Ostatnio sprawdzono: 23/06/2022

Zwolnienia

Zwolnienia grupowe

Jeżeli z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej firmy zastanawiasz się nad zwolnieniem pracowników, musisz znać swoje obowiązki przy zwolnieniach grupowych.

Co uznaje się za zwolnienie grupowe?

To, czy dane zwolnienie kwalifikuje się jako grupowe, zależy od ogólnej liczby zatrudnionych i liczby pracowników, którzy mają zostać zwolnieni.

Ogólna liczba pracowników

Liczba pracowników objętych zwolnieniem

Okres wypowiedzenia

20-100

Co najmniej 10

30 dni kalendarzowych

100-300

Co najmniej 10 proc.

30 dni kalendarzowych

300 lub więcej

Co najmniej 30

30 dni kalendarzowych

Uwaga

Przepisy niektórych krajów UE zapewniają wyższy poziom ochrony pracowników przy zwolnieniach grupowych i wyżej podane progi mogą być wtedy niższe.

Masz obowiązek informowania pracowników i konsultowania się z nimi

Jeżeli rozważasz możliwość zwolnienia grupowego, musisz odpowiednio wcześnie rozpocząć konsultacje z przedstawicielami pracowników i poinformować ich pisemnie o:

Te pisemne informacje należy również przekazać właściwemu urzędowi.

Kiedy zasady te nie mają zastosowania

Informowanie i przeprowadzanie konsultacji przed dokonaniem zwolnienia grupowego nie jest wymagane w przypadku:

Podczas konsultacji z przedstawicielami pracowników powinny zostać przedyskutowane różne alternatywy dla zwolnień grupowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, możliwości ograniczenia liczby pracowników dotkniętych zwolnieniem. Przedmiotem negocjacji powinna być także pomoc umożliwiająca przekwalifikowanie zwalnianych pracowników lub przeniesienie ich na inne stanowisko.

Terminy

Jeżeli po konsultacjach z przedstawicielami pracowników zdecydujesz o zwolnieniu personelu, musisz pisemnie poinformować o tym właściwy urząd w swoim kraju.

Uwaga

Przepisy krajowe mogą zwalniać z tego obowiązku, jeżeli zwolnienie grupowe spowodowane jest zaprzestaniem działalności Twojego przedsiębiorstwa po wydaniu orzeczenia sądowego.

Zwolnienia grupowe mogą rozpocząć się nie wcześniej niż po upływie 30 dni kalendarzowych od pisemnego powiadomienia przez pracodawcę właściwego urzędu. Okres ten jest potrzebny na znalezienie rozwiązań problemów powstałych w związku z przewidzianymi zwolnieniami. W niektórych przypadkach kraje UE mogą skrócić lub wydłużyć ten okres do 60 dni.

Prawa pracowników w razie przejęcia przedsiębiorstwa

Wraz z przejęciem firmy przejmujesz zobowiązania wobec jej pracowników. Minimalne wymogi w tym zakresie określają przepisy UE. Warto wiedzieć, że przepisy w niektórych krajach UE mogą zapewniać wyższy poziom ochrony pracowników.

Nie istnieje automatyczne prawo do zwolnień

Przejęcie całego przedsiębiorstwa lub jego części nie daje Ci automatycznie prawa do zwolnienia pracowników. Wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę istniejących w chwili przenoszenia własności przedsiębiorstwa przechodzą na Ciebie.

Musisz przestrzegać postanowień obowiązujących już układów zbiorowych do momentu ich rozwiązania lub wygaśnięcia albo wejścia w życie nowej umowy. W niektórych krajach UE okres, w czasie którego musisz przestrzegać postanowień obowiązującej umowy, może zostać skrócony, musi jednak wynosić co najmniej rok.

Uwaga

Jeżeli jednak ze względów ekonomicznych, technicznych lub organizacyjnych niezbędne są zmiany w stanie zatrudnienia, zwolnienia pracowników są możliwe.

Wyjątki

O ile krajowe przepisy nie stanowią inaczej, nie musisz przejmować zobowiązań poprzedniego pracodawcy dotyczących praw pracowników do świadczeń związanych z wiekiem, inwalidztwem lub na rzecz pozostających przy życiu członków rodziny, które przysługują im z tytułu uczestnictwa w dodatkowych zakładowych lub międzyzakładowych programach emerytalnych istniejących poza ustawowymi systemami zabezpieczenia społecznego.

Jeżeli przejmujesz przedsiębiorstwo w czasie trwającego postępowania upadłościowego lub związanego z niewypłacalnością, pod nadzorem właściwego organu publicznego, w celu likwidacji jego aktywów, powyższe przepisy nie mają już zastosowania, o ile krajowe przepisy nie stanowią inaczej.

Prawa zbiorowe po przejęciu

Przedstawiciele pracowników

Jeżeli przejmujesz przedsiębiorstwo, ale zachowuje ono niezależność, status i funkcja przedstawicieli pracowników, których dotyczy przejęcie, muszą zostać niezmienione. Jeżeli przedsiębiorstwo nie zachowa swojej niezależności, pracownicy nadal muszą być odpowiednio reprezentowani do czasu ustanowienia lub wybrania nowych pracowniczych organów przedstawicielskich.

Obowiązek informowania pracowników i konsultowania się z nimi

Przedstawiciele pracowników, a w niektórych przypadkach również sami pracownicy, muszą być informowani o:

Konsultacje z przedstawicielami w sprawie wszelkich planowanych środków dotyczących pracowników muszą być przeprowadzane w odpowiednim czasie.

Informacje o poszczególnych krajach.

Wybierz kraj

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: