Последна проверка: 20/01/2023

Командироване на служители в чужбина

Трябва да спазвате правилата за командироването, ако:

И в двата случая между вас и командированото лице трябва да има трудово правоотношение.

Правилата за командироването се прилагат и ако лицето е наето чрез агенция за временна заетост и идва да работи за вас от държава от ЕС, която е различна от страната, в която вашето предприятие е регистрирано или извършва дейност. В такъв случай трябва да има трудово правоотношение между агенцията и работника.

Условия за наемане на работа в приемащата страна

По време на командировката трябва да гарантирате на вашите служители същите условия на труд като условията, които са в сила по закон или съгласно общоприложими колективни трудови договори в приемащата страна, по отношение на:

Ако условията на заетост във вашата страна са по-благоприятни за вашите служители от условията в приемащата страна, трябва да запазите тези по-благоприятни условия по време на командировката.

За секторите, различни от строителния сектор, изискванията относно възнаграждението и годишния отпуск не са задължителни, когато:

Предупреждение

Страните от ЕС могат да решат, след консултация с представителите на работодателите и служителите, да не се прилагат изискванията за възнаграждението и годишния отпуск в приемащата страна, ако цялата командировка трае по-малко от 1 месец. Това освобождаване не важи за работниците, командировани чрез агенции за временна заетост.

За повече информация вижте практическото ръководство относно командироването.

Дългосрочно командироване

Ако периодът на командироване е по-дълъг от 12 месеца (или 18 месеца, ако изпратите мотивирано уведомление на приемащата държава), трябва да осигурите на вашите служители всички задължителни условия на труд в приемащата страна, с изключение на тези относно прекратяването на техния договор или допълнителното им пенсионно осигуряване.

За повече информация относно процедурата за изпращане на мотивирано уведомление вижте съответния уебсайт на приемащата страна.

Правила за социално осигуряване на командировани работници

Докато работят временно в друга страна от ЕС, командированите от вас служители могат да останат социално осигурени в системата на страната, в която са работили преди командировката. Същото се отнася и за вас, ако работите временно в друга държава от ЕС като самостоятелно заето лице.

В качеството си на работодател трябва да информирате предварително администрацията в приемащата държава и да поискате от социалноосигурителната институция в страната, в която се осигуряват служителите, да ви издаде т.нар. преносим документ А1 en . Преносимият документ А1 удостоверява, че командированият служител е регистриран в системата за социална сигурност във вашата страна и не е необходимо да плаща вноски в държавата, където е командирован.

Когато подавате заявление за преносим документ А1, трябва да посочите началната и крайната дата на командировката в другата страна от ЕС. Максималния период, който можете да посочите във формуляра, е 24 месеца.

Ако срокът на командировката е над 24 месеца или трябва да бъде удължен, вие като работодател можете:

Национални органи за контакт и уебсайтове

Във всяка страна от ЕС има поне един орган за контакт, който може да ви даде подробна информация за командироването на работници в чужбина. Тези органи си сътрудничат и обменят информация, следят условията на труд по време на командировката и проследяват предполагаемите нарушения на правилата.

За повече информация вижте съответния уебсайт на приемащата страна.

Изберете държава:

 • Францияfren
 • Германияdede
 • Гърцияgrelen
 • Унгарияhuen
 • Ирландияieen
 • Италияitenit
 • Латвияlvenlv
 • Литваltenlt
 • Люксембургludeenfr
 • Малтаmten
 • Нидерландияnlen
 • Полшаplen
 • Португалияpten
 • Румънияroenro
 • Словакияskdeenfrhuplrosk
 • Словенияsideenhrsl
 • Испанияesbg
 • Швецияseensv

Вижте също

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Вашият съветник от EURES

Вашият съветник от EURES може да ви информира за условията на труд и да ви помогне при процедурите за наемане на работа във вашата страна или във вашия трансграничен регион.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: