Laatste controle: 02/01/2023

Scheepsbemanningen

Zeevarenden

Werkuren en rusttijden

Als uw werknemers op een zeeschip werken, werken zij standaard 8 uur per dag, met een rustdag per week en extra rustdagen op feestdagen.

U moet er volgens de nationale voorschriften op toezien dat de bemanning zich houdt aan de maximale werktijden en minimale rusttijden:

 • zij mogen niet meer dan 14 uur werken per periode van 24 uur en niet meer dan 72 uur per periode van 7 dagen
 • zij moeten minimaal 10 uur rusten per periode van 24 uur en minimaal 77 uur per periode van 7 dagen

U mag de rusttijden in maximaal twee delen splitsen. Als u de rest ook splitst, moet een van de twee rusttijden ten minste 6 uur duren en de periode tussen de twee rusttijden mag niet langer dan 14 uur zijn.

De kapitein van een schip heeft het recht een bemanningslid te vragen langer te werken als dat nodig is, bijv. voor de onmiddellijke veiligheid van het schip of van personen of vracht aan boord, of om andere schepen of personen op zee in nood te helpen.

Jaarlijkse betaald verlof

Uw werknemers hebben recht op minimaal 2,5 kalenderdagen betaald verlof per maand (pro rata voor onvolledige maanden). U mag dat minimale verlof niet vervangen door een financiële vergoeding, behalve wanneer het dienstverband wordt beëindigd.

Urenregistratie

Als werkgever moet u een registratie bijhouden van hoeveel uw bemanningsleden dagelijks werken en rusten. Elk bemanningslid moet een kopie van zijn gegevens krijgen, goedgekeurd door de kapitein en door de werknemer.

Medische keuring

Voordat uw werknemers op een schip gaan werken moeten zij in het bezit zijn van een geldige medische verklaring waarin staat dat zij medisch gezien in staat zijn hun taken uit te oefenen.

Dergelijke verklaringen zijn maximaal twee jaar geldig, maar desgewenst soms korter. Als uw bemanningslid jonger dan 18 is, is de verklaring maximaal een jaar geldig. Een verklaring van kleurwaarneming is daarentegen maximaal 6 jaar geldig.

In dringende gevallen mag de bevoegde autoriteit een bemanningslid toestemming geven zonder geldige medische verklaring te werken totdat hij de volgende haven bereikt. Het bemanningslid kan daar een medisch attest van een gekwalificeerde arts verkrijgen. Dat kan indien:

 • deze toestemming niet langer dan 3 maanden geldig is
 • uw bemanningslid een recentelijk verlopen medische verklaring heeft

Als uw bemanningsleden werken op schepen die internationale routes afleggen, zorg dan dat de medische verklaring in ieder geval (ook) in het Engels afgegeven wordt.

Uw bemanning moet regelmatig medisch gekeurd worden. Als een bemanningslid lijdt aan gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door nachtwerk, moet u hem of haar zo mogelijk overdag laten werken.

Leeftijdsgrenzen

Bemanningsleden van schepen moeten 16 jaar of ouder zijn.

Is een bemanningslid jonger dan 18, dan mag hij of zij geen nachtwerk doen. De nacht wordt gezien als een in de nationale wetgeving gedefinieerde periode van ten minste 9 opeenvolgende uren waaronder de periode tussen middernacht tot 5 uur 's ochtends, bijv. van 10 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends, of van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Uw bemanningsleden van 16 tot 18 jaar mogen alleen 's nachts werken in het kader van een opleiding waarvoor de bevoegde autoriteit een uitzondering gemaakt heeft.

U mag personen onder de 18 niet in dienst nemen als het dienstverband, hun indienstneming of het werk waarschijnlijk een gevaar zal opleveren voor hun gezondheid of veiligheid. De nationale regels of die van de bevoegde autoriteit geven indicaties van welke soorten werk verboden zijn.

Bemanning in de binnenvaart

Werktijden, betaald verlof, nachtdiensten

Uw personeel (bemanningsleden of personeel aan boord) mag 8 uur per dag werken. U mag uw personeel vragen langer te werken, zolang zij niet meer dan gemiddeld 48 uur per week werken in een periode van 12 maanden. Per periode van 12 maanden mogen uw werknemers maximaal 2304 uur werken. Als zij minder dan 12 maanden bij u in dienst zijn, moet u het maximale aantal uren pro rata berekenen.

Uw werknemers mogen niet meer dan 14 uur werken per periode van 24 uur en niet meer dan 84 uur per periode van 7 dagen. Als in een periode van 4 maanden volgens het werkprogramma meer arbeidsdagen dan rustdagen vallen, mogen uw werknemers gemiddeld niet meer dan 72 uur per week werken.

U moet ervoor zorgen dat uw werknemers ten minste 4 weken per jaar betaald verlof krijgen of een overeenkomstige periode wanneer zij minder dan een jaar in dienst zijn. U mag dat minimale verlof niet vervangen door een financiële vergoeding, behalve wanneer het dienstverband wordt beëindigd.

Uw personeel mag maximaal 42 uur per week nachtwerk doen (tussen 11 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends), gebaseerd op een nachtdienst van 7 uur.

Rusttijden

Uw werknemers mogen niet meer dan 31 dagen achter elkaar werken.

Wanneer zij volgens het werkprogramma minder arbeidsdagen dan rustdagen hebben, moet u ervoor zorgen dat zij evenveel opeenvolgende rustdagen hebben als de opeenvolgende gewerkte dagen. Dus als uw werknemers bijv. 10 opeenvolgende dagen gewerkt hebben, moet u hen 10 opeenvolgende rustdagen geven. U mag hen dan minder opeenvolgende rustdagen geven, op voorwaarde dat:

 • u het maximumaantal van 31 opeenvolgende arbeidsdagen respecteert
 • u het minimumaantal opeenvolgende rustdagen in de tabel hieronder respecteert
 • de verlengde of geruilde periode van arbeidsdagen binnen de referentieperiode wordt gecompenseerd

Wanneer uw werknemers volgens het werkprogramma meer arbeidsdagen dan rustdagen hebben, moet u een minimumaantal opeenvolgende rustdagen aanhouden volgens de indicaties in deze tabel:

Opeenvolgende arbeidsdagen Rustdagen
Van 1 tot 10 0,2 rustdag per opeenvolgende arbeidsdag
Van 11 tot 20 0,3 rustdag per opeenvolgende arbeidsdag
Van 21 tot 31 0,4 rustdag per opeenvolgende arbeidsdag

U moet de "verdiende" gedeeltelijke rustdagen dus optellen en ervoor zorgen dat uw personeel zoveel rustdagen krijgt. De onvolledige dagen kunnen alleen als volledige dagen worden opgenomen. Dus als een werknemer 12 dagen werkt, heeft hij of zij recht op 3,6 rustdagen. De werknemer krijgt 3 rustdagen en er wordt 0,6 dag bij de volgende rustperiode opgeteld.

Uw personeel moet ten minste:

 • 10 uur rusten per periode van 24 uur, waarvan minstens 6 uren ononderbroken, en
 • 84 uur rusten in elke periode van zeven dagen

Seizoenswerk

Als uw personeel op een passagiersschip werkt tijdens een seizoen (een periode van maximaal 9 opeenvolgende maanden gedurende een periode van 12 maanden) moet u de volgende maximale werkuren respecteren:

 • 12 uur werken in elke periode van 24 uur
 • 72 uur rusten in elke periode van 7 dagen

U moet uw personeel per gewerkte dag 0,2 rustdag geven. In een periode van 31 dagen moet uw personeel ten minste 2 dagen rust krijgen.

Urenregistratie

Als werkgever moet u een registratie bijhouden van het aantal uren dat elke werknemers gewerkt en gerust heeft.

De urenregistratie moet minstens de volgende informatie bevatten:

 • naam van het vaartuig
 • naam van de werknemer
 • naam van de verantwoordelijke kapitein
 • datum
 • arbeids- of rustdag
 • begin en einde van de dagelijkse arbeids- of rusttijden

De registratie moet en minste tot het einde van de referentieperiode aan boord bijgehouden worden en regelmatig samen met het personeel gecontroleerd worden. U moet uw personeel ook een kopie van hun urenregistratie geven. Een kopie van de urenregistratie moet nog minstens een jaar bewaard worden.

Medische keuring

Al uw werknemers hebben recht op een jaarlijkse gratis medische keuring, waarbij het medisch beroepsgeheim gerespecteerd wordt. Als een nachtwerker lijdt aan gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door nachtwerk, moet u hem of haar zo mogelijk overdag laten werken.

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: