Последна проверка: 02/01/2023

Морски лица и служители във вътрешния воден транспорт

Моряци

Работно време и почивка

Ако имате служители на борда на плаващ кораб, тяхното стандартно работно време е 8 часа на ден с един ден почивка на седмица и допълнителни почивки на национални празници.

Според националните правила трябва да гарантирате, че членовете на екипажи се придържат към максималното работното време или минималната почивка:

 • максималното работно време не бива да превишава 14 часа за всеки 24-часов период и 72 часа за всеки 7-дневен период
 • минималната почивка не може да бъде по-малко от 10 часа за всеки 24-часов период и 77 часа за всеки 7-дневен период

Можете да разделите времето за почивка най-много на две части. Ако разделите почивката, единият от двата периода на почивка трябва да е поне 6 часа, а интервалът между два последователни периода на почивка не може да надвишава 14 часа.

Капитанът на кораба има право да поиска даден член на екипажа да работи допълнителни часове, ако това е необходимо, например за непосредствената безопасност на кораба, пътниците или товара или в помощ на други кораби или лица, бедстващи в морето.

Платен годишен отпуск

Трябва да осигурите на служителите си най-малко 2,5 календарни дни платен годишен отпуск на месец и съответната част от тях за непълни месеци. Не можете да замените минималния период на платен годишен отпуск с надбавка, освен когато служебното правоотношение се прекратява.

Водене на записи

Като работодател трябва да водите записи за дневните часове на работа и периодите на почивка, ползвани от екипажа. Трябва да дадете на всеки член на персонала копие от записите в регистъра, потвърдени от капитана на кораба и от служителя.

Оценки на здравословното състояние

Преди да започнат работа на кораба, членовете на екипажа трябва да притежават валидно медицинско удостоверение , потвърждаващо, че тяхното здравословно състояние им позволява да извършват задълженията си.

Освен ако не се изисква по-кратък период, медицинските удостоверения на вашите служители са валидни за максимален период от 2 години . Ако членове на екипажа са под 18-годишна възраст, максималният период на валидност е една година. Имайте предвид, че свидетелство за цветово възприятие е валидно за максимален период от 6 години.

В неотложни случаи компетентният орган може да разреши на даден член на екипажа да работи без валидно медицинско свидетелство (или когато срокът на валидност изтича по време на пътуването) до достигане на следващото пристанище, където членът на екипажа може да получи медицинско свидетелство от квалифициран лекар. Можете да направите това, ако:

 • срокът на това разрешение не надвишава три месеца
 • членът на екипажа има медицинско свидетелство, което е изтекло наскоро

Ако наемате членове на екипаж за работа на кораби, които обичайно извършват международни плавания, уверете се, че медицинското свидетелство е и на английски език.

Членовете на екипажа трябва да преминават редовни медицински прегледи . Ако служител от нощната охрана страда от здравословни проблеми, свързани с нощния труд, трябва да го прехвърлите винаги, когато това е възможно, на дневна работа.

Възрастови граници

Не можете да наемате лица под 16 години за работа на кораб .

Ако наемете служители под 18 години , те не могат да работят през нощта . За нощен период - съгласно националните правила - се считат най-малко 9 последователни часа, включващи времето от полунощ до 5 часа сутринта, например от 10 вечерта до 7 сутринта или от 8 вечерта до 5 сутринта. Вашите служители на възраст между 16 и 18 години могат да работят през нощта, ако участват в обучение, когато компетентният орган е предвидил изключение.

Не можете да наемате членове на екипажа на възраст под 18 години, ако има вероятност наемането, ангажирането или работата да застрашат здравето или безопасността им. За да разберете какъв вид работа е забранена, следвайте указанията в националните правила или от страна на компетентния орган.

Работещи в транспорта по вътрешни водни пътища

Работно време, платен годишен отпуск, нощни смени

Вашите служители (членове на екипажа или корабен персонал) могат да работят 8 часа на ден . Можете да поискате вашите служители да работят по-дълго време, ако спазват средно 48 работни часа на седмица в рамките на 12 месеца. За период от 12 месеца вашите служители могат да работят максимално 2304 часа. Ако ги наемате на работа за по-малко от 12 месеца, трябва да изчислите максималната продължителност на работното време на пропорционална основа.

Вашите служители не могат да работят повече от 14 часа за всеки 24-часов период и 84 часа за всеки 7-дневен период. Ако разглеждате период от 4 месеца и в съответствие с работния график има повече работни, отколкото почивни дни, вашите работници трябва да спазват средната продължителност на седмичното работно време от 72 часа.

Трябва да осигурите на служителите си платен годишен отпуск от най-малко 4 седмици или съответстващата част, ако ги наемате за по-малко от една година. Не можете да замените минималния период на платен годишен отпуск с надбавка, освен когато служебното правоотношение се прекратява.

При нощен период от 7 часа вашите служители могат да работят най-много 42 часа седмично през нощта — между 11 вечерта и 6 сутринта.

Дневни почивки

Вашите служители не могат да работят повече от 31 последователни дни .

Ако работният график показва, че вашите работници имат по-малко работни, отколкото почивни дни, трябва да се уверите, че те са получили същия брой последователни почивни дни, колкото дните, през които са работили последователно. Например, ако служителите ви работят 10 последователни дни, трябва да им дадете 10 последователни почивни дни. Можете да дадете на вашите служители по-малко на брой последователни почивни дни, започващи непосредствено след последователните работни дни, ако отговаряте на следните условия:

 • спазвате максималния брой от 31 последователни работни дни
 • спазвате минималния брой последователни почивни дни, посочен в таблицата по-долу
 • удълженият или разменен период от работни дни е уравнен в рамките на референтния период

Ако служителите ви имат повече работни дни, отколкото почивни дни според работния график, трябва да следвате указанията в таблицата по-долу за минималния брой последователни почивни дни :

Последователни работни дни Почивни дни
От 1 до 10 0,2 почивни дни за всеки последователен работен ден
От 11 до 20 0,3 почивни дни за всеки последователен работен ден
От 21 до 31 0,4 почивни дни за всеки последователен работен ден

Както е посочено по-горе, трябва да сумирате частичните почивни дни , които служителите са изработили, и да направите така, че те да ги получат. Почивните дни могат да се вземат само като цели дни. Например, ако един служител работи 12 последователни дни, той ще има право на 3,6 почивни дни. Той може да почива 3 пълни работни дни и да добави 0,6 дни към следващата си почивка.

Вашите служители трябва да почиват най-малко:

 • 10 часа за всеки период от 24 часа, като от тях най-малко 6 часа са без прекъсване
 • 84 часа през всеки период от седем дни

Сезонна работа

Ако наемате работници на борда на пътнически кораб по време на сезон (период от най-много 9 последователни месеца в рамките на 12-месечен период), трябва да спазвате следните ограничения за работното време:

 • 12 часа през всеки период от 24 часа
 • 72 часа през всеки период от седем дни

Трябва да предоставите на персонала по 0,2 почивни дни на работен ден. През всеки период от 31 дни вашите служители трябва да почиват поне 2 дни.

Водене на записи

Като работодател трябва да водите запис на дневните часове на работа и почивка на всеки работник.

Трябва да включвате най-малко следната информация:

 • име на кораба
 • име на работника
 • име на компетентния капитан
 • дата
 • работен или почивен ден
 • начало и край на всекидневното работно време или периодите на почивка.

Тези записи трябва да се пазят на борда поне до края на референтния период и да се проверяват редовно от членовете на екипажа. Трябва също да дадете на всеки член на персонала копие от потвърдените записи в регистъра. Копие на тези документи трябва да се съхранява най-малко една година.

Оценки на здравословното състояние

Трябва да осигурите на всички работници безплатни годишни медицински прегледи при спазване на лекарската тайна. Ако нощен работник страда от здравословни проблеми, свързани с нощния труд, трябва да го прехвърлите винаги, когато това е възможно, на дневна работа.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: