Tarkistettu viimeksi: 14/03/2023

Ammattipätevyyden tunnustamishakemuksessa tarvittavat asiakirjat

Kansalaisuuden/henkilöllisyyden todistava asiakirja

Jäljennös passista tai henkilötodistuksesta SEKÄ seuraava(t) asiakirja(t):

 • jos hakijan nimi on muuttunut eikä se ole sama kaikissa toimitetuissa asiakirjoissa: jäljennös vihkitodistuksesta tai muusta nimenmuutoksen todistavasta asiakirjasta
 • jos hakijan syntymäpaikkaa ei ilmoiteta passissa tai henkilötodistuksessa, syntymätodistus tai muu asiakirja, josta syntymäpaikka käy ilmi
 • jos hakija ei ole minkään EU-maan kansalainen: asiakirja, joka todistaa, että hän on EU-kansalaisen perheenjäsen tai että hänellä on pitkään oleskelleen henkilön asema tai pakolaisasema jossakin EU-maassa tai että hänellä on EU:n "sininen kortti", tai muu todiste, joka osoittaa, että hän voi kuulua EU-oikeuksien piiriin (tarkista asia kansallisilta viranomaisilta ).

Henkilökortista ja passista ei tarvitse toimittaa käännöstä. Viranomainen voi voivat pyytää sinua toimittamaan käännöksiä muista asiakirjoista.

Laillisen sijoittautumisen todistava asiakirja

Toimivaltaisen viranomaisen antama todistus / ammatillisen elimen antama todistus / jäljennös ammatinharjoittamisluvasta / kaupparekisteriote tai muu asiakirjatodiste siitä, että hakija täyttää kaikki ehdot, jotka on asetettu ammatin harjoittamiselle hänen kotimaassaan eikä häneltä ole evätty lupaa ammatin harjoittamiseen (hän on "laillisesti sijoittautunut" kotimaahansa).

Jos asiakirja on hakijan kotimaan kansallisen elimen antama, viranomainen voi pyytää sinua toimittamaan asiakirjasta käännöksen vain silloin, jos sillä on perusteet epäillä asiakirjan oikeellisuutta. Jos asiakirja ei ole hakijan kotimaan kansallisen elimen antama, viranomainen voi pyytää sinua toimittamaan siitä käännöksen.

Muodollisen pätevyyden osoittava asiakirja tai ammattipätevyystodistus

Jäljennös tutkintotodistuksesta tai muusta koulutusasiakirjasta.

Käännökset: Viranomainen voi pyytää sinua toimittamaan käännöksen tästä asiakirjasta.

Tärkeää

Sairaanhoitajat ja proviisorit: jos tutkintotodistus mainitaan ammattipätevyysdirektiivin liitteessä V ja koulutus alkoi annetun viitepäivämäärän jälkeen, ammattipätevyys voidaan tunnustaa automaattisesti. Käännöstä ei tarvita, jos todistus on annettu hakijan nykyisessä kotimaassa.

Sairaanhoitajan ja proviisorin pätevyys voidaan tunnustaa automaattisesti myös silloin, jos hakijalla on jokin seuraavista:

 • vastaavuustodistus: todistus siitä, että pätevyys täyttää EU:n yhdenmukaistetut koulutuksen vähimmäisvaatimukset
 • todistus koulutusnimikkeen muutoksesta: asiakirja, joka todistaa nimikkeen muuttuneen, jos pätevyys täyttää EU:n yhdenmukaistetut koulutuksen vähimmäisvaatimukset, vaikka koulutusnimike ei vastaa direktiivissä lueteltuja nimikkeitä
 • todistus saavutetuista oikeuksista: todistus siitä, että ammattihenkilö on harjoittanut ammattiaan yhtäjaksoisesti vähintään 3 vuotta todistuksen myöntämistä edeltäneiden 5 vuoden aikana, vaikka muodollinen pätevyys ei täytä EU:n yhdenmukaistettuja koulutuksen vähimmäisvaatimuksia.

Jos nämä asiakirjat ovat hakijan kotimaan kansallisen elimen antamia, viranomainen voi pyytää sinua toimittamaan asiakirjoista käännöksiä vain silloin, jos sillä on perusteet epäillä asiakirjojen oikeellisuutta. Jos asiakirjat eivät ole hakijan kotimaan kansallisen elimen antamia, viranomainen voi pyytää sinua toimittamaan niistä käännöksiä.

Todistus hyvästä maineesta / nuhteettomuudesta / siitä, että hakijaa ei ole asetettu konkurssiin

Kotimaan viranomaisen antama todistus hyvästä maineesta ja nuhteettomuudesta ja/tai siitä, että hakijaa ei ole asetettu konkurssiin.

Jos hakijan kotimaan viranomaiset eivät anna tällaisia todistuksia, häneltä voidaan pyytää notaarin tai muun viranomaisen oikeaksi todistama valaehtoinen vakuutus.

Jos asiakirja on hakijan kotimaan kansallisen elimen antama, viranomainen voi pyytää sinua toimittamaan asiakirjasta käännöksen vain silloin, jos sillä on perusteet epäillä asiakirjan oikeellisuutta. Jos asiakirja ei ole hakijan kotimaan kansallisen elimen antama, viranomainen voi pyytää sinua toimittamaan siitä käännöksen.

Todistus siitä, ettei hakijaa ole kielletty harjoittamasta ammattiaan

Todistus siitä, ettei henkilöä ole väliaikaisesti tai pysyvästi kielletty harjoittamasta kyseistä ammattia eikä tuomittu rikoksesta.

Jos asiakirja on hakijan kotimaan kansallisen elimen antama, viranomainen voi pyytää sinua toimittamaan asiakirjasta käännöksen vain silloin, jos sillä on perusteet epäillä asiakirjan oikeellisuutta. Jos asiakirja ei ole hakijan kotimaan kansallisen elimen antama, viranomainen voi pyytää sinua toimittamaan siitä käännöksen.

Todistus hyvästä terveydentilasta

Lääkärin tai kotimaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistus fyysisestä ja/tai henkisestä terveydestä.

Käännökset: Viranomainen voi pyytää sinua toimittamaan käännöksen tästä asiakirjasta.

Todistus vakavaraisuudesta

Pankin antama tai muu todistus vakavaraisuudesta (esim. tiliote).

Käännökset: Viranomainen voi pyytää sinua toimittamaan käännöksen tästä asiakirjasta.

Todistus vakuutussuojasta

Jäljennös vakuutuskirjasta tai -sopimuksesta, muu todistus vakuutussuojasta tai muu todistus kollektiivisesta ammatillista vastuuta koskevasta suojasta.

Käännökset: Viranomainen voi pyytää sinua toimittamaan käännöksen tästä asiakirjasta.

Lisätiedot koulutuksen kestosta ja sisällöstä

Koulutusohjelman sisältö, opintorekisteriote, tutkintotodistuksen täydentävä liite tai muu tietolähde, jossa on tietoja opintojen kokonaiskestosta, oppiaineista ja niiden määrällisistä suhteista sekä mahdollisesti teoreettisten ja käytännön opintojen osuuksista opinnoissa.

Tärkeää

Automaattisen tunnustamisen piiriin kuuluvien sairaanhoitajien ja proviisorien ei tarvitse toimittaa näitä tietoja.

Käännökset: Viranomainen voi pyytää sinua toimittamaan käännöksen tästä asiakirjasta.

Tiedot muusta relevantista koulutuksesta

Todistukset jatkuvasta ammatillisesta kehittymisestä, seminaareista ja muista koulutuksen ja elinikäisen oppimisen muodoista.

Tärkeää

Näitä tietoja ei ole pakko liittää hakemukseen, mutta ne saattavat pienentää todennäköisyyttä, että vastaanottavan maan viranomaiset edellyttävät hakijalta kelpoisuuskokeen tai valvotun harjoittelujakson (ns. sopeutumisaika) suorittamista ennen pätevyyden tunnustamista.

Käännökset: Viranomainen voi pyytää sinua toimittamaan käännöksen tästä asiakirjasta.

Todistus ammattikokemuksesta

 • Jos ammatti ei ole säännelty hakijan kotimaassa, asiakirja, joka todistaa, että hän on harjoittanut ammattiaan täysipäiväisesti vähintään vuoden ajan (tai yhteensä sitä vastaavan ajan osa-aikaisesti) 10 viime vuoden aikana. Asiakirjassa on ilmoitettava selvästi ammattitoiminnan sisältö. Todisteena voi olla toimivaltaisen viranomaisen todistus, palkkakuitti, työnantajan todistus tai muu asiakirja, josta käy selvästi ilmi, millaisesta toiminnasta on kyse.

  Käännökset: Viranomainen voi pyytää sinua toimittamaan käännöksen tästä asiakirjasta.
 • Jos ammattipätevyys on hankittu EU:n ulkopuolella, asiakirja, joka todistaa hakijan vähintään 3 vuoden ammattikokemuksen ja jossa ilmoitetaan selvästi, mistä ammattitoiminnasta on kyse. Asiakirjan antajan on oltava sen EU-/ETA-maan toimivaltainen viranomainen, joka on ensimmäisenä tunnustanut kolmannessa maassa hankitun pätevyyden. Jos tämä viranomainen ei pysty vahvistamaan hakijan ammattikokemusta, muu todistus ammattikokemuksesta.

  Jos asiakirja on hakijan kotimaan kansallisen elimen antama, viranomainen voi pyytää sinua toimittamaan asiakirjasta käännöksen vain silloin, jos sillä on perusteet epäillä asiakirjan oikeellisuutta. Jos asiakirja ei ole hakijan kotimaan kansallisen elimen antama, viranomainen voi pyytää sinua toimittamaan siitä käännöksen.
 • Muissa tapauksissa todistus ammattikokemuksesta ei ole pakollinen. Hakemukseen liitetty palkkakuitti, työnantajan todistus tai muu todiste työkokemuksesta saattaa kuitenkin pienentää todennäköisyyttä, että vastaanottavan maan viranomaiset edellyttävät hakijalta kelpoisuuskokeen tai valvotun harjoittelujakson (sopeutumisaika) suorittamista ennen kuin antavat luvan ammatin harjoittamiseen.

  Käännökset: Viranomainen voi pyytää sinua toimittamaan käännöksen tästä asiakirjasta.

Tiedot rinnasteisesta ammattipätevyydestä

Hakijan kotimaan viranomaisen antama asiakirja, jossa vahvistetaan, että hakijalle on kansallisessa lainsäädännössä turvattu oikeus harjoittaa ammattiaan kotimaassaan, vaikka hänen koulutuksensa ei vastaa maan nykyisiä vaatimuksia.

Käännökset: Viranomainen voi pyytää sinua toimittamaan käännöksen tästä asiakirjasta.

Muut asiakirjat (ei pakollisia)

Hakemukseen voi liittää myös kielitaitotodistuksen, ansioluettelon yms. Hakemusta ei kuitenkaan arvioida näiden asiakirjojen perusteella.

Käännöksiä ei tarvita, mutta halutessaan hakija voi niitä toimittaa.

EU-lainsäädäntö

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: