Ostatnio sprawdzono: 19/05/2022

Jeśli nie znajdziesz pracy

Powrót do kraju przed terminem podanym w formularzu U2

Jeśli powrócisz do kraju wypłacającego Ci zasiłek przed upływem okresu wskazanego w formularzu U2, nadal będziesz otrzymywać przysługujący Ci zasiłek dla bezrobotnych. Czas trwania i łączna kwota należnego Ci zasiłku pozostaną bez zmian.

Prawdziwa historia

W kraju, w którym uzyskałeś status osoby bezrobotnej, przysługuje Ci prawo do zasiłku przez okres 8 miesięcy. Przez 2 miesiące wypłacano Ci zasiłek w tym kraju, a przez kolejne 2 miesiące za granicą. Po powrocie zasiłek przysługuje Ci jeszcze przez 4 miesiące.

Jeśli nie udało Ci się znaleźć pracy w pierwszym kraju, do którego wyjechałeś, możesz kontynuować poszukiwania w kolejnym. Aby nadal otrzymywać zasiłek podczas swojego pobytu za granicą, musisz:

Uwaga

Dowiedz się w urzędzie pracy, czy musisz w tym celu wrócić do kraju, czy też można to zrobić na odległość.

Łączna dugość Twojego pobytu za granicą (tzn. we wszystkich krajach) nie powinna przekroczyć 3 miesięcy (z możliwym przedłużeniem do 6 miesięcy - jeśli zgodzi się na nie organ wypłacający zasiłek).

Pobyt za granicą przez czas dłuższy niż podany w formularzu U2

Jeśli chcesz pozostać ponad 3 miesiące, nie znalazłszy pracy i nie uzyskawszy zgody na przedłużenie, utracisz prawo do wszelkich zasiłków dla bezrobotnych po upływie okresu podanego w formularzu U2 - konieczne będzie ponowne zakwalifikowanie Cię do pobierania zasiłku, będziesz musiał przepracować jakiś czas.

Jeśli uważasz, że nie uda Ci się powrócić w ciągu 3 miesięcy, przed upływem tych 3 miesięcy skontaktuj się ze służbą zatrudnienia w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej, i złóż wniosek o przedłużenie.

Uwaga

Wniosek o przedłużenie powinieneś złożyć możliwie jak najwcześniej. Musisz to zrobić przed upływem pierwszych trzech miesięcy.

Prawdziwa historia

Złóż wniosek w terminie!

Ramón wyjechał z Hiszpanii na Węgry. Zabrał ze sobą formularz U2 (dawny formularz E 303), aby móc nadal otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych podczas trzymiesięcznego pobytu za granicą. Został tam jednak nieco dłużej ze względu na ważną rozmowę kwalifikacyjną. Kiedy wrócił do Hiszpanii, utracił prawo do zasiłku.

Aby nie znaleźć się w takiej sytuacji, zawsze zwracaj się do swojego krajowego urzędu pracy o przedłużenie wypłacania zasiłku przed upływem okresu 3 miesięcy. Urząd może zgodzić się na wypłacanie zasiłku przez kolejne 3 miesiące, kiedy będziesz poszukiwać pracy za granicą. Jeśli odpowiedź z urzędu nie nadchodzi, a Ty nie jesteś pewien, że uzyskasz przedłużenie, najlepiej wróć do kraju przed upływem 3 miesięcy.

Jeśli wrócisz do kraju lub złożysz wniosek o przedłużenie po upływie tego trzymiesięcznego okresu, możesz utracić prawo do zasiłku, tak jak Ramón.

Nawet jeśli nie otrzymujesz zasiłku dla bezrobotnych, nie można zmusić Cię do opuszczenia nowego kraju, o ile potrafisz wykazać, że nadal szukasz pracy i masz realne szanse na jej znalezienie.

Uwaga

Przechowuj kopie podań o pracę, zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne i wszelkich innych odpowiedzi na Twoje podania.

Ubieganie się o zasiłek po przepracowaniu określonego czasu za granicą

Straciwszy pracę, z reguły składamy wniosek o zasiłek w kraju, w którym ostatnio pracowaliśmy.

Jeśli ostatni okres zatrudnienia lub pracy na własny rachunek miał charakter transgraniczny (czyli mieszkałeś w jednym kraju UE, a pracowałeś w drugim, i wracałeś tam co najmniej raz w tygodniu), powinieneś złożyć wniosek o zasiłek w kraju zamieszkania na podstawie okresów pracy za granicą. Konieczne będzie złożenie wniosku o formularz U1 (dawniej E 301) w kraju, w którym ostatnio pracowałeś.

Jeśli podczas ostatniego okresu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek pracowałeś w jednym kraju UE, a mieszkałeś w drugim, lecz wracałeś tam rzadziej niż raz w tygodniu, o zasiłek dla bezrobotnych możesz ubiegać się albo w kraju zamieszkania, albo w kraju, w którym pracowałeś. Jeżeli wrócisz do kraju zamieszkania, będziesz musiał złożyć wniosek o formularz U1 (dawniej E 301) w kraju, w którym ostatnio pracowałeś.

W razie braku formularza organ rozpatrujący Twój wniosek nadal może uzyskać potrzebne informacje bezpośrednio z innych krajów. Jednak dzięki wypełnieniu formularza U1 urząd prawdopodobnie szybciej rozpatrzy Twój wniosek.

Aby dowiedzieć się więcej o swoich uprawnieniach do zasiłku dla bezrobotnych, skontaktuj się z krajowymi służbami zatrudnienia w kraju, w którym chcesz ubiegać się o zasiłek.

Potrzebne formularze

Możesz uzyskać go od krajowej służby zatrudnienia ostatniego kraju (lub krajów), w których pracowałeś, a następnie przedstawić go krajowej służbie zatrudnienia w państwie, w którym chcesz ubiegać się o zasiłek.

Możesz uzyskać go od krajowej służby zatrudnienia kraju, w którym uzyskałeś status osoby bezrobotnej. Będziesz musiał przedstawić go krajowej służbie zatrudnienia w kraju, w którym poszukujesz pracy, aby zarejestrować się tam jako osoba poszukująca pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: