Nazadnje pregledano: 02/01/2023

Pomorščaki in delavci v notranji plovbi

Pomorščaki

Delovni čas in počitek

Za delavce na ladji velja standardni 8-urni dnevni delovni čas, en dan počitka na teden in dodatni počitek ob praznikih in dela prostih dneh.

V skladu z nacionalnimi predpisi morajo delodajalci za člane posadke upoštevati maksimalno število delovnih ur in minimalno število ur počitka:

 • maksimalno število delovnih ur ne sme preseči 14 ur v 24-urnem obdobju in 72 ur v 7-dnevnem obdobju
 • minimalni počitek mora znašati najmanj 10 ur v 24-urnem obdobju in 77 ur v 7-dnevnem obdobju

Predpisani počitek je mogoče razdeliti na največ dva dela. V tem primeru mora en del počitka trajati najmanj 6 ur, drugi del počitka pa mora slediti po največ 14 urah.

Poveljnik ladje ima pravico zahtevati od člana posadke dodatne ure dela, če je to po njegovi presoji potrebno zaradi npr. takojšnje varnosti ladje, oseb na ladji ali tovora ali zaradi pomoči drugim ladjam ali osebam v nesreči na morju.

Plačani letni dopust

Delavci morajo imeti najmanj 2,5 koledarskega dneva plačanega letnega dopusta na mesec in sorazmerno število dni za nepolne mesece. Tega minimalnega plačanega letnega dopusta ni mogoče nadomestiti z denarnim nadomestilom, razen ob prenehanju delovnega razmerja.

Evidenca

Delodajalec mora voditi evidenco opravljenih delovnih ur na dan in počitka članov posadke. Vsakemu članu posadke mora izročiti kopijo evidentiranih ur, ki jo podpišeta poveljnik ladje in delavec.

Zdravniški pregled

Pred začetkom dela na ladji morajo člani posadke imeti veljavno zdravniško spričevalo, ki potrjuje, da so zdravi in sposobni opravljati svoje naloge.

Razen kadar je določen krajši rok, zdravniško spričevalo pomorščakov velja do 2 leti. Pri članih posadke, mlajših od 18 let, zdravniško spričevalo velja največ leto dni. Potrdilo o sposobnosti razločevanja barv velja največ 6 let.

V nujnih primerih lahko pristojni organ dovoli članu posadke, da dela brez veljavnega zdravniškega spričevala (ali s poteklo veljavnostjo med ladijskim potovanjem) do prvega pristanišča, kjer lahko delavec pridobi zdravniško spričevalo pri ustrezno kvalificiranem zdravniku. To je možno, če:

 • dovoljeni čas dela brez zdravniškega spričevala ne presga treh mesecev
 • delavcu je zdravniško spričevalo pravkar poteklo

Mornarji na mednarodnih plovbah morajo imeti zdravniško spričevalo izdano vsaj v angleškem jeziku.

Mornarji morajo opravljati redne zdravniške preglede. Delodajalec mora člana posadke, ki ima zdravstvene težave, povezane z opravljanjem nočnega dela, po možnosti premestiti v dnevno izmeno.

Starost

Na ladji ni mogoče zaposliti osebja, mlajšega od 16 let.

Člani posadke, mlajši od 18 let, ne smejo delati ponoči. Za nočno delo šteje čas najmanj 9 zaporednih ur dela, določenih z nacionalnimi predpisi, ki vključujejo čas od polnoči do 5. ure zjutraj, na primer 22.00–7.00 ali 20.00–5.00. Delavci, stari 16 do 18 let, lahko opravljajo nočno izmeno, samo če gre za tečaj usposabljanja in je pristojni organ odobril izjemo.

Delodajalec ne sme zaposliti mlajših od 18 let, če bi njihova zaposlitev, namestitev ali delo lahko ogrozili njihovo zdravje in varnost. Pri zaposlovanju je treba upoštevati nacionalne predpise in navodila pristojnega organa.

Delavci v prevozu po celinskih plovnih poteh

Delovni čas, plačani letni dopust, nočne izmene

Delavci (člani posadke in ladijsko osebje) lahko delajo 8 ur na dan. Delodajalec lahko zahteva daljši delavnik, vendar mora pri tem spoštovati povprečni 48-urni delovni čas na teden v 12 mesecih. V obdobju 12 mesecev lahko delavci opravijo največ 2 304 delovnih ur. Če njihovo delovno razmerje traja manj kot 12 mesecev, je treba najdaljši dovoljeni delovni čas izračunati sorazmerno.

Delavci lahko delajo največ 14 ur v 24-urnem obdobju in 84 ur v 7-dnevnem obdobju. Če je v 4-mesečnem delovnem razmerju glede na urnik dela več delovnih dni kot dnevov počitka, delavci lahko delajo povprečno največ 72 ur na teden.

Delodajalec mora delavcem zagotoviti najmanj 4 tedne plačanega letnega dopusta oziroma ustrezni sorazmerni delež, če njihovo delovno razmerje traja manj kot elto dni. Tega minimalnega plačanega letnega dopusta ni mogoče nadomestiti z denarnim nadomestilom, razen ob prenehanju delovnega razmerja.

Ponoči, tj. med 23.00 in 6.00 uro, lahko delavci delajo največ 42 ur na teden pri 7-urni nočni izmeni.

Počitek

Delavci ne smejo delati zaporedoma več kot 31 dni.

Če je po urniku dela delovnih dni manj kot dnevov počitka, mora delodajalec zagotoviti delavcem toliko zaporednih dni počitka, kot je bilo zaporednih delovnih dni. Če na primer delavci delajo 10 dni zaporedoma, morajo imeti tudi 10 zaporednih dni počitka. Delavci imajo lahko manj zaporednih dni počitka, ki se začne takoj po zaporednih delovnih dneh, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

 • delavci delajo največ 31 zaporednih delovnih dni
 • delavci imajo minimalno število zaporednih dni počitka, navedeno v razpredelnici spodaj
 • podaljšano ali zamenjano obdobje delovnih dni se izravna v referenčnem obdobju

Če urnik dela določa več delovnih dni kot dnevov počitka, je treba spoštovati spodaj navedeno minimalno število zaporednih dni počitka:

Zaporedni delovni dnevi Dnevi počitka
1 do 10 0,2 dni počitka na zaporedni dan dela
11 do 20 0,3 dni počitka na zaporedni dan dela
21 do 31 0,4 dni počitka na zaporedni dan dela

Navedene delne dneve počitka je treba sešteti in prišteti obdobju počitka. Delavec koristi samo polne dneve počitka. Če na primer delavec dela zaporedoma 12 dni, ima pravico do 3,6 dneva počitka. Počiva torej 3 polne dni, preostanek 0,6 dneva je treba dodati naslednjemu obdobju počitka.

Delavci morajo počivati najmanj:

 • 10 ur v 24-urnem obdobju, od tega neprekinjeno najmanj šest ur
 • 84 ur v 7-dnevnem obdobju

Sezonsko delo

Če delavce na potniški ladji zaposlite sezonsko (največ 9 zaporednih mesecev v 12-mesečnem obdobju), morate spoštovati naslednje omejitve delovnega časa:

 • 12 ur v 24-urnem obdobju
 • 72 ur v 7-dnevnem obdobju

Delavcem pripada 0,2 dneva počitka na vsak delovni dan. V vsakem 31-dnevnem obdobju morajo delavci počivati najmanj 2 dni.

Evidenca

Delodajalec mora za vsakega delavca voditi evidenco delovnih ur in dni počitka.

Evidenca mora vsebovati vsaj naslednje podatke:

 • ime plovila
 • ime delavca
 • ime odgovornega kapitana
 • datum
 • delovni dan ali dan počitka
 • začetek in konec delovnega dne in obdobja počitka

Evidenco je treba hraniti na ladji najmanj do konca referenčnega obdobja in jo z delavci redno preverjati. Delavec mora dobiti kopijo podpisane evidence. Kopije evidence mora hraniti najmanj leto dni.

Zdravniški pregled

Delodajalec mora vsem delavcem zagotoviti brezplačni letni zdravniški pregled, pri čemer velja zdravniška tajnost. Če ima delavec zdravstvene težave, povezane z opravljanjem nočnega dela, mora biti premeščen v dnevno izmeno, če je to mogoče.

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: