Последна проверка: 06/05/2020

Съкращения на персонал

Засегнати сте от Брексит?

Колективни уволнения

Ако предприятието ви е изправено пред икономически затруднения и обмисляте да съкратите част от персонала, трябва да знаете какви са задълженията ви в случай на колективни уволнения.

Какво се смята за колективно уволнение?

Дали уволнението ще бъде сметнато за колективно или не зависи от общата численост на персонала и от това колко души смятате да съкратите:

Обща численост на персонала

Брой на хората, които ще бъдат съкратени

Период на съкращението

20-100

Минимум 10

30 календарни дни

100-300

Минимум 10 %

30 календарни дни

300 или повече

Минимум 30

30 календарни дни

В някои страни от ЕС правилата за колективни уволнения защитават в по-голяма степен работещите и горепосочените прагове могат да бъдат по-ниски.

Задължение за информиране и консултиране

Ако планирате колективни уволнения, трябва да започнете своевременно консултации с представители на персонала и да ги уведомите писмено за:

По тези въпроси трябва да уведомите писмено и съответния публичен орган.

Кога правилата не се прилагат

Предоставянето на информация и консултациите преди колективни уволнения не са задължителни по отношение на:

По време на консултациите с представителите на персонала трябва да обсъдите различни възможности за избягване на колективните уволнения, или - ако това не е възможно - за намаляване на броя на засегнатите от тях лица. Следва да бъдат обсъдени и социални мерки за преквалификация или прехвърляне на друга работа на съкратените лица.

Срок за влизане в действие

Ако след консултациите с представителите на персонала вие все пак решите да съкратите част от работниците и служителите, трябва да уведомите компетентния публичен орган във вашата страна.

Националното законодателство може да ви освобождава от това задължение, ако колективните уволнения се дължат на преустановяване на вашата бизнес дейност в следствие на съдебно решение.

Колективните уволнения могат да влязат в сила не по-рано от 30 календарни дни след като сте изпратили писмено уведомление на компетентния орган. Този период се използва за търсене на решения на проблемите, възникнали в резултат на съкращенията. В някои случаи страните от ЕС могат да намалят периода или да го увеличат до 60 дни.

Права на работниците при поглъщане на предприятие

При поглъщането на дадено предприятие вие придобивате и задължения към неговите служители и работници. Правилата на ЕС определят някои минимални изисквания. Имайте предвид, че в някои страни от ЕС правилата могат да бъдат по-благоприятни за служителите.

Няма автоматично право на съкращения

Поглъщането на цяла компания или част от нея не ви дава автоматично право да съкращавате работещите в нея. Всички права и задължения по трудовите договори, съществуващи към датата на поглъщането, се прехвърлят върху вас.

Ще трябва да продължите да се съобразявате с условията в действащото колективно споразумение, освен ако действието му не е преустановено, не е изтекло или ако в сила влиза ново споразумение. Периодът, през който трябва да се съобразявате със съществуващото споразумение, може да бъде намален в някои страни от ЕС, но трябва да е поне 1 година.

Ако икономически, технически или организационни обстоятелства изискват промени в работната сила, можете да освободите част от персонала.

Изключения

Освен ако националното законодателство не предвижда друго, вие не сте задължен да поемате задълженията на предишния работодател по отношение на правата на работниците и служителите на обезщетения за възраст, инвалидност или преживели лица по линия на допълнителна пенсионна схема на дружеството или на няколко дружества, която не се изисква по закон.

Ако поглъщате компания, преминаваща през производство по несъстоятелност или неплатежоспособност под надзора на компетентен публичен орган с оглед на ликвидация на нейните активи, горепосочените правила не важат, освен ако националното законодателство не предвижда друго.

Колективни права след поглъщане

Представители на работниците и служителите

Ако поглъщате предприятие, но запазвате неговата самостоятелност, представителите на работещите трябва да запазят статуса и функциите си. Ако предприятието вече не функционира самостоятелно, служителите трябва да бъдат надлежно представени до новото избиране или определяне на представители на работниците и служителите.

Задължение за информиране и консултиране

Представителите на работниците и служителите, а в някои случаи - самите работници и служители - трябва да бъдат информирани за:

Трябва да се консултирате своевременно с представителите на персонала относно всички мерки, предвидени във връзка с работниците и служителите.

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: