

Mladé lidi nemůžete zaměstnat na tyto druhy práce:

Některé země EU povolují zaměstnavatelům zaměstnávat mladé pracovníky, pokud je vykonávání daného zaměstnání součástí jejich odborné přípravy. Jako zaměstnavatel musíte zajistit, že na práci mladých lidí dohlíží příslušná osoba, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a zdraví.

O možných rizicích jejich zaměstnání a o opatřeních přijatých v zájmu jejich bezpečnosti a zdraví musíte mladé pracovníky informovat. Pokud je vašim mladým pracovníkům méně než 15 let, musíte informovat jejich zákonného zástupce.

Pokud z posouzení rizik jejich práce pro mladé lidi vyplývá, že je s ní spojeno riziko pro jejich bezpečnost, tělesné nebo duševní zdraví nebo vývoj, musíte jim před začátkem práce nabídnout bezplatnou zdravotní prohlídku a posouzení jejich způsobilosti.

Obecná pravidla pro roční odpočinek a přestávky

Pokud zaměstnáváte mladé lidi, kteří pracují déle než 4,5 hodiny, musíte jim zajistit přestávku trvající alespoň 30 minut.

Pokud jde o děti, na které se vztahuje povinná školní docházka, musíte zajistit, aby měly období, ve kterém nebudou vykonávat žádnou práci a které bude zahrnuto do školních prázdnin (jak jsou stanoveny v příslušných vnitrostátních předpisech).

Pracovní doby, noční práce a období odpočinku pro děti do 15 let

Při zaměstnávání dětí do 15 let musíte dodržovat přísná pravidla, která se liší v závislosti na tom, který typ střídavého vzdělávacího systému se realizuje.

Maximální pracovní doba:

Pozor!

Děti mladší 15 let nesmějí pracovat mezi 20.00 a 6.00.

Musíte zajistit minimální odpočinek po dobu 14 po sobě jdoucích hodin během každých 24 hodin a nejméně 2 dny odpočinku za každé 7denní období (po sobě jdoucí, je-li to možné).

Pracovní doby, noční práce a období odpočinku pro mladistvé ve věku 15 až 18 let

Pokud zaměstnáváte mladistvé ve věku 15 až 18 let, na které se podle vnitrostátní práva již nevztahuje povinná školní docházka, mohou pracovat až 8 hodin denně a 40 hodin týdně.

Mladiství pracovníci nemohou pracovat mezi 22.00 a 6.00 nebo mezi 23.00 a 7.00. Některé členské státy umožňují výjimky z těchto limitů za výjimečných podmínek souvisejících s povahou dané práce (odvětví námořní dopravy nebo rybolovu, ozbrojené síly nebo policie, nemocnice nebo obdobná zařízení, kulturní, umělecké, sportovní nebo reklamní aktivity).

Musíte zajistit minimální odpočinek po dobu 12 po sobě jdoucích hodin během každých 24 hodin a nejméně 2 dny odpočinku za každé 7denní období (po sobě jdoucí, je-li to možné).

Pokud to vnitrostátní výjimky povolují, nemusíte tyto doby odpočinku mladým pracovníkům poskytnout v těchto odvětvích:

V případě, že zaměstnáváte mladé lidi, jejichž práce je dělena na několik období během dne, je možné, že se na ně výjimky týkající se minimální doby odpočinku na ně mohou také vztahovat.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradce EURES

Poradce EURES informuje o pracovních podmínkách a pomáhá s náborem zaměstnanců ve vaší zemi nebo příhraničním regionu.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: