Zakendoen
Laatste controle: 20/05/2022

Beroepskwalificaties: documenten die u nodig heeft om uw diploma's en ervaring te laten erkennen

Identiteitsbewijs / Bewijs van nationaliteit

Kopie van uw paspoort of identiteitskaart PLUS:

 • indien uw naam veranderd is en er een andere naam vermeld staat op de documenten die u indient: een kopie van uw huwelijksakte of ander relevant document.
 • indien uw geboorteplaats niet op uw paspoort of identiteitskaart vermeld staat: een geboortecertificaat als bewijs van uw geboorteplaats.
 • indien u geen onderdaan van een EU-land bent: een document waaruit blijkt dat u een gezinslid van een EU-burger bent, of dat u een verblijfsvergunning voor lange termijn of vluchtelingenstatus in een EU-land heeft, of dat u een EU-werkvergunning ("blauwe kaart") heeft of ander relevant bewijs dat u eventueel aanspraak kunt maken op EU-rechten. Informeer bij de betrokken nationale autoriteiten en .

Identiteitskaarten en paspoorten hoeven niet vertaald te worden, maar de autoriteiten mogen wel verzoeken om een vertaling van andere documenten.

Bewijs van rechtmatige vestiging

Dit is bijvoorbeeld een certificaat van een bevoegde autoriteit of beroepsorganisatie, een kopie van een beroepsvergunning, een afschrift uit het handelsregister of ander bewijs dat u aan alle voorwaarden voldoet om uw beroep in uw land van herkomst uit te oefenen en dat u geen beroepsverbod is opgelegd.

Als dit document is afgegeven door een nationale instantie in uw land van herkomst, mag er alleen bij gerede twijfel om een vertaling worden gevraagd. Als het niet is afgegeven door een nationale instantie in uw land van herkomst, mogen de autoriteiten wel om een vertaling vragen.

Bewijs van formele kwalificaties of beroepsvaardigheden

Dit is een kopie van uw diploma of andere relevante kwalificatie.

Vertalingen: de autoriteiten kunnen u vragen een vertaling van dit document te leveren.

Waarschuwing

Voor verpleegkundigen en apothekers: staat uw diploma in de lijst (bijlage V) en bent u na de referentiedatum aan uw opleiding begonnen, dan wordt het diploma automatisch erkend en hoeft u geen vertaling in te dienen als uw diploma tenminste in uw land van herkomst is afgegeven.

Als verpleegkundige of apotheker kunt u ook gebruikmaken van automatische erkenning als u recht heeft op een:

 • conformiteitscertificaat: een certificaat waaruit blijkt dat uw kwalificatie voldoet aan de geharmoniseerde minimale opleidingseisen van de EU.
 • certificaat betreffende de verandering van de titel van een formele kwalificatie: een document waaruit blijkt dat uw kwalificatie een naamsverandering ondergaan heeft en voldoet aan de geharmoniseerde minimale opleidingseisen van de EU, ondanks dat de titel niet op de lijst voorkomt.
 • certificaat van verworven rechten: een certificaat waaruit blijkt dat u uw beroep in de vijf jaar voor de datum van het certificaat ten minste drie jaar ononderbroken heeft uitgeoefend, ook al voldoet uw formele kwalificatie niet aan de geharmoniseerde minimale opleidingseisen van de EU.

Als deze documenten zijn afgegeven door een nationale instantie in uw land van herkomst, mag er alleen bij gerede twijfel om een vertaling worden gevraagd. Als zij niet zijn afgegeven door een nationale instantie in uw land van herkomst, mogen de autoriteiten wel om een vertaling vragen.

Bewijs van goed gedrag / goede reputatie / non-faillissement

Een door een bevoegde autoriteit in het land van herkomst afgegeven verklaring omtrent het gedrag en/of een certificaat dat u nooit failliet bent gegaan.

Indien de autoriteiten in uw land van herkomst deze documenten niet afgeven, moet u in sommige gevallen een door een relevante autoriteit of een notaris gecertificeerde verklaring onder ede indienen.

Als dit document is afgegeven door een nationale instantie in uw land van herkomst, mag er alleen bij gerede twijfel om een vertaling worden gevraagd. Als het niet is afgegeven door een nationale instantie in uw land van herkomst, mogen de autoriteiten wel om een vertaling vragen.

Bewijs dat u niet geschorst bent en geen beroepsverbod heeft

Dit is een bewijs dat u geen tijdelijk of definitief beroepsverbod opgelegd heeft gekregen, en dat u geen strafblad heeft.

Als dit document is afgegeven door een nationale instantie in uw land van herkomst, mag er alleen bij gerede twijfel om een vertaling worden gevraagd. Als het niet is afgegeven door een nationale instantie in uw land van herkomst, mogen de autoriteiten wel om een vertaling vragen.

Bewijs van goede gezondheid

Een door een arts of bevoegde autoriteit afgegeven medische verklaring waaruit blijkt dat u in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid verkeert.

De autoriteiten mogen verzoeken om een vertaling van dit document.

Bewijs van financiële draagkracht

Een door een bank afgegeven verklaring dat u voldoende financiële draagkracht heeft, of een ander bewijs daarvan (bijv. bankafschriften).

De autoriteiten mogen verzoeken om een vertaling van dit document.

Verzekeringsbewijs

Kopie van een verzekeringspolis, verzekeringcontract of een ander bewijs dat u verzekerd bent of collectieve bescherming tegen beroepsrisico's geniet.

De autoriteiten mogen verzoeken om een vertaling van dit document.

Aanvullende informatie over de duur en inhoud van de opleiding

Curriculum, afschrift van het studiedossier, bijvoegsel bij diploma of ander document waaruit de totale duur van uw studie blijkt, de studievakken die u gevolgd heeft en hoe groot deze waren en, indien van toepassing, de verdeling tussen theoretische en praktische vakken.

Waarschuwing

U hoeft deze informatie niet te verstrekken indien u verpleegkundige of apotheker bent en uw kwalificaties automatisch erkend worden.

De autoriteiten mogen verzoeken om een vertaling van dit document.

Andere relevante opleidingen

Bewijs van bij- en nascholing, deelname aan seminars en andere opleidingen.

Waarschuwing

Deze informatie is niet verplicht bij uw aanvraag. Zij verkleint echter wel de kans dat de autoriteiten in het ontvangende land van u een proeve van bekwaamheid verlangen of u een overgangsperiode opleggen voordat zij uw kwalificaties erkennen.

De autoriteiten mogen verzoeken om een vertaling van dit document.

Beroepservaring

 • Als u uit een land komt waar uw beroep of opleiding niet gereguleerd is, een document waaruit blijkt dat u in de afgelopen 10 jaar uw beroep ten minste een jaar lang voltijds heeft uitgeoefend (of een equivalent daarvan in deeltijd) en waarin de beroepsactiviteiten duidelijk omschreven staan. Toegestaan zijn onder andere een verklaring van een bevoegde autoriteit, loonbrieven, verklaringen van werkgevers of andere documenten, zolang de aard van het werk duidelijk wordt vermeld.

  De autoriteiten mogen verzoeken om een vertaling van dit document.
 • Als uw kwalificatie niet in een EU-land behaald is, een document waaruit blijkt dat u ten minste drie jaar beroepservaring heeft en een duidelijke omschrijving van uw beroepsactivitieiten. Dit document moet worden afgegeven door de bevoegde autoriteit in het EU/EER-land dat uw kwalificatie uit een derde land als eerste erkend heeft. Als deze autoriteit geen verklaring over uw beroepservaring kan afgeven, mag u andere documenten daaromtrent indienen.

  Als dit document is afgegeven door een nationale instantie in uw land van herkomst, mag er alleen bij gerede twijfel om een vertaling worden gevraagd. Als het niet is afgegeven door een nationale instantie in uw land van herkomst, mogen de autoriteiten wel om een vertaling vragen.
 • In alle andere gevallen is het niet verplicht om een bewijs van beroepservaring bij uw aanvraag in te dienen. Het indienen van certificaten, loonbrieven, verklaringen van werkgevers en andere relevante documenten verkleint echter wel de kans dat de autoriteiten in het ontvangende land van u een proeve van bekwaamheid verlangen of u een overgangsperiode opleggen voordat zij uw kwalificaties erkennen.

  De autoriteiten mogen verzoeken om een vertaling van dit document.

Informatie over gelijke behandeling van kwalificaties

Een door de bevoegde autoriteit in uw land van herkomst afgegeven document waaruit blijkt dat u in dat land op grond van de nationale wetgeving recht op beroepsuitoefening heeft, ondanks dat uw kwalificatie niet meer voldoet aan de geldende nationale eisen.

De autoriteiten mogen verzoeken om een vertaling van dit document.

Andere documenten (niet verplicht)

U mag ook een bewijs van uw talenkennis, een cv en dergelijke indienen. Deze documenten worden echter niet in overweging genomen bij de beoordeling van uw aanvraag.

Vertalingen hiervan zijn niet vereist, maar mogen wel op vrijwillige basis worden bijgevoegd.

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: