Senest tjekket: 05/08/2020

Afskedigelser

Brexit – hvad nu?

Kollektive afskedigelser

Hvis din virksomhed står over for økonomiske vanskeligheder, og du overvejer at afskedige personale, bør du kende dine forpligtelser ved kollektive afskedigelser.

Hvornår er der tale om en kollektiv afskedigelse?

Hvorvidt afskedigelser betragtes som en kollektiv afskedigelse afhænger af det samlede personale og det antal ansatte, som du overvejer at afskedige:

Samlet personale

Antal afskedigede

Opsigelsesperiode

20-100

Mindst 10

30 kalenderdage

100-300

Mindst 10 %

30 kalenderdage

300 eller derover

Mindst 30

30 kalenderdage

I nogle EU-lande er reglerne for kollektiv afskedigelse mere beskyttende for arbejdstagerne, og ovennævnte tærskler kan være lavere.

Din pligt til at informere og konsultere

Hvis du planlægger en kollektiv afskedigelse, skal du indlede konsultationer med personalerepræsentanterne i god tid og underrette dem skriftligt om:

Du skal også underrette de offentlige myndigheder om ovennævnte punkter skriftligt.

Hvornår finder reglerne ikke anvendelse?

Information og konsultation forud for kollektiv afskedigelse er ikke obligatorisk for:

Under konsultationerne med personalerepræsentanterne bør du drøfte forskellige muligheder for at undgå kollektive afskedigelser eller, hvis dette ikke er muligt, for at reducere antallet af berørte ansatte. Sociale foranstaltninger til omskoling eller omplacering af det afskedigede personale bør ligeledes forhandles.

Hvornår får afskedigelserne virkning?

Hvis du efter konsultationer med personalerepræsentanterne beslutter at afskedige personale, skal du skriftligt underrette den kompetente offentlige myndighed i dit land.

Medlemslandene kan frafalde dette krav, hvis de kollektive afskedigelser skyldes, at din virksomheds aktiviteter afsluttes efter en retsafgørelse.

De kollektive afskedigelser kan få virkning tidligst 30 kalenderdage, efter du har sendt din skriftlige meddelelse til den kompetente myndighed. Denne periode anvendes til at søge løsninger på problemer, der opstår som følge af afskedigelserne. EU-landene kan reducere perioden eller udvide den til 60 dage i visse tilfælde.

Arbejdstagernes rettigheder ved overførsel af en virksomhed

Når du overtager en virksomhed, får du visse forpligtelser over for de pågældende ansatte. EU's regler fastlægger mindstekravene, men i nogle EU-lande kan reglerne være gunstigere for arbejdstagerne.

Må jeg altid afskedige ansatte?

Overtagelse af hele eller en del af en virksomhed giver dig ikke automatisk ret til at afskedige de ansatte. Du overtager nemlig også alle rettigheder og forpligtelser i de gældende ansættelseskontrakter.

Du skal også fortsat opfylde betingelserne i enhver kollektiv aftale, der allerede er i kraft, indtil den ophæves, udløber, eller en nye aftale træder i kraft. Du skal følge aftalen i mindst et år.

Men hvis økonomiske, tekniske eller organisatoriske forhold kræver ændringer af arbejdsstyrken, kan du godt afskedige ansatte.

Undtagelser

Medmindre national lovgivning bestemmer andet, er du ikke forpligtet til at overtage den tidligere arbejdsgivers forpligtelser med hensyn til arbejdstagernes ret til pensions-, invalide- eller efterladteydelser i henhold til supplerende faglige eller tværfaglige forsikringsordninger, der findes ud over medlemslandenes lovbestemte pensionsordninger.

Hvis du overtager en virksomhed, efter der er indledt en konkurs- eller insolvensbehandling under tilsyn af en kompetent offentlig myndighed, for at realisere virksomhedens aktiver, finder de ovenstående regler ikke længere anvendelse, medmindre den nationale lovgivning fastsætter andet.

Kollektive rettigheder efter overførslen

Personalerepræsentanterne

Hvis du overtager en virksomhed, som bevarer sin selvstændighed, opretholder personalerepræsentanterne deres status og funktion. Hvis virksomheden ikke længere fungerer selvstændigt, skal de ansatte fortsat være passende repræsenteret, indtil personalerepræsentanterne rekonstitueres eller genudnævnes.

Forpligtelse til at informere og konsultere

Personalerepræsentanterne, og i nogle tilfælde arbejdstagerne selv, skal informeres om følgende:

Repræsentanterne skal også konsulteres i god tid om alle påtænkte foranstaltninger i forhold til ansatte.

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: