Senest tjekket: 04/08/2021

Arbejdstid

Brexit – hvad nu?

Som arbejdsgiver skal du kende grundreglerne for arbejdstid og overholde minimumsstandarderne i EU-direktiverne. Du skal overholde reglerne om mindsteperioder for daglig og ugentlig hvile, pauser og natarbejde samt årlig ferie og maksimal ugentlig arbejdstid.

Dit EU-land kan have indført regler, der er gunstigere for arbejdstagere. Du kan læse mere om arbejdstidsreglerne i dit land herunder:

Spørgsmål om et bestemt land?

Arbejdstid og hvile

Som arbejdsgiver skal du sørge for, at dine ansatte ikke arbejder mere end 48 timer om ugen i gennemsnit (inklusive overarbejde) i løbet af en referenceperiode på op til 4 måneder. Dine ansatte skal have en daglig hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer og en ugentlige hvileperiode på mindst 24 sammenhængende timer hver 7. dag i en referenceperiode på 2 uger.

Pauser

Hvis dine ansatte arbejder mere end 6 timer om dagen, skal du sørge for, at de får en pause, hvis varighed er angivet i overenskomsten eller den nationale lovgivning.

Årlig ferie

Ud over de daglige og ugentlige hvileperioder har dine ansatte ret til mindst 4 ugers betalt ferie om året. Du må ikke erstatte disse ferier med betaling, medmindre ansættelsesforholdet er afsluttet, inden medarbejderen har taget al sin årlige ferie.

Natarbejde

Hvis mindst 3 timer af dine ansattes daglige arbejdstid eller en vis andel af deres årlige arbejdstid ligger inden for en periode på 7 timer, som er fastsat af national lov og som inkluderer tidsrummet fra midnat til kl. 5.00, hører de under betegnelsen natarbejdere.

Dine natarbejdere må ikke arbejde mere end 8 timer i døgnet i gennemsnit. Hvis deres arbejde indebærer særlige farer eller tunge fysiske eller psykiske belastninger, skal du sørge for, at de aldrig arbejder mere end de tilladte 8 timer om dagen en inden for en given 24-timers periode.

Natarbejdere har krav på en gratis lægeundersøgelse, hvor lægens tavshedspligt respekteres, inden de starter som natarbejdere og derefter med regelmæssige mellemrum. Hvis dine natarbejdere har sundhedsproblemer, der skyldes, at de arbejder om natten, skal du overføre dem til dagarbejde, hvis det er muligt.

Forskellige arbejdstidsforpligtelser

Visse arbejdstidsforpligtelser kan muligvis fraviges, hvis den nationale lovgivning tillader det.

Hvis dine ansattes arbejdstid ikke er fastsat eller ikke opgøres, som det f.eks. gælder for visse ledende medarbejdere, skal du ikke nødvendigvis opfylde arbejdstidskravene.

Hvis arbejdet kræver uafbrudt tilstedeværelse, service eller produktion, kan du udskyde dine ansattes hvileperiode. Dette gælder, hvis dine ansatte arbejder:

Hvis den nationale lovgivning tillader det, kan du indgå aftale med en medarbejder om at arbejde mere end de fastsatte 48 timer om ugen. Dine ansatte må godt nægte at indgå en sådan aftale, og de kan når som trække sig fra den. Som deres arbejdsgiver skal du respekterer deres afgørelse og ikke skade dem eller stille dem ringere. Du skal føre ajourførte registre over de arbejdstagere, der udfører et sådant arbejde Denne undtagelsesmulighed gælder kun for 48-timersreglen – ikke for de andre arbejdstidsregler.

Hvis dine ansatte udfører transport af passagerer eller varer ad veje, vandveje, jernbane eller i luften, skal du følge særlige arbejdstidsregler.

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Din EURES-vejleder Linket fører til en anden website

Din EURES-vejleder kan informere dig om arbejdsvilkår og hjælpe dig med rekrutteringsprocedurerne i dit land eller i din region i udlandet.

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed , f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Flere hjælpetjenester

Del denne side: